Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Podpora klastrov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

 

 

V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, na podporu klastrov, boli vypísané dve konkrétne výzvy - OPII-MH/DP/2020/9.5-28 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na podporu sieťovania podnikov a OPII-MH/DP/2020/10.3-29 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji. Obidve výzvy boli pripravované vo vzájomnej interakcii MH SR a SIEA, ktorá takto implementovala Akčný plán na podporu rozvoja klastrov na Slovensku, spracovaného prostredníctvom medzinárodného projektu ClusterFY.

 

V rámci týchto výziev majú klastre možnosť získať finančné zdroje na krytie nákladov klastrového manažmentu, služby súvisiace s činnosťou klastrovej organizácie, výdavky spojené s účasťou na domácich a zahraničných propagačných a vzdelávacích podujatiach a iné oprávnené výdavky  v rozmedzí od 50 000 do 200 000 EUR pri 85% maximálnej intenzite pomoci.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) sa od roku 2007 systematicky podieľa na vytváraní vhodných podmienok pre rozvoj klastrov, na príprave a zabezpečovaní ich podpory a vytváraní priestoru pre ich internacionalizáciu. Vstup SIEA  do medzinárodného projektu ClusterFY priniesol výraznú zmenu v chápaní kooperácie zainteresovaných aktérov v slovenskom klastrovom priestore. Projekt sa stal kľúčom k vytvoreniu širokej medzirezortnej pracovnej skupiny (za účasti zástupcov SIEA, Ministerstva hospodárstva SR, Únie klastrov Slovenska a významných priemyselných klastrov), ktorá sa podieľala na kreovaní podmienok výziev čím sa podarilo implementovať Akčný plán na podporu rozvoja klastrov na Slovensku, ktorý si kládol za cieľ zefektívnenie podporných nástrojov klastrovej politiky. 

Aj vďaka tejto kooperácii sa podarilo prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásiť vyššie uvedené výzvy, ktoré vzbudili veľký záujem a žiadosti podalo 21 priemyselných klastrov. Žiadaná výška nenávratných finančných príspevkov presiahla celkovo 3,5 mil. EUR. Začiatkom apríla bolo už zazmluvnených prvých šesť projektov.

 

 

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA