Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

PODNIKY

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) oznamuje záujemcom o inovačné poukážky, že v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (ďalej len „NP ZIVSE“) už nebudú vyhlasované ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom inovačných poukážok. Záujemcom o inovačné poukážky/obdobnú formu podpory, odporúčame sledovať webové sídla SIEA: https://www.siea.sk/ a NP ZIVSE: https://www.inovujme.sk/, na ktorých sú priebežne zverejňované informácie o prípadnej možnosti získania finančnej ale aj nefinančnej pomoci.


Zoznam preplatených žiadostí o poskytnutie pomoci prostredníctvom Inovačnej poukážky

 1. Preplatené Inovačné poukážky BBSK 121 (614kB)
 2. Preplatené Inovačné poukážky IPCEI 121 (558kB)
 3. Preplatené Inovačné poukážky SK 121 (531kB)
 4. Preplatené Inovačné poukážky ZS 122 (533kB)
 5. Preplatené Inovačné poukážky SK2 122 (603kB)
 6. Preplatené Inovačné poukážky SK3 122 (588kB)
 7. Preplatené Inovačné poukážky ZS2 123 (620kB)

ARCHÍV


Inovačné poradenstvo

 

 

Obsah inovačného podujatia

 • hlavné prekážky a výzvy, ktorým čelia firmy pri rozvoji inovácií,
 • zodpovieme otázky, ako zlepšiť internú kultúru inovácií, prevziať riziko a inovovať, ako aj identifikovať a prekonať vonkajšie prekážky. Pozrieme sa na 10 najčastejších výziev a prekážok, ktorým firmy čelia pri rozvoji inovácií,
 • cenné poznatky, ktoré pomôžu firmám prevziať vedenie v oblasti inovácií a dosiahnuť úspech na dnešnom dynamickom trhu,
 • a iné témy v oblasti inovácií.

 

Pomoc pre podniky

 • výška nepriamej pomoci formou poradenstva je 0,55 eur
 • oznámenie vyhlásené 12. 7. 2023, 8:00
 • možnosť prihlásiť sa do 25.07.2023 23:59, resp. do obsadenia disponibilného počtu miest: 483, alebo do prijatia dostatočného množstva predložených žiadostí o základné skupinové poradenstvo s ohľadom na počet disponibilných miest.

 

Oprávnení žiadatelia

FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby:

 • ktoré sú registrované a vykonávajú podnikateľskú činnosť v rámci Slovenskej republiky,
 • ktorým ešte nebolo poskytnuté základné poradenstvo v rámci NP ZIVSE

 

Dokumentácia

1. Oznámenie o možnosti využitia Základného skupinového poradenstva (744kB)


Inovačné poukážky Zdravá spoločnosť 2.0

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) oznamuje žiadateľom o Inovačnú poukážku, že dňa 15.03.2023, 23:59 hod. uzatvára Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky s číslom IP_ZS2_123, vyhlásená dňa 01.02.2023 (ďalej len „Výzva“).

V zmysle uvedeného si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že v rámci Výzvy už v systéme INOWA nie je možné pristúpiť k vytvoreniu novej, ani odoslaniu rozpracovanej žiadosti o inovačnú poukážku (ďalej len „ŽoIP“), t.j. nie je možné predložiť žiadnu ŽoIP v rámci uvedenej Výzvy.

Taktiež si Vás SIEA dovoľuje informovať, že SIEA všetky aktuálne informácie zverejní na webovom sídle www.inovujme.sk.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) oznamuje žiadateľom o Inovačnú poukážku, že od 28. 04. 2023 je účinné Usmernenie č.1 pre Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky s číslom IP_ZS2_123, vyhlásená dňa 01.02.2023 (ďalej len „Výzva“). Usmernenie sa týka navýšenia indikatívej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Usmernenie je zverejnené v časti „Dokumentácia pre výzvu“.

 

 

Cieľ inovačných poukážok

 • prostredníctvom inovačných poukážok bude podniku poskytnutá priama finančná pomoc, potrebná na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam, ktoré umožnia presadiť nápad alebo produkt, či už na domácom trhu alebo na trhu mimo Slovenska
 • pomoc pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov
 • aplikovanie znalostí a technológií do praxe a poskytnutie pomoci pre zlepšenie prenosu výstupov poskytovaného poradenstva zo strany riešiteľa

 

Pomoc pre podniky

 • výška inovačnej poukážky je od 10 000 EUR do 50 000 EUR s intenzitou pomoci maximálne 85% z celkových oprávnených výdavkov
 • na inovačné poukážky je vyčlenených 1 000 000 eur pre oprávnených žiadateľov mimo Bratislavského kraja
 • preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania 
 • žiadateľovi môže byť poskytnutá inovačná poukážka v rámci tejto výzvy maximálne jedenkrát
 • výzva vyhlásená 1. 2. 2023
 • dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 15. 3. 2023, alebo po predpokladanom vyčerpaní indikatívnej výšky finančných prostriedkov

 

Oprávnení žiadatelia

FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, ktoré:

 • ktoré majú sídlo na území SR mimo Bratislavského kraja
 • ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť viac ako 12 mesiacov
 • ktorým nebola preplatená inovačná poukážka v rámci NP ZIVSE, okrem žiadateľov, ktorým bola schválená ŽoIP v rámci akejkoľvek inej predchádzajúcej výzvy NP ZIVSE, ktorú žiadateľ späť vzal po jej schválení, alebo odstúpil od uzatvorenej zmluvy IP

 

Oprávnení riešitelia

 • FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby oprávnené dodávať danú službu/dielo

 

Využitie inovačných poukážok

Oprávnené aktivity sú v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027, domény „Zdravá spoločnosť“. V rámci tejto domény sa prostredníctvom inovačných poukážok riešia projekty prioritnej oblasti 4-2: Inovatívne výrobky (vrátane materiálov a biotechnológií), procesy a postupy v zdravotníctve v nasledujúcich oblastiach:

 

 • projekty vedy a výskumu pre oblasť onkológie, neurovedy, metabolických ochorení, ochorení kardiovaskulárneho systému, raritných ochorení a infekčných ochorení
 • materiály a biomateriály pre zdravotníctvo
 • lieky a liekové formy (vrátane nutraceutík, probiotík a výživových doplnkov)
 • 3D tlač a 3D biotlač
 • senzory a technológie na monitorovanie zdravotného stavu

 

Viac informácií o využití inovačných poukážok nájdete: Oprávnené aktivity

Viac informácií o spôsobe zapojenia do výzvy nájdete: Ako získať inovačnú poukážku

 

Dokumentácia pre výzvu

 1. Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č. 6 (DM - 10/2017)
 2. Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok Zdravá spoločnosť a inovačného poradenstva 2.0
 3. Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok Zdravá spoločnosť a inovačného poradenstva 2.0
 4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 5. Príručka pre Žiadateľa/Prijímateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 6. Vzor žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom Inovačnej poukážky (ŽoIP)
 7. Opis inovačného projektu
 8. Cenový prieskum
 9. Vzor zmluvy o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky
 10. Vzor prehľadu pomoci de minimis za posledné 3 fiškálne roky
 11. Vzor žiadosti o preplatenie Inovačnej poukážky (ŽoPIP) s Prílohou č.1. k ZoPIP: Záverečná správa s Odovzdávajúcim a preberacím protokolom k výstupom podporeným prostredníctvom IP
 12. Konflikt záujmov a porušenie pravidiel ochrany hospodárskej súťaže

 

 

Podporná dokumentácia pre výzvu - žiadateľ

 1. Vyhodnotenie cenového prieskumu_Hodnota_IP
 2. Vyhodnotenie cenového prieskumu_automatický prepočet

Ak ste nenašli požadovanú informáciu, kontaktujte príslušné regionálne konzultačné centrum (v časti Regionálne konzultačné centrá).


Inovačné poukážky Slovensko 3.0

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) oznamuje žiadateľom v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok Slovensko 3.0 a inovačného poradenstva v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, s kódom IP_SK3_122, vyhlásenej dňa 28.11.2022 (ďalej len „Výzva“), že nebude môcť vydať v lehote do 35 pracovných dní odo dňa uzavretia hodnotiaceho kola Výzvy všetky Oznámenia o výsledku posúdenia Žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok (ďalej len „ŽoIP“), z dôvodu veľkého počtu posudzovaných ŽoIP. SIEA si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie Oznámení o výsledku posúdenia ŽoIP.

Výsledok hodnotenia bude žiadateľom oznámený v Oznámení o výsledku posúdenia ŽoIP.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) oznamuje žiadateľom o Inovačnú poukážku, že dňa 15.01.2023, 23:59 hod. uzatvára Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky s číslom IP_SK3_122, vyhlásená dňa 28.11.2022 (ďalej len „Výzva“).

V zmysle uvedeného si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že v rámci Výzvy už v systéme INOWA nie je možné pristúpiť k vytvoreniu novej, ani odoslaniu rozpracovanej žiadosti o inovačnú poukážku (ďalej len „ŽoIP“), t.j. nie je možné predložiť žiadnu ŽoIP v rámci uvedenej Výzvy.

Taktiež si Vás SIEA dovoľuje informovať, že SIEA všetky aktuálne informácie zverejní na webovom sídle www.inovujme.sk.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) oznamuje žiadateľom o Inovačnú poukážku, že od 28. 04. 2023 je účinné Usmernenie č.1 pre Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky s číslom IP_SK3_122, vyhlásená dňa 28.11.2022. Usmernenie sa týka navýšenia indikatívej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Usmernenie je zverejnené v časti „Oficiálna dokumentácia pre aktuálnu výzvu“.

 

 

Cieľ inovačných poukážok

 • prostredníctvom inovačných poukážok bude podniku poskytnutá priama finančná pomoc, potrebná na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam, čo umožní presadiť nápad alebo produkt, či už na domácom trhu alebo na trhu mimo Slovenska
 • pomoc pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov
 • aplikovanie znalostí a technológií do praxe a poskytnutie pomoci pre zlepšenie prenosu výstupov poskytovaného poradenstva zo strany riešiteľa

 

Pomoc pre podniky

 • výška inovačnej poukážky je minimálne 2 000 EUR do maximálne 15 000 EUR s intenzitou pomoci do 85% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu inovačného projektu
 • preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania 
 • žiadateľovi môže byť poskytnutá pomoc vo forme inovačnej poukážky v rámci tejto výzvy maximálne jedenkrát
 • výzva vyhlásená 28. 11. 2022
 • dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola 15. 01. 2023, alebo po predpokladanom vyčerpaní indikatívnej výšky finančných prostriedkov

 

Oprávnení žiadatelia

FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby,

 • ktoré majú sídlo na území SR 
 • ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť viac ako 12 mesiacov
 • ktorým nebola preplatená inovačná poukážka v rámci NP ZIVSE, okrem žiadateľov, ktorým bola schválená ŽoIP v rámci akejkoľvek inej predchádzajúcej výzvy NP ZIVSE, ktorú žiadateľ späťvzal po jej schválení, alebo odstúpil od uzatvorenej zmluvy IP 

 

Oprávnení riešitelia

 • FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby oprávnené dodávať danú službu/dielo

 

Využitie inovačných poukážok

 • V rámci tejto výzvy sa prostredníctvom inovačných poukážok riešia projekty prioritných oblastí A) Zvyšovanie energetickej efektívnosti v hospodárstve a Inteligentné energetické systémy; B) Spracovanie surovín a polotovarov do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou a Progresívne technológie a materiály.

 

Viac informácií o využití inovačných poukážok nájdete: Oprávnené aktivity

Viac informácií o spôsobe zapojenia do výzvy nájdete: Ako získať inovačnú poukážku

 

Oficiálna dokumentácia pre aktuálnu výzvu

 1. Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č.6.
 2. Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok a inovačného poradenstva pre Slovensko 3.0
 3. Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok a inovačného poradenstva pre Slovesnko 3.0
 4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 5. Príručka pre Žiadateľa/Prijímateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 6. Žiadosť o poskytnutie pomoci prostredníctvom Inovačnej poukážky (ŽoIP)
 7. Opis inovačného projektu
 8. Cenový prieskum
 9. Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky
 10. Prehľad pomoci de minimis za posledné 3 fiškálne roky
 11. Žiadosť o preplatenie Inovačnej poukážky (ŽoPIP) s Prílohou č.1. k ZoPIP: Záverečná správa s Odovzdávajúcim a preberacím protokolom k výstupom podporeným prostredníctvom IP
 12. Konflikt záujmov a porušenie pravidiel ochrany hospodárskej súťaže

 

Oficiálna podporná dokumentácia pre aktuálnu výzvu - žiadateľ

 1. Vyhodnotenie cenového prieskumu_Hodnota_IP
 2. Vyhodnotenie cenového prieskumu_automatický prepočet

Ak ste nenašli požadovanú informáciu, kontaktujte príslušné regionálne konzultačné centrum (v časti Regionálne konzultačné centrá).


Inovačné poukážky Slovensko 2.0

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) oznamuje žiadateľom v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok Slovensko 2.0 a inovačného poradenstva v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, s kódom IP_SK2_122, vyhlásenej dňa 04.07.2022 (ďalej len „Výzva“), že nebude môcť vydať v lehote do 35 pracovných dní odo dňa uzavretia hodnotiaceho kola Výzvy všetky Oznámenia o výsledku posúdenia Žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok (ďalej len „ŽoIP“), z dôvodu veľkého počtu posudzovaných ŽoIP. SIEA si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie Oznámení o výsledku posúdenia ŽoIP.

Výsledok hodnotenia bude žiadateľom oznámený v Oznámení o výsledku posúdenia ŽoIP.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) oznamuje žiadateľom o Inovačnú poukážku, že dňa 19.08. 2022 uzatvára Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky s číslom IP_SK2_122, vyhlásenej dňa 04.07. 2022 (ďalej len „Výzva“).

V zmysle uvedeného si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že v systéme INOWA už nie je možné pristúpiť k vytvoreniu novej, ani odoslaniu rozpracovanej žiadosti o inovačnú poukážku (ďalej len „ŽoIP“), t.j. nie je možné predložiť žiadnu ŽoIP v rámci uvedenej Výzvy. 

Taktiež si Vás SIEA dovoľuje informovať, že v prípade, ak sa bude možné v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky opätovne zapojiť do výzvy Inovačných poukážok, SIEA všetky potrebné informácie zverejní na webovom sídle www.inovujme.sk.

 

 

Cieľ inovačných poukážok

 • prostredníctvom inovačných poukážok bude podniku poskytnutá priama finančná pomoc, potrebná na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam, čo umožní presadiť nápad alebo produkt, či už na domácom trhu alebo na trhu mimo Slovenska
 • pomoc pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov
 • aplikovanie znalostí a technológií do praxe a poskytnutie pomoci pre zlepšenie prenosu výstupov poskytovaného poradenstva zo strany riešiteľa

 

Pomoc pre podniky

 • výška inovačnej poukážky je minimálne 2 000 EUR do maximálne 10 000 EUR s intenzitou pomoci do 85% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu inovačného projektu
 • preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania 
 • žiadateľovi môže byť poskytnutá pomoc vo forme inovačnej poukážky v rámci tejto výzvy maximálne jedenkrát
 • výzva vyhlásená 04. 07. 2022
 • dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola 4. 8. 2022, alebo po predpokladanom vyčerpaní indikatívnej výšky finančných prostriedkov

 

Oprávnení žiadatelia

FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby,

 • ktoré majú sídlo na území SR mimo Bratislavského kraja
 • ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť viac ako 12 mesiacov
 • ktorým nebola preplatená inovačná poukážka v rámci NP ZIVSE

 

Oprávnení riešitelia

 • FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby oprávnené dodávať danú službu/dielo

 

Využitie inovačných poukážok

 • V rámci tejto výzvy sa prostredníctvom inovačných poukážok riešia projekty prioritných oblastí A) Spracovanie surovín a polotovarov do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou; B) Zvyšovanie energetickej efektívnosti v hospodárstve C) Systémy odolných a zdravých potravín.

 

Viac informácií o využití inovačných poukážok nájdete: Oprávnené aktivity

Viac informácií o spôsobe zapojenia do výzvy nájdete: Ako získať inovačnú poukážku

 

Oficiálna dokumentácia pre aktuálnu výzvu

 1. Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č.5.
 2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 3. Príručka pre Žiadateľa/Prijímateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 4. Žiadosť o poskytnutie pomoci prostredníctvom Inovačnej poukážky (ŽoIP)
 5. Opis inovačného projektu
 6. Cenový prieskum
 7. Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky
 8. Prehľad pomoci de minimis za posledné 3 fiškálne roky
 9. Žiadosť o preplatenie Inovačnej poukážky (ŽoPIP) s Prílohou č.1. k ZoPIP: Záverečná správa s Odovzdávajúcim a preberacím protokolom k výstupom podporeným prostredníctvom IP
 10. Konflikt záujmov a porušenie pravidiel ochrany hospodárskej súťaže

 

Oficiálna podporná dokumentácia pre aktuálnu výzvu - žiadateľ

 1. Vyhodnotenie cenového prieskumu_Hodnota_IP
 2. Vyhodnotenie cenového prieskumu_automatický prepočet

Ak ste nenašli požadovanú informáciu, kontaktujte príslušné regionálne konzultačné centrum (v časti Regionálne konzultačné centrá).


Inovačné poukážky Zdravá spoločnosť

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) oznamuje žiadateľom v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok Zdravá spoločnosť a inovačného poradenstva v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, s kódom IP_ZS_122, vyhlásenej dňa 02.05.2022 (ďalej len „Výzva“), že nebude môcť vydať v lehote do 25 pracovných dní odo dňa uzavretia hodnotiaceho kola Výzvy všetky Oznámenia o výsledku posúdenia Žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok (ďalej len „ŽoIP“), z dôvodu veľkého počtu posudzovaných ŽoIP. SIEA si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie Oznámení o výsledku posúdenia ŽoIP.

Výsledok hodnotenia panelom odborníkov bude žiadateľom oznámený v Oznámení o výsledku posúdenia ŽoIP.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) oznamuje žiadateľom o Inovačnú poukážku, že dňa 16. 06. 2022 uzatvára Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok Zdravá spoločnosť a inovačného poradenstva v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky s číslom IP_ZS_122, vyhlásenej dňa 02. 05. 2022 (ďalej len „Výzva“).

V zmysle uvedeného si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že v systéme INOWA už nie je možné pristúpiť k vytvoreniu novej, ani odoslaniu rozpracovanej žiadosti o inovačnú poukážku (ďalej len „ŽoIP“), t.j. nie je možné predložiť žiadnu ŽoIP v rámci uvedenej Výzvy. 

Taktiež si Vás SIEA dovoľuje informovať, že v prípade, ak sa bude možné v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky opätovne zapojiť do výzvy Inovačných poukážok, SIEA všetky potrebné informácie zverejní na webovom sídle www.inovujme.sk

 

 

Cieľ inovačných poukážok

 • prostredníctvom inovačných poukážok bude podniku poskytnutá priama finančná pomoc, potrebná na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam, čo umožní presadiť nápad alebo produkt či už na domácom trhu alebo na trhu mimo Slovenska
 • pomáhať pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov
 • aplikovanie znalostí a technológií do praxe a poskytnutie pomoci pre zlepšenie prenosu výstupov poskytovaného poradenstva zo strany riešiteľa

 

Pomoc pre podniky

 • výška inovačnej poukážky je minimálne 10 000 EUR do maximálne 50 000 EUR s intenzitou pomoci do 85% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu inovačného projektu
 • preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania 
 • žiadateľovi môže byť poskytnutá pomoc vo forme inovačnej poukážky v rámci tejto výzvy maximálne jedenkrát
 • výzva vyhlásená 02. 05. 2022 od 8:00 v trvaní 1 mesiac

 

Oprávnení žiadatelia

FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, ktoré:

 • sídlo Žiadateľa majú na území SR mimo Bratislavského kraja
 • vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov ku dňu predloženia žiadosti o Inovačnú poukážku

 

Oprávnení riešitelia

 • FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby oprávnené dodávať danú službu/dielo

 

Využitie inovačných poukážok

 

Oprávnené oblasti a aktivity vychádzajú zo Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027, domény „Zdravá spoločnosť“. V rámci tejto domény sa prostredníctvom inovačných poukážok riešia projekty prioritnej oblasti 4-2: Inovatívne výrobky (vrátane materiálov a biotechnológií), procesy a postupy v zdravotníctve v nasledujúcich oblastiach:

 • projekty vedy a výskumu pre oblasť onkológie, neurovedy, metabolických ochorení, ochorení kardiovaskulárneho systému, raritných ochorení a infekčných ochorení
 • materiály a biomateriály pre zdravotníctvo
 • lieky a liekové formy (vrátane nutraceutík, probiotík a výživových doplnkov)
 • 3D tlač a 3D biotlač
 • senzory a technológie na monitorovanie zdravotného stavu

 

Viac informácií o využití inovačných poukážok nájdete: Oprávnené aktivity

Viac informácií o spôsobe zapojenia do výzvy nájdete: Ako získať inovačnú poukážku

 

Dokumentácia pre výzvu

 1. Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č. 5 (DM - 10/2017)
 2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 3. Príručka pre Žiadateľa/Prijímateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 4. Vzor žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom Inovačnej poukážky (ŽoIP)
 5. Opis inovačného projektu
 6. Cenový prieskum
 7. Vzor zmluvy o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky
 8. Vzor prehľadu pomoci de minimis za posledné 3 fiškálne roky
 9. Vzor žiadosti o preplatenie Inovačnej poukážky (ŽoPIP) s Prílohou č.1. k ZoPIP: Záverečná správa s Odovzdávajúcim a preberacím protokolom k výstupom podporeným prostredníctvom IP
 10. Konflikt záujmov a porušenie pravidiel ochrany hospodárskej súťaže

 

 

Podporná dokumentácia pre výzvu - žiadateľ

 1. Vyhodnotenie cenového prieskumu_Hodnota_IP
 2. Vyhodnotenie cenového prieskumu_automatický prepočet

Ak ste nenašli požadovanú informáciu, kontaktujte príslušné regionálne konzultačné centrum (v časti Regionálne konzultačné centrá).


Inovačné poukážky Slovensko

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) oznamuje žiadateľom v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – Inovačné poukážky Slovensko, s kódom IP_SK_121, vyhlásenej dňa 06. 10. 2021 (ďalej len „Výzva“), že nebude môcť vydať v lehote do 35 pracovných dní odo dňa uzavretia hodnotiaceho kola Výzvy všetky Oznámenia o výsledku posúdenia Žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok (ďalej len „ŽoIP“), z dôvodu veľkého počtu posudzovaných ŽoIP. SIEA si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie Oznámení o výsledku posúdenia ŽoIP.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) oznamuje žiadateľom o Inovačnú poukážku, že dňa 05. 11. 2021 uzatvára Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky s číslom IP_SK_121, vyhlásenej dňa 06. 10. 2021 (ďalej len „Výzva“).

V zmysle uvedeného si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že v systéme INOWA už nie je možné pristúpiť k vytvoreniu novej, ani odoslaniu rozpracovanej žiadosti o inovačnú poukážku (ďalej len „ŽoIP“), t.j. nie je možné predložiť žiadnu ŽoIP v rámci uvedenej Výzvy. 

Taktiež si Vás SIEA dovoľuje informovať, že v prípade, ak sa bude možné v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky opätovne zapojiť do výzvy Inovačných poukážok, SIEA všetky potrebné informácie zverejní na webovom sídle www.inovujme.sk.

 

 

Cieľ inovačných poukážok

 • zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom inovácie vlastných produktov, služieb, procesov alebo zefektívnenia svojho obchodného modelu
 • podporovanie aktivít zameraných na digitálnu transformáciu a komercializáciu inovatívnych riešení
 • stimulovanie inovačných procesov v podnikoch prostredníctvom podpory spolupráce s externými partnermi

 

Pomoc pre podniky

 • výška inovačnej poukážky je minimálne 2 000 EUR do maximálne 10 000 EUR s intenzitou pomoci do 85% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu inovačného projektu
 • preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania 
 • žiadateľovi môže byť poskytnutá pomoc vo forme inovačnej poukážky v rámci tejto výzvy maximálne jedenkrát
 • výzva vyhlásená 06. 10. 2021 od 14:00 v trvaní 1 mesiac (do 05. 11. 2021)

 

Oprávnení žiadatelia

FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, ktoré:

 • sídlo Žiadateľa majú na území SR, okrem Banskobystrického samosprávneho kraja,
 • vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov ku dňu predloženia žiadosti o Inovačnú poukážku

 

Oprávnení riešitelia

 • riešiteľ sa môže zapísať do Zoznamu OR na základe Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do Zoznamu oprávnených riešiteľov inovačných projektov v rámci NP ZIVSE
 • registrácia a inštrukcie k zápisu do Zoznamu OR sú zverejnené nižšie v časti: Dokumentácia k otvorenej výzve oprávnených riešiteľov

 

Využitie inovačných poukážok

 • poradenské služby zamerané na akceleráciu inovácií, ktoré podniku umožnia pripraviť a implementovať inovatívne riešenia pre zlepšenie procesov alebo uviesť nový produkt na trh. Činnosti poradenstva sú zamerané na mapovanie, plánovanie, implementáciu, analýzu, technickú uskutočniteľnosť inovácií v podniku a ďalšie
 • služby spojené s výskumom a vývojom, ktoré podniku umožnia podporiť vývoj inovatívnych riešení a zlepšovať činností zamerané na budovanie vlastných výskumných a vývojových kapacít.

 

Viac informácií o využití inovačných poukážok nájdete: Oprávnené aktivity

Viac informácií o spôsobe zapojenia do výzvy nájdete: Ako získať inovačnú poukážku

 

Dokumentácia pre výzvu

 1. Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č.4.
 2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 3. Príručka pre Žiadateľa/Prijímateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 4. Žiadosť o poskytnutie pomoci prostredníctvom Inovačnej poukážky (ŽoIP)
 5. Cenový prieskum
 6. Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky
 7. Prehľad pomoci de minimis za posledné 3 fiškálne roky
 8. Žiadosť o preplatenie Inovačnej poukážky (ŽoPIP) s Prílohou č.1. k ZoPIP: Záverečná správa s Odovzdávajúcim a preberacím protokolom k výstupom podporeným prostredníctvom IP

 

Dokumentácia k otvorenej výzve oprávnených riešiteľov

 1. Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do Zoznamu oprávnených riešiteľov inovačných projektov v rámci NP ZIVSE
 2. Zoznam oprávnených riešiteľov inovačných projektov v rámci NP ZIVSE

 

 

Podporná dokumentácia pre výzvu - žiadateľ

 1. Žiadosť o IP SR_Vzorový príklad č. 1
 2. Príklady neoprávnených aktivít
 3. Vyhodnotenie cenového prieskumu_Hodnota_IP
 4. Vyhodnotenie cenového prieskumu_automatický prepočet

 

 

Podporná dokumentácia pre výzvu - riešiteľ

 1. Odporúčaný predmet činnosti

 

Často kladené otázky a odpovede

Ak ste nenašli požadovanú informáciu, kontaktujte regionálne konzultačné centrum. 


Inovačné poukážky IPCEI

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) oznamuje žiadateľom o Inovačnú poukážku, že dňa 11. 12. 2021, 23:59 hod uzatvára Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok IPCEI v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky s číslom IP_IPCEI_121, vyhlásenej dňa 12. 11. 2021 (ďalej len „Výzva“).

V zmysle uvedeného si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že v systéme INOWA už nebude možné po uvedenom termíne pristúpiť k vytvoreniu novej, ani odoslaniu rozpracovanej žiadosti o inovačnú poukážku (ďalej len „ŽoIP“), t.j. nie je možné predložiť žiadnu ŽoIP v rámci uvedenej Výzvy. 

 

 

Cieľ inovačných poukážok

 • podporiť podniky, ktoré majú potenciál efektívne sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií a mikroelektroniky
 • podporiť tieto podniky vytvorením kvalitnej projektovej dokumentácie pre účely notifikačného procesu na základe Oznámenia Európskej komisie, ktorá má charakter komplexného dokumentu (typu feasibility study) alebo jednotlivých jeho častí, na vytvorenie ktorého nemá žiadateľ vytvorené interné kapacity, zručnosti a skúsenosti

 

Oprávnení žiadatelia

PRÁVNICKÉ osoby, ktoré:

 

Oprávnení riešitelia

FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, ktoré sú zverejnené v databáze riešiteľov inovačných projektov MH SR a/alebo SIEA . Otvorená výzva a ostatné informácie k oprávnenosti riešiteľov MH SR sú zverejnené na webovom sídle MHSR https://www.mhsr.sk/inovacie/podporne-nastroje/vouchre a/alebo na webovom sídle SIEA https://www.inovujme.sk/sk/podniky v časti „Dokumentácia pre výzvu“ pre Inovačné poukážky IPCEI, kde je zverejnená aj Otvorená výzva pre oprávnených riešiteľov SIEA a Žiadosť o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov SIEA

 

Využitie inovačných poukážok pre IPCEI

Oprávnenou aktivitou Inovačného projektu realizovaného prostredníctvom inovačnej poukážky sú poradenské služby zamerané na akceleráciu inovácií v jednej z dvoch oblastí poradenstva:

 

 1. Poradenské služby zamerané na tvorbu dokumentácie pre proces notifikácie IPCEI - Vytvorenie dokumentu Project Portfolio podľa templatu, ktorý je definovaný EK a je súčasťou dokumentácie výzvy IPCEI H2, dostupné na https://www.siea.sk/inovacie/projekty-ipcei/vyzva-ipcei-2020/ a výzvy IPCEI mikrolektronika, dostupné na https://www.siea.sk/inovacie/projekty-ipcei/vyzva-ipcei-2021/  vrátane Funding Gap Questionnaire – template EK
 2. Poradenské služby zamerané na tvorbu dokumentácie pre proces notifikácie IPCEI – Vybrané jednotlivé kapitoly dokumentu Project Portfolio, alebo Funding Gap Questionnaire podľa výberu a potreby žiadateľa

 

Dokumentácia pre výzvu

 1. Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č.4.
 2. Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok IPCEI v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 3. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok IPCEI v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 4. Príručka pre Žiadateľa/Prijímateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok IPCEI v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 5. Žiadosť o poskytnutie pomoci prostredníctvom Inovačnej poukážky (ŽoIP)
 6. Cenový prieskum
 7. Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky
 8. Prehľad pomoci de minimis za posledné 3 fiškálne roky
 9. Žiadosť o preplatenie Inovačnej poukážky (ŽoPIP) s Prílohou č.1. k ZoPIP: Záverečná správa s Odovzdávajúcim a preberacím protokolom k výstupom podporeným prostredníctvom IP
 10. Otvorená výzva oprávnení riešitelia
 11. Žiadosť o zaradnie do databázy oprávnených riešiteľov
 12. Databáza oprávnených riešiteľov (Zoznam OR)

 

Podporná dokumentácia pre výzvu

1.    Vyhodnotenie cenového prieskumu_Hodnota_IP

2.    Vyhodnotenie cenového prieskumu_automatický prepočet

 

Konzultácie k výzvam

V regionálnych konzultačných centrách záujemcovia získajú komplexné poradenstvo k aktuálne prebiehajúcim výzvam. V prípade potreby sú zamestnanci  konzultačných centier k dispozícii telefonicky, alebo aj formou osobného stretnutia vo firme záujemcu   Kontakty na regionálne konzultačné centrá

 

Obsah konzultácií je zameraný na poskytnutie:

 • informácií o formách podpory podnikateľov v rámci národného projektu
 • spôsob podania žiadosti o podporu formou inovačnej poukážky

Inovačné poukážky pre Banskobystrický samosprávny kraj

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) oznamuje žiadateľom o Inovačnú poukážku, že dňa 22. 09. 2021 uzatvára aktuálne pozastavenú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky s číslom IP_BBSK_121, vyhlásenej dňa 22. 06. 2021 (ďalej len „Výzva“).
 
V zmysle uvedeného si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že v systéme INOWA už nie je možné pristúpiť k vytvoreniu novej, ani odoslaniu rozpracovanej žiadosti o inovačnú poukážku (ďalej len „ŽoIP“), t.j. nie je možné predložiť žiadnu ŽoIP v rámci uvedenej Výzvy. Taktiež si Vás SIEA dovoľuje informovať, že sa bude možné opätovne zapojiť do aktuálne pripravovanej výzvy pre Banskobystrický samosprávny kraj, ktorá bude vyhlásená v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.
 
Zároveň chceme informovať žiadateľov o Inovačnú poukážku o predĺžení termínu na vydanie oznámení o ŽoIP k tejto výzve z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených ŽoIP. Taktiež si Vás SIEA dovoľuje uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie oznámení o ŽoIP.

 

 

Cieľ inovačných poukážok

 • zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom inovácie vlastných produktov, služieb, procesov alebo zefektívnenia svojho obchodného modelu
 • podporovanie aktivít zameraných na digitálnu transformáciu a komercializáciu inovatívnych riešení
 • stimulovanie inovačných procesov v podnikoch prostredníctvom podpory spolupráce s externými partnermi

 

Pomoc pre podniky

 • výška inovačnej poukážky je od 2 000 do 15 000 eur až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov
 • preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania 
 • žiadateľovi môže byť poskytnutá inovačná poukážka maximálne dvakrát a to na dve rôzne oprávnené aktivity spolu v hodnote    15 000 eur
 • výzva vyhlásená 22. 6. 2021 v trvaní 3 mesiace

 

Oprávnení žiadatelia

FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, ktoré:

 

 • majú sídlo podnikania alebo prevádzkareň v BBSK
 • vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov

 

Oprávnení riešitelia

FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, ktoré sú zverejnené v databáze riešiteľov inovačných projektov MH SR. Otvorená výzva a ostatné informácie k oprávnenosti riešiteľov sú zverejnené na webovom sídle https://www.mhsr.sk/inovacie/podporne-nastroje/vouchre

 

Využitie inovačných poukážok

 • inovačné vzdelávanie: školenia, semináre a budovanie inovačných kapacít
 • akcelerácia inovácií: poradenské služby zamerané na mapovanie, plánovanie, implementáciu, analýzu a technickú uskutočniteľnosť inovácií v podniku
 • služby a poradenstvo v oblasti výskumu a vývoja

 

Viac informácií o využití inovačných poukážok nájdete: Oprávnené aktivity

Viac informácií o spôsobe zapojenia do výzvy nájdete: Ako získať inovačnú poukážku

 

Dokumentácia pre výzvu

 1. Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č.4.
 2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 3. Príručka pre Žiadateľa/Prijímateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 4. Žiadosť o poskytnutie pomoci prostredníctvom Inovačnej poukážky (ŽoIP)
 5. Cenový prieskum
 6. Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky
 7. Prehľad pomoci de minimis za posledné 3 fiškálne roky
 8. Žiadosť o preplatenie Inovačnej poukážky (ŽoPIP) s Prílohou č.1. k ZoPIP: Záverečná správa s Odovzdávajúcim a preberacím protokolom k výstupom podporeným prostredníctvom IP

 

Podporná dokumentácia pre výzvu

 1. Žiadosť o IP_Vzorový príklad č. 1
 2. Žiadosť o IP_Vzorový príklad č. 2
 3. Príklady neoprávnených aktivít
 4. Vyhodnotenie cenového prieskumu_Hodnota_IP
 5. Vyhodnotenie cenového prieskumu_automatický prepočet

 

Často kladené otázky a odpovede

 

Ak ste nenašli požadovanú informáciu, kontaktujte regionálne konzultačné centrum. 

 

Konzultačné centrá pôsobia v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Žiline a Košiciach.

 

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA