Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

ClusterCOOP

 

 

Cieľom projektu ClusterCOOP  bolo vytvoriť a zlepšiť podmienky vzájomnej spolupráce klastrov v krajinách strednej a východnej Európy. Zameriaval sa na pomoc klastrom lepšie využívať ich inovačné kapacity, ako aj na zvyšovanie ich konkurencieschopnosti, aby mohli v dlhodobom horizonte efektívne spolupracovať a tým si zlepšiť svoje postavenie v stredoeurópskom regióne a v Európskom hospodárskom priestore.

 

Začiatok projektu: 1. apríla 2011

Dĺžka projektu: 36 mesiacov

Financovanie: 85% z Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

Partnerské krajiny: Maďarsko, Česko, Slovensko, Nemecko, Taliansko, Slovinsko, Poľsko.

 

Výstupy projektu:

 

  • vypracovanie prehľadu opatrení a riešení (právnych, legislatívnych a inštitucionálnych), ktoré môžu účinne podporovať medziregionálnu a nadnárodnú spoluprácu klastrov
  • príprava akčných plánov pre jednotlivé zúčastnené krajiny, ktoré môžu byť zapracované do národných/regionálnych a miestnych rozhodovacích procesov, čím sa zabezpečí udržateľnosť projektu
  • návrh na implementáciu a zapracovanie rôznych finančných schém, ktoré prispejú k efektívnejšiemu postupu riešenia inovácií
  • získanie jasného pohľadu na potenciál rozvoja nových odvetví priemyslu v rôznych regiónoch a sektoroch partnerských krajín, ako aj politických nástrojov pre naštartovanie vzniku týchto odvetví prostredníctvom spolupráce klastrov
  • distribúcia informácií medzi klastrami o možnostiach a rámci medzinárodnej spolupráce prostredníctvom kontaktných bodov a virtuálnej interaktívnej platformy

 

Partneri

 

Ministry for National Economy of the Republic of Hungary (HU) – Lead Partner
MAG – Hungarian Economic Development Center (HU)
Ministry of Economy of the Slovak Republic (SK)
Slovak Innovation and Energy Agency (SK)
Ministry of Industry and Trage of the Czech Republic (CZ)
CzechInvest (CZ)
VDI/VDE Innovation + Technology GmbH (DE)
Piemonte Region (IT)
University of Ljubljana (SI)
The City Office of Rzeszów (PL)

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA