Ako prispieť k obehovému hospodárstvu? Inšpirujte sa príkladmi zo Slovenska
10.4.2019

Príklady environmentálne vhodných riešení založených na princípoch obehového hospodárstva prináša slovensko-anglická e-publikácia s názvom Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska, ktorú vydala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR.

Cieľom obehového hospodárstva je zachovať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie, aby sa minimalizoval odpad a využívanie nových zdrojov.

V e-publikácii si môžete prečítať príklady dobrej praxe približujúce princípy obehovosti, ktoré môžu inšpirovať ďalších. Zhromaždené informácie poukazujú na fakt, že prechod k zelenému obehovému hospodárstvu nie je len konceptom zameraným na zníženie negatívnych vplyvov lineárneho hospodárstva, ale prináša obchodné a ekonomické príležitosti a poskytuje veľmi dôležité environmentálne, ekologické a spoločenské výhody.

Publikácia poskytuje informácie zamerané na:

  • trendy, t. j. popis súčasného stavu v oblasti obehového hospodárstva na národnej aj európskej úrovni,
  • rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie,
  • príklady dobrej praxe, ktoré vyzdvihujú vybrané samosprávy, podnikateľské subjekty a neziskové organizácie, ktorých činnosť je v súlade s potrebami životného prostredia,
  • projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu.

Inovácie, výskum a veda majú v obehovom hospodárstve nezastupiteľné miesto. Na otázky o inovačných aktivitách pre podniky, ale aj pre stredoškolákov a vysokoškolákov z celého Slovenska, ktoré podporuje národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, v publikácii odpovedala generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Alexandra Velická.

PDF verzia aj on-line verzia e-publikácie je dostupná na Enviroportali.
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA