Chcete inovovať vaše podnikanie? Poraďte sa s nami!
 
Chcete inovovať vaše podnikanie?
Poraďte sa s nami!
Inovačné workshopy rozvíjajú kreativitu študentov
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
jQuery Slider

O PROJEKTE - detaily

Inovácie a napredovanie

O projekte detaily

Názov projektu: Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
Operačný program: Výskum a inovácie
Miera spolufinancovania: 100 %
Kód projektu (ITMS): NFP313000I692
Trvanie projektu: jún 2023
Rozpočet projektu: 32 033 791,64 €

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Cieľ projektu: Hlavným cieľom národného projektu je zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky prostredníctvom realizácie cielených aktivít vo všetkých regiónoch SR. V rámci projektu budú vytvorené regionálne konzultačné centrá (KC) zamerané na poskytovanie poradenských služieb pre cieľové skupiny, najmä pre podnikateľské subjekty, v ktorých sa bude poskytovať špecializované inovačné a technologické poradenstvo.

Poradenstvo bude určené pre všetky typy podnikov, pričom zvýšená pozornosť bude venovaná kategórii MSP, ale aj klastrovým organizáciám a ďalším cieľovým skupinám. KC budú nosným pilierom základných aktivít realizovaných v súlade s RIS3[1]. Vzhľadom na nízke inovačné povedomie, budú v rámci projektu realizované aj aktivity zvyšujúce povedomie verejnosti s cieľom posilnenia kreativity a inovačného ducha a vytvorenia pro-inovačnej klímy v spoločnosti, predovšetkým organizovaním rôznych typov súťaží smerujúcich k podpore inovatívnych riešení, so zapojením podnikateľskej komunity a prostredníctvom mediálnych kampaní, tvorby a publikovania odborných/informačných materiálov, organizovania špecializovaných informačno-vzdelávacích podujatí a programov pre žiakov a študentov, šírením informácií na odborných podujatiach (Coneco, Elosys, a pod.), atď. Predmetom projektu budú aj aktivity zamerané na prognostiku, prieskumy, analýzy a hodnotenie inovačnej výkonnosti, v rámci čoho bude systematickým spôsobom monitorované inovačné prostredie v SR a budú vypracovávané rôzne typy štúdií a analýz. Na základe doterajších skúsenosti bude realizovaný benchmarking klastrových organizácií s medzinárodným rozmerom.

V rámci projektu budú sledované najmä tieto merateľné ukazovatele: Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu, Počet hodnotení, analýz a štúdií zrealizovaných v rámci projektu a počet zrealizovaných informačných aktivít. Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách a rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji.

konzultačné centrá

Odborné poradenstvo a mentoring v oblasti inovácií

Chcete inovovať vaše podnikanie a neviete, kde začať?
Pripravujeme pre vás konzultačné centrá!viac

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA