Chcete inovovať vaše podnikanie? Poraďte sa s nami!
 
Chcete inovovať vaše podnikanie?
Poraďte sa s nami!
Inovačné workshopy rozvíjajú kreativitu študentov
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
Analýzy a prognózy
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

PODNIKatelia

 

Možnosť prihlasovania sa na Základné individuálne poradenstvo (ZIP) je momentálne pozastavená.

 

Úlohou konzultačných centier je poskytovanie inovačného poradenstva pre podniky.

Poradenstvo je poskytované vo forme, ktorá zodpovedá potrebám a pripravenosti v oblasti inovačného manažmentu tak, aby jej výsledkom bolo dosahovanie inovačnej výnimočnosti. O inovačné poradenstvo môže požiadať každý slovenský podnikateľský subjekt, ktorý spĺňa podmienky pre poskytnutie štátnej pomoci.

Keďže každý žiadateľ potrebuje veľmi diferencovanú, individuálnu podporu, ktorá vychádza z jeho aktuálneho vývoja, zručností, kompetencií aj z potrieb trhu, žiadatelia budú mať v celom procese konzultanta, pracovníka konzultačného centra a mentora - odborníka na základe výberu.

Konzultačné centrá pôsobia v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Žiline a Košiciach.

Formy poradenstva

1.   Základné individuálne poradenstvo
Regionálne konzultačné centrá predstavujú priestor, kde záujemca môže získať komplexné inovačné poradenstvo. Obsah konzultácií je zameraný na poskytnutie:

 • informácií o formách podpory podnikateľov v rámci národného projektu,
 • spôsob podania žiadosti o podporu formou poradenstva, 
 • ZIP teda Základné individuálne poradenstvo je realizované formou inovačného workshopu a prebieha v sídle podnikateľa.

2.   Rozšírené individuálne poradenstvo

Mnoho slovenských podnikateľov chce zavádzať inovácie, avšak v inovačnom procese narazia na prekážky, ktoré z finančných alebo personálnych dôvodov nevedia prekonať. Národný projekt ponúka podporu využiteľnú v úspešnom a efektívnom zavádzaní inovácií v rôznych oblastiach podnikania. Podpora formou rozšíreného individuálneho poradenstva je tiež plne hradená projektom. 

Podujatia

Pre zvýšenie inovačného povedomia vo všetkých regiónoch sú realizované diskusné fóra, semináre, konferencie a workshopy pre rôzne cieľové skupiny.

Účastníkmi môžu byť podniky a podnikatelia, predstavitelia akademickej obce, zástupcovia štátnej a verejnej správy, študenti aj tretí sektor.

Zameranie aktivít bude smerovať do sektorovej špecializácie a do oblastí

 • inovácie produktov, technológií, služieb, procesov,
 • identifikovanie príležitostí,
 • možnosti inovačného rozvoja,
 • inovačný manažment,
 • rozvoj klastrov,
 • inovačné podnikanie,
 • prezentácia úspešných príkladov.

Oblasti poradenstva

 • Inovácie produktov, technológií, služieb, procesov vrátane podpory pri tvorbe inovatívnych prototypov.
 • Efektívna realizácia výskumu a vývoja.
 • Inovačný manažment, možnosti inovačného rozvoja, inovačné podnikanie.
 • Podpora podnikov pri realizácii inovačných projektov - praktické informácie o možnostiach, spôsoboch a formách realizácie inovačných riešení v podnikoch.
 • Podpora komercionalizácie a internacionalizácie inovatívnych riešení na vnútornom trhu Európskej únie, ale aj na trhoch tretích krajín.
 • Financovanie inovatívnych projektov - identifikovanie možnosti podpory zavádzania inovácií z rôznych zdrojov a hľadanie partnerov pre financovanie inovačných riešení.
 • Tvorba rozvojovej stratégie – pomoc pri tvorbe silnej stratégie so zameraním na inovácie (vrátane výskumu a vývoja) pre ďalší rozvoj firmy, aplikovanie stratégie do jednotlivých oblastí podnikania, podpora v oblasti strategického riadenia.
 • Optimalizácia zdrojov a činností - optimalizácia interných procesov, štíhla výroba.
 • Zvyšovanie produktivity – lean manažment.
 • Predstavenia a podpora implementácie konceptu Lean start-up.
 • Manažment kvality.
 • Informácie o metódach a výhodách technologického transferu z prostredia výskumných a vývojových organizácií.
 • Zvýšenie kvality odbornej pripravenosti inovačných zámerov financovaných z OP VaI.
 • Vznik a rozvoj klastrov.
 • Možnosti zapájania sa do medzinárodných sietí a organizácií a výhody z takejto participácie.
 • Technologické poradenstvo, zavádzanie technických štandardov kvality.
 • Digitálna transformácia podnikov a poradenstvo v oblasti biznis modelov.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA