Chcete inovovať vaše podnikanie?
Poraďte sa s nami!
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Aktivity

 

FAQ

Podpora klastrov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, na podporu klastrov, boli vypísané dve konkrétne výzvy - OPII-MH/DP/2020/9.5-28 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na podporu sieťovania podnikov a OPII-MH/DP/2020/10.3-29 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji. Obidve výzvy boli pripravované vo vzájomnej interakcii MH SR a SIEA, ktorá takto implementovala Akčný plán na podporu rozvoja klastrov na Slovensku, spracovaného prostredníctvom medzinárodného projektu ClusterFY. Pre viac informácií.

Poznatky z monitorovania a hodnotenia klastrov

Zdroje, námety, návrhy a odporúčania k diskusii o ďalšom rozvoji klastrovej politiky na Slovensku. Pre viac informácií.

Klastre vo svetle európskych odporúčaní

Európska expertná skupina pre klastre, pôsobiaca v rámci poradných štruktúr Európskej komisie,  publikovala v marci  2021 odporúčaciu správu (European Expert Group on Clusters – RECOMMENDATION REPORT 12/15/2020 ), ktorá zahŕňa námety pre budúce smerovanie klastrov. Pre viac informácií.

 

 

Aktivity financované z programov EÚ na podporu klastrov

 

Good practice:

How SIEA successfully implements „Action Plan for Cluster Support“ within the ClusterFY Project in Slovakia

On February 28, 2020 Ministry of Economy of the Slovak Republic opened a call for the submission of applications for the provision of a non-repayable financial contribution aimed at supporting business networking in Slovakia within the framework of the Operational Program Integrated Infrastructure (previously known as Operational Program Research and Innovations). For more information.

 

ClusterFY (Program Interreg Europe)

 

Cieľom projektu ClusterFY je zlepšovať regionálne/národné politické nástroje na podporu klastrov a vytvoriť podmienky pre integráciu klastrov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, tiež prispieť k zvyšovaniu potenciálu ich hodnotových reťazcov, rastu schopností komercionalizovať znalosti a vytvárať revolučné inovačné riešenia – hlavne v prioritných oblastiach inteligentnej špecializácie SR. 

Web: 

https://www.interregeurope.eu/clusterfy/ 

Akčné plány a ostatné výstupy projektu:

https://www.interregeurope.eu/clusterfy/library/ 

Výzvy EŠIF: 

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-  2020_vyzva_28_klastre/ 


https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/28-02-2020_vyzva_29_klastre_v_ba_kraji/ 
 


INNO INDUSTRY

Projekt INNO Industry je zameraný na zlepšenie poskytovania inovácií politík v rámci priemyselného odvetvia 4.0.  Jeho cieľom je zvýšenie počtu klastrov, ktoré vyvíjajú aktivity podporujúce prechod na priemysel 4.0 a to prostredníctvom zlepšenia a transformácie národných a regionálnych klastrových politík v Európe. Slovenskú republiku v projekte zastupuje projektový partner Slovak Business Agency (SBA).

Web:

www.interregeurope.er/innoindustry/

Informácie o projekte SBA:

www.sbagency.sk/zlepsenie-poskytovania-inovacii-politik-v-ramci-priemyselneho-odvetvia-40-v-europe#.YEiLwNZFxPa 


 

ACE – ACHIEVING CLUSTER EXCELLENCE 

Cieľom projektu bolo posilnenie úrovne riadenia klastrov prostredníctvom medzinárodného benchmarkingu klastrov kandidujúcich na bronzový certifikát “klastrovej excelencie”, školení expertov a vytipovaní najvhodnejších kandidátov na ocenenie “Gold label” z klastrov v jednotlivých účastníckych krajinách a regiónoch. Pre viac informácií.

 


 

CENTRAMO

Cieľom projektu CENTRAMO (Cluster Excelence Network for TRAining and MObility) bolo zvýšiť kvalitu riadenia klastrov zoskupených do sietí v participujúcich krajinách. Pre viac informácií.

 


 

ClusterCOOP

Cieľom projektu ClusterCOOP bolo vytvoriť a zlepšiť podmienky vzájomnej spolupráce klastrov v krajinách strednej a východnej Európy. Zameriaval sa na pomoc klastrom lepšie využívať ich inovačné kapacity, na zvyšovanie ich konkurencieschopnosti, aby mohli v dlhodobom horizonte efektívne spolupracovať a tým si zlepšiť svoje postavenie v stredoeurópskom regióne a v Európskom hospodárskom priestore. Pre viac informácií.
 


 

Aktivity slovenských klastrov

 


IT Valley cluster Košice 

www.kosiceitvalley.sk/ 

Je zapojený do projektov: 

•    CHAIN REACTIONS - Driving smart industrial growth through value chain innovation, program Interreg Central Europe 2019-2022
•    CYBER – Regional policies for competitive cybersecurity SMEs, program Interreg Europe 2018-2023
•    KOŠICE 2.0 projekt realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia

Vyvíjané vnútorné aktivity:

•    v rámci programu Interreg Europe zapojený do aktivít projektu ClusterFY v pozícii stakeholder


Bioeconomy Cluster

www.bioeconomy.sk

 

Je zapojený do projektov: 

•    Danube S3 Cluster – Transnational cluster cooperation active on agro-food, based on smart specialization approach in Danube region – Interreg DTP
•    CHAIN REACTIONS – Driving smart industrial growth through value chain innovation – Interreg Central Europe
•    GoDanuBio – Participative ecosystems for fostering the revitalization of rural-urban cooperation through governing Danube circular-bioeconomy – Interreg DTP
•    CO-FRESH – Co-creating sustainable and competitive fruits and vegetables´ value chains in Europe - Horizon 2020


House of Events Innovation (HOI)

www.heicluster.sk/ 

 

 

Vyvíjané vnútorné aktivity:

•    Predstavenie nového konceptu dobíjania účtov zákazníkov v klastri a optimalizácia procesu off line prevádzky podujatia
•    Analýza štatútu štandardov na udelenie certifikátu "Ekofriendly a ZeroWaste event"


Národný energetický klaster (NEK)

www.nek.sk

 

 

Vyvíjané aktivity:

•    NEK participuje, v spolupráci s inými organizáciami, v pozícii stakeholder na projektoch SHREC a ClusterFY v rámci programu Interreg Europe a v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme na projekte DanuP-2-Gas
•    V spolupráci so Živnostenským spoločenstvom mesta Zvolen sme účastníkmi národnej platformy MSP pod projektom SAMP SASE 
•    Aktivity v rámci schváleného projektu „Koncipovanie a rozvoj integrovanej inovačnej infraštruktúry a vedomostnej bázy v európskom priestore klastrovej organizácie NEK“ 

Pre viac informácií o klastri:

 


 Priemyselný inovačný klaster

 www.industryinnovationcluster.sk

 

 

Je zapojený do projektu:

•    Posilnenie digitálnej transformácie priemyslu Slovenska prostredníctvom Priemyselného inovačného klastra, OP Integrovaná infraštruktúra

Pre viac informácií o klastri:


IT klaster žilinského regiónu

www.itkraj.sk/ 

 

 

Vyvíjané vnútorné aktivity:

•    vznik Regionálneho inovačného centra


Slovenský plastikársky klaster (SPK)

www.spklaster.sk/ 

 

 

Je zapojený do projektov:

•    Regioplast 2030 – „Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva“, program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
•    Extratex - European TEXtile-TRAnsport-Sustainability paradigm for industrial clusters EXcellence in cross-sector innovation; Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises
•    Percy - International Cluster Cooporation for Recycling of Polymers; Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises
•    Epic - Educational Package for SMEs to Increase their Innovation capabilities and productivity
•    Erasmus+ Programme: Strategic Partnerships for vocational education

Vyvíjané vnútorné aktivity:

•    Príprava InCluNet - Podpora sieťovania organizácii v odvetví spracovania plastov a v pridružených odvetviach  
•    aktivity zamerané na podporu aplikovaného výskumu a podporu vzdelávania v oblastiach, kde chýbajú zamestnancom potrebné zručnosti a vedomosti
•    aktívne zapojenie sa do pracovných skupín v Nitrianskom, Trenčianskom a Prešovskom regióne
•    podieľanie sa na tvorbe „Prvej verzie stratégie rozvoja ľudských zdrojov pre sektor Chémiu a farmáciu“ prostredníctvom svojho menovaného zástupcu v Sektorovej rade pre chémiu a farmáciu
•    zapojenie sa do projektov v pozícii stakeholder, napr.v rámci programu Erasmus+ v projekte Moulf4plast „TRAINING ON PLASTIC MOULD MAKING“ a v rámci programu Interreg Europe v projekte ClusterFY
•    podanie prihlášky do projektu COS-STRAT-20-3-05 Strategic alliances for the uptake of advanced technologies by SMEs on the economic recovery

Pre viac informácií o klastri:

 


Združenia inteligentného priemyslu (Industry4UM)

industry4um.sk

 

 

Vyvíjané vnútorné aktivity:

•    príprava realizácie Industry 4.0 Tripu, série skupinových návštev v spolupráci s rakúskym klastrom Mobilitycluster ACStyria 
•    odborné výstupy pre priemysel - v spolupráci s Asociáciou kybernetickej bezpečnosti Ripple20
•    online diskusné fórum „Akých absolventov VŠ potrebuje digitálne transformujúci sa podnik?“ v spolupráci so spoločnosťou Trexima Bratislava
•    prieskum o úrovni aplikácie Industry 4.0 do slovenských podnikov


Klaster Automatizačnej techniky a robotiky (AT+R) 

www.itkraj.sk/

 

 


SME Booster & Innovations Cluster 
 

https://www.sbic.sk/

 

 

Pre viac informácií o klastri:

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA