Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Klastre vo svetle európskych odporúčaní  

 

 

Nové impulzy pre budúce smerovanie klastrových politík  

 

 

 

Európska expertná skupina pre klastre, pôsobiaca v rámci poradných štruktúr Európskej komisie, publikovala v marci 2021 odporúčaciu správu (European Expert Group on Clusters – RECOMMENDATION REPORT 12/15/2020 ), ktorá zahŕňa námety pre budúce smerovanie klastrov. Skupina je zložená z odborníkov a špecialistov pôsobiacich v oblasti inovácií  a klastrových politík  z 23 členských štátov EÚ. Slovenská republika má v skupine dvoch zástupcov - Artura Bobovnického a Vladimíra Tanistráka, ktorí boli nominovaní Ministerstvom hospodárstva SR. 

 

Správa konštatuje, že v Európskej únii je etablovaných viac ako 3000 klastrov. Ich členovia (najmä malé a stredné podniky - MSP, univerzity, výskumné a vývojové  organizácie, regionálne a samosprávne štruktúry) zamestnávajú viac ako 50 miliónov ľudí, čo predstavuje takmer každé štvrté pracovné miesto v Európe.  Podieľajú sa tak na 23,4% celkovej zamestnanosti, pričom 50,3% pracovných miest je koncentrovaných do exportných  odvetví. V súčasnosti existuje 30 národných klastrových programov v 20 krajinách. Výskumom bolo  preukázané, že produktivita práce v klastroch je o 25% vyššia voči priemeru. Rovnako je viac  pravdepodobné, že klastre a ich členské organizácie budú mať väčšiu afinitu k zavádzaniu digitálnych a udržateľných inovácií. Klastre počas Covid-19 preukázali schopnosť riadiť zmeny a zvyšovať odolnosť európskych hodnotových reťazcov. Vybudované siete sa osvedčili pri  rýchlom prepájaní európskych spoločností najmä MSP a pri zvyšovaní ich inovačného potenciálu, technologického využitia, zručností a internacionalizácie.  

Pre porovnanie na Slovensku doteraz vzniklo okolo 30 klastrov pôsobiacich v oblasti priemyselných technológií, pričom Únia klastrov Slovenska zastrešuje 50% z nich. Za rok 2020 evidujeme  20  silných technologických klastrov, ktoré boli aktívne zapojené do domácich i zahraničných projektov. Pozitívnym faktom je aj to, že rastie nie len počet klastrov, ale aj ich záujem o získanie medzinárodnej certifikácie prostredníctvom Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy ESCA od roku 2012, čo má priamy dopad na ich internacionalizáciu. Najvýznamnejšie klastre na Slovensku podľa dostupných údajov  zastrešujú spolu najmenej 550 subjektov, medzi ktorými sú vo veľkom počte zastúpené malé a stredné podniky a zamestnávajú viac ako 145 000 pracovníkov, čo predstavuje približne 5% ekonomicky aktívneho obyvateľstva na Slovensku. Za rok 2019 vyprodukovali spolu obrat  v hodnote viac ako 22,5 mld. EUR, čím sa zaradili medzi významných prispievateľov k rastu slovenského HDP.    

V správe boli stanovené nosné smery rozvoja pre európske klastre a to byť lídrami v oblasti zelenej transformácie, urýchliť prechod na digitalizáciu ako aj  posilňovať a budovať vzájomnú odolnosť voči  zmenám a nový výzvam v línii  s celoeurópskymi iniciatívami „Green Deal“ a „Digital Europe“. 

Oblasť „zelenej transformácie“ charakterizuje prechod na čisté, obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo. Klastre by sa mali zamerať na rozvíjanie a implementáciu stratégie obehového hospodárstva a propagovať podnikateľskú kultúru pre zelené podniky najmä medzi MSP. „Zelené líderstvo“ vyžaduje rovnako ich účasť  v európskych alianciách pre zelené inovácie. Ďalšie budovanie kapacít umožní spoločnostiam so zelenou technológiou demonštrovať ich výhody smerom k verejnosti. Pre zrýchlenie digitálneho prechodu v tejto oblasti by sa mali klastre angažovať v rozvoji odvetvia informačno-komunikačných technológií a uľahčovať zavádzanie digitálnych riešení. Je potrebné vytvoriť  úzke prepojenie medzi zamestnávateľmi, vzdelávacími a výskumnými organizáciami a miestnymi štruktúrami v oblasti odbornej prípravy,  tak aby mohli byť implementované  iniciatívy v rámci  európskeho programu ako je  pakt zručností „Pact for Skills“. Rovnako by mali byť posilňované príslušné verejno-súkromné partnerstvá podporujúce integráciu digitalizácie. Politiky  v oblasti budovania odolnosti by mali pomáhať klastrom pri  predvídaní zmien a práce formou siete na hľadanie nových alternatív na trhu práce. Preto sa vyžadujú opatrenia na vytvorenie kapacít pre  vstup MSP do globálnych hodnotových reťazcov. Zahraničná medzisektorová a medzidisciplinárna spolupráca by mala  povzbudiť  vytváranie nových generácií strategických partnerstiev. Príklady dobrej praxe z európskych a svetových klastrov  tvoria argumentačnú bázu pre spracované  odporúčania.  

Pôvodne táto expertná skupina bola ustanovená ad hoc za účelom stanovenia perspektívnych smerov pre rozvoj klastrov pri zohľadnení pandémie COVID-19 a spracovania správy. Vzhľadom k jej prínosu, bola jej činnosť predĺžená aj na budúci rok. „Pre Slovensko je dôležité, že práca v tejto pracovnej skupine môže reflektovať súčasný stav a ciele pre ďalší rozvoj klastrov aj do opatrení spoločných európskych iniciatív“, uviedol Ing. Artur Bobovnický, CSc., riaditeľ Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).   

 


Použitá literatúra

 1. https://clustercollaboration.eu/content/recommendations-cluster-policies-boost-resilience-and-foster-green-and-digital; https://twitter.com/EU_Growth/status/1364922591618727936

 2. Prezentované dáta a poznatky, uvádzané za slovenské priemyselné klastre  boli  získané  prostredníctvom interview zástupcov SIEA s klastrovými manažérmi, ktorých klastre sa zapojili do prieskumu.  

 

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA