#
 
#
 
#
 
jQuery Slider

PODNIKY

Podaktivita národného projektu inovujme.sk
Vytvorenie regionálnych konzultačných centier

Podnikatelia

Úlohou konzultačných centier je poskytovanie inovačného poradenstva pre podniky.

Poradenstvo bude poskytnuté vo forme, ktorá bude zodpovedať potrebám a pripravenosti v oblasti inovačného manažmentu tak, aby jej výsledkom bolo dosahovanie inovačnej výnimočnosti. O inovačné poradenstvo môže požiadať každý slovenský podnikateľský subjekt, ktorý spĺňa podmienky pre poskytnutie štátnej pomoci.

Keďže každý žiadateľ potrebuje veľmi diferencovanú, individuálnu podporu, ktorá vychádza z jeho aktuálneho vývoja, zručností, kompetencií aj z potrieb trhu, žiadatelia budú mať v celom procese konzultanta, pracovníka konzultačného centra a mentora - odborníka na základe výberu.

V súčasnosti v pilotnom režime pracujú konzultačné centrá v Bratislave a Banskej Bystrici, pripravujú sa pracoviská v Nitre, Žiline a Košiciach.

Formy poradenstva

 1. Základné rozšírené a individuálne poradenstvo
  Regionálne konzultačné centrá predstavujú priestor, kde záujemca môže získať komplexné inovačné poradenstvo. Obsah konzultácií bude zameraný na poskytnutie:
  • informácií o formách podpory podnikateľov v rámci národného projektu,
  • spôsob podania žiadosti o podporu formou poradenstva, o náležitostiach a jej obsahu,
  • po vyhodnotení žiadosti odbornými hodnotiteľmi bude poskytnutá spätná väzba žiadateľovi.
 2. Rozšírené poradenstvo
  Pre zaradenie žiadateľa do rozšíreného poradenstva bude prebiehať validácia inovačných zámerov. Validácia inovačného nápadu/zámeru je kľúčový krok pre definovanie individuálneho poradenstva. Následne sa definuje najvhodnejší typ konzultanta a stanoví forma a dĺžka inovačného poradenstva.

Poradenstvo samotné prebieha najmä formou mentoringu skúsených externých konzultantov s cieľom dosiahnuť funkčnosť nápadu a prípadne aj prenos do formy produktu, inovovaného procesu alebo biznis modelu.

Podujatia

Pre zvýšenie inovačného povedomia vo všetkých regiónoch a budú diskusné fóra, semináre, konferencie a workshopy pre rôzne cieľové skupiny.

Účastníkmi môžu byť podniky a podnikatelia, predstavitelia akademickej obce, zástupcovia štátnej a verejnej správy, študenti aj tretí sektor.

Zameranie aktivít bude smerovať do sektorovej špecializácie a do oblastí

 • inovácie produktov, technológií, služieb, procesov,
 • identifikovanie príležitostí,
 • možnosti inovačného rozvoja,
 • inovačný manažment,
 • rozvoj klastrov,
 • inovačné podnikanie,
 • prezentácia úspešných príkladov.

Oblasti poradenstva

 • Inovácie produktov, technológií, služieb, procesov vrátane podpory pri tvorbe inovatívnych prototypov.
 • Efektívna realizácia výskumu a vývoja.
 • Inovačný manažment, možnosti inovačného rozvoja, inovačné podnikanie.
 • Podpora podnikov pri realizácii inovačných projektov - praktické informácie o možnostiach, spôsoboch a formách realizácie inovačných riešení v podnikoch.
 • Podpora komercionalizácie a internacionalizácie inovatívnych riešení na vnútornom trhu Európskej únie, ale aj na trhoch tretích krajín.
 • Financovanie inovatívnych projektov - identifikovanie možnosti podpory zavádzania inovácií z rôznych zdrojov a hľadanie partnerov pre financovanie inovačných riešení.
 • Tvorba rozvojovej stratégie – pomoc pri tvorbe silnej stratégie so zameraním na inovácie (vrátane výskumu a vývoja) pre ďalší rozvoj firmy, aplikovanie stratégie do jednotlivých oblastí podnikania, podpora v oblasti strategického riadenia.
 • Optimalizácia zdrojov a činností - optimalizácia interných procesov, štíhla výroba.
 • Zvyšovanie produktivity – lean manažment.
 • Predstavenia a podpora implementácie konceptu Lean start-up.
 • Manažment kvality.
 • Informácie o metódach a výhodách technologického transferu z prostredia výskumných a vývojových organizácií.
 • Zvýšenie kvality odbornej pripravenosti inovačných zámerov financovaných z OP VaI.
 • Vznik a rozvoj klastrov.
 • Možnosti zapájania sa do medzinárodných sietí a organizácií a výhody z takejto participácie.
 • Technologické poradenstvo, zavádzanie technických štandardov kvality.
 • Digitálna transformácia podnikov a poradenstvo v oblasti biznis modelov.

Regionálne konzultačné centrum
Bratislava

Tomašíkova 30

Lucia Šuhajová
lucia.suhajova@siea.gov.sk,
+421 908 533 490

Silvia Štulrajterová
silvia.stulrajterova@siea.gov.sk,
+421 905 923 127
Regionálne konzultačné centrum
Banská Bystrica

Rudlovská cesta 53

Adriana Havettová
adriana.havettova@siea.gov.sk,
+421 915 571 668

Zuzana Jagošová
zuzana.jagosova@siea.gov.sk,
+421 907 131 514

Podrobnosti o spôsobe poskytnutia poradenstva, spôsob podania žiadosti a ďalšie informácie budú uvedené na webe po schválení metodických materiálov, predbežne 1.3.2018.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Operačný Program Výskum a Inovácie
SIEA