Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Podmienky používania internetovej stránky inovujme.sk

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Podmienky upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich internetovú stránku www.inovujme.sk (ďalej ako „Stránka“). (Osoby používajúce Stránku ďalej v texte ako „Užívateľ“ alebo „Užívatelia“).
  2. Stránka je špecializovanou webstránkou, slúžiacou pre potreby implementácie národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky , ďalej ako NP ZIVSE.
  3. Prevádzkovateľom Stránky je Slovenská inovačná a energetická agentúra so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava. IČO: 00002801, e-mail: webmaster@siea.sk. Technickú podporu prevádzky Stránky a správu obsahu Stránky zabezpečuje: Online42, s. r. o., Úprkova 14, 811 04 Bratislava. Kontakt: 0905403730, e-mail: robert.mraz@online42.sk.
  4. Prístup na Stránku, prehliadanie jej obsahu, načítavanie obsahu stránky, prípadne iné používanie, ktoré Prevádzkovateľ povoľuje v zmysle týchto Podmienok Užívateľovi, je bezplatné, ak tieto Podmienky neustanovujú inak.
  5. Používaním Stránky (vstup na Stránku, prehliadanie jej obsahu, načítavanie obsahu Stránky, on-line registrácia prostredníctvom Stránky, vrátane poskytovania požadovaných údajov, sťahovanie povoleného obsahu Stránky a pod.) Užívateľ bez výhrad súhlasí so znením Podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať.
  6. V prípade, ak Užívateľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže a/alebo nechce dodržiavať ustanovenia Podmienok, je povinný Stránku nepoužívať, resp. ihneď používanie Stránky ukončiť. Zodpovednosť za prípadné porušenie Podmienok tým nie je dotknutá.
  7. Prevádzkovateľ týmto poskytuje Užívateľovi právo na používanie Stránky. Prevádzkovateľ je na základe predchádzajúceho porušenia Podmienok Užívateľom oprávnený jednostranne rozhodnúť o tom, že:
   • a) rozsah používania Stránky bude určitému Užívateľovi obmedzený,
   • b) používanie Stránky bude určitému Užívateľovi zakázané.
  8. Informácie, pokyny a údaje zverejňované na Stránke môžu mať povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom a môžu byť právne záväzné. Takými sú najmä, nie však výlučne, samotné Podmienky a na Stránke zverejnené oficiálne Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci, podpory, alebo dotácie, vrátane ich príloh.
  9. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek, po ukončení obdobia implementácie NP ZIVSE, Stránku čiastočne alebo úplne zrušiť.
 2. Autorské práva a duševné vlastníctvo

  1. Obsah Stránky, dizajn Stránky, grafické vyobrazenie, obrázky, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy ako aj texty uvedené na Stránke sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti jeho autora/-ov a podliehajú ochrane v zmysle príslušných právnych predpisov, predovšetkým zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Autorský zákon").
  2. Osobou oprávnenou na využívanie majetkových práv týkajúcich sa výsledkov tvorivej duševnej činnosti uvedených v bode 2.1. týchto Podmienok je Prevádzkovateľ.
  3. Užívateľ je oprávnený zo Stránky bezodplatne sťahovať a ďalej používať len texty, formuláre, dokumenty a grafické prvky výslovne na to určené a technicky prispôsobené („na stiahnutie“) a to výlučne spôsobom a za dodržania podmienok, uvedených na príslušnom mieste Stránky.
  4. Nad rámec bodu 2.3. je Užívateľ oprávnený len k Použitiu textu uvedeného na stránke za nasledovných podmienok: Akékoľvek použitie textu (resp. jeho časti) uvedeného na Stránke je možné výlučne na základe predchádzajúceho výslovného súhlasu Prevádzkovateľa. V prípade udelenia súhlasu však text nesmie byť použitý spôsobom, ktorý je v rozpore s Podmienkami a príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým Autorským zákonom, rovnako nesmie byť ani z časti použitý na komerčné účely a predaj a nesmie byť žiadnym spôsobom zo strany užívateľa upravovaný.
  5. V prípade použitia textu alebo časti textu po predchádzajúcom výslovnom písomnom súhlase Prevádzkovateľa v zmysle 2.4. je Užívateľ vždy povinný uviesť zdroj, minimálne v tvare: Zdroj: SIEA a pripojiť aktívny link na konkrétny článok na stránke www.inovujme.sk. Pri obsahu zverejnenom v súvislosti s implementáciou národných projektov je Užívateľ povinný uviesť aj doplňujúcu textovú informáciu: „Materiál vznikol v rámci implementácie národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ktorý je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra“.
  6. V prípade záujmu o preberanie väčšieho rozsahu textu, článkov alebo brožúr a letákov, alebo iných diel ako textu (napr. grafické vyobrazenie, obrázky, fotografie, zvukové a obrazovozvukové záznamy), ktoré sú na Stránke zverejnené bez priamej technickej možnosti ich bezodplatného stiahnutia, je vždy nutné kontaktovať Prevádzkovateľa na emailový kontakt: inovujme@siea.gov.sk.
  7. Porušenie práv priemyselného vlastníctva alebo duševného vlastníctva zakladá zodpovednosť a môže byť postihnuté v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 3. Obsah Stránky

  1. Za obsah informácií prvotne publikovaných na Stránke nesie Prevádzkovateľ zodpovednosť len v miere, ktorá mu vyplýva z jeho príslušných zmluvných záväzkov a/alebo z príslušných legislatívnych noriem. Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby všetky informácie uverejňované na Stránke boli správne a aktuálne momentom ich uvedenia na Stránku.
  2. Obsah Stránky, ktorý bol získaný prevzatím z iných zdrojov, bol získaný zo zdrojov, ktoré Prevádzkovateľ považuje za spoľahlivé.
  3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu Stránky.
  4. Obsah Stránky je priebežne aktualizovaný a upravovaný. Informácie, údaje, názory, prípadne stanoviská uverejnené na Stránke musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich prvotného uverejnenia na Stránke.
 4. Zodpovednosť

  1. Stránka môže obsahovať technické a tlačové chyby, údaje môžu byť vytvorené v chybných súboroch a formátoch, za ktoré Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. V prípade ich výskytu má Užívateľ, vo vlastnom záujme, možnosť kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mail: inovujme@siea.gov.sk a požiadať o nápravu.
  2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zlyhanie či nemožnosť pripojenia k Stránke zo strany Užívateľa.
  3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť využívania obsahu Stránky zo strany Užívateľa.
  4. Akékoľvek rozhodnutie užívateľa založené na informáciách uvedených na Stránke patrí do výlučnej zodpovednosti užívateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody užívateľa vzniknuté v súvislosti s jeho prístupom na Stránku, alebo v súvislosti s nesprávnym výkladom, alebo použitím informácií zverejnených na Stránke.
  5. Stránka obsahuje hypertextové prepojenia na ďalšie internetové stránky prevádzkovateľa, alebo na internetové stránky tretích strán, ktoré považuje Prevádzkovateľ za dôveryhodné. Prevádzkovateľ však nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov a internetových stránok tretích strán, na ktoré existujú hypertextové prepojenia zo Stránky.
 5. Povinnosti Užívateľa Stránky

  1. Užívateľ nesmie:
   • a) zasahovať do systémov a hardwarového vybavenia tvoriaceho Stránku
   • b) zasahovať do softwarového vybavenia tvoriaceho Stránku,
   • c) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa vytvárať hypertextové prepojenia (link) obsahujúce odkazy na Stránku s výnimkou prípadu podľa bodu 2.3. a/alebo 2.5. týchto Podmienok.
  2. Užívateľ je povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu jeho identifikačných údajov používaných za účelom odberu správ noviniek zo Stránky. Za akékoľvek zneužitie osobných údajov za účelom odberu noviniek zo strany neoprávnených osôb zodpovedá výlučne užívateľ.
  3. Užívateľ zodpovedá za ochranu a používanie svojho jedinečného kódu, ktorý mu bol vygenerovaný prostredníctvom Stránky v súvislosti s vykonaním jeho on-line registrácie prostredníctvom Stránky a je povinný riadiť sa pokynmi k používaniu tohto svojho jedinečného kódu, zverejnenými na príslušných miestach Stránky a/alebo v príslušných dokumentoch, zverejnených na Stránke.
 6. Zásady spracovania osobných údajov

  Ochrana osobných údajov je - v rámci implementácie NP ZIVSE, ktorého súčasťou je aj prevádzka Stránky - v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo Nariadenie GDPR) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Podrobné informácie o spracúvaní údajov v informačných systémoch SIEA, vrátane údajov zbieraných prostredníctvom Stránky, sú k dispozícii na webovej stránke v časti O SIEA Ochrana osobných údajov.

 7. Používanie súborov Cookies

  1. Súbory cookie
   S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
  2. Čo sú súbory cookie?
   Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
  3. Ako používame súbory cookie?
   Webstránky www.inovujme.sk používajú súbory cookie výhradne na uchovanie informácie o prihlásení užívateľa do systému a na zaznamenávanie návštev a aktivity v službe Google Analytics. Podrobnejšie informácie o používaní súborov cookie (prelink)
  4. Ako kontrolovať súbory cookie?
   Súbory cookies v službe Google Analytics získavajú informácie o vašom používaní stránky a umožňujú nám zlepšovať spôsob jej fungovania. Analytické súbory cookie nám napríklad ukážu, ktoré sú najčastejšie prezerané podstránky na stránke, pomáhajú nám zaznamenať akékoľvek problémy, ktoré máte so stránkou. Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané čisto pre účely SIEA. Takto vieme identifikovať napríklad návštevnosť jednotlivých sekcií portálu, avšak neidentifikujeme jednotlivých návštevníkov podľa mena. Jedinečný identifikátor používateľa - IP adresu, anonymizujeme nástrojmi Google ešte pred ich samotným spracovaním v rámci Google Analytics.
   Viac informácií: https://policies.google.com/privacy
  5. Ako odmietnuť používanie súborov cookie
   Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.
 8. Záverečné ustanovenia

  1. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, sa riadia znením podmienok platných ku dňu vzniku takýchto vzťahov, pokiaľ nie je uvedené alebo dohodnuté inak.
  2. Podmienky sú pripravené podľa slovenského práva. Užívateľ je pri používaní Stránky povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky.
  3. Prejednanie akéhokoľvek sporu súvisiaceho s používaním Stránky patrí do právomoci slovenských súdov. Pri rozhodovaní sporov budú súdy postupovať podľa slovenských právnych predpisov.
  4. Podmienky vydáva, mení a dopĺňa výlučne Prevádzkovateľ. Podmienky sú účinné odo dňa ich zverejnenia na Stránke.
  5. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie Podmienok ukáže ako neplatné a neúčinné, nebude to mať vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Podmienok.
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA