Druhý rok v znamení inovácií: Dvojnásobok workshopov, medzinárodná konferencia a TV seriál
20.12.2018

Aktivity národného projektu v číslach.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – Inovujme.sk, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, má za cieľ zvyšovať povedomie o význame inovácií medzi slovenskými podnikateľmi a tiež medzi študentmi stredných a vysokých škôl vo všetkých regiónoch. Jeho hlavnou úlohou je zvyšovať inovačný potenciál Slovenska. Odborné informácie o inováciách šíri prostredníctvom nástrojov zameraných na zadefinované cieľové skupiny, pričom jednotlivé aktivity sa mu úspešne darí realizovať už druhý kalendárny rok.

Pre študentov stredných škôl je organizovaný celodenný workshop o inováciách, kde sa stredoškoláci učia, aký význam inovácie zohrávajú v živote a v spoločnosti a najmä, že svet okolo seba môžu meniť už teraz. Cieľom workshopov je naučiť mladých ľudí netradičnú techniku riešenia problémov, ktorú vzápätí aplikujú na zadaní z praxe. V roku 2018 navštívili lektori s workshopom viac ako 40 stredných škôl v rôznych slovenských regiónoch Slovenska, čiže dvojnásobný počet škôl oproti prvému roku. To tiež znamená, že workshop dohromady absolvovalo takmer 1500 študentov.

Národný projekt ponúka aj aktivity pre vysoké školy – zástupcovia projektu tento rok navštívili päť univerzít (Ekonomická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská technická univerzita a Technická univerzita v Košiciach). Vysokoškolákom okrem upravenej verzie workshopu priniesli odborné aj motivačné prednášky a možnosť preveriť ich zručnosti v rámci jednodňových súťaží – hackathonov. Inovačnú osvetu zástupcovia národného projektu šírili aj na podujatiach určených pre stredoškolákov, napríklad na Európskej noci výskumníkov, ktorý sa tento rok niesol v znamení podpory štúdia vedy. Inovatívna bola aj forma prezentácie – prostredníctvom rozhovorov študenti sami prezentovali svoje štúdium na odbornej škole. Postarali sa tiež o sprievodný program v podobe inovatívnych ukážok a experimentov praktického vyučovania.

Medzi aktivity národného projektu patrí tiež organizovanie podujatí a prezentácia činností projektu na podujatiach alebo veľtrhoch. V novembri projekt organizoval v Bratislave celodňovú medzinárodnú konferenciu s názvom Technológia verzus humanita, na ktorej vystúpil uznávaný futurológ Gerd Leonhard či odborníčka na inovácie a medzinárodnú spoluprácu Nili Shalev. Okrem toho zástupcovia projektu spoluorganizovali ďalšie podujatia a prispeli programom podporujúcim diskusiu na dôležité témy rozvoja inovácií alebo využili platformu iných podujatí na prezentovanie inovácií – projekt tak mal zastúpenie na 28 podujatiach v priebehu roka.

Jedným z tohtoročných počinov národného projektu bol aj televízny seriál Inovujme Slovensko vysielaný na jeseň na obrazovkách televízie JOJ. Prvoradým cieľom seriálu bola prezentácia jednotlivých aktivít projektu: poradenstvo v konzultačných centrách, inovačné workshopy a podujatia pre širokú verejnosť, no okrem toho predstavil viacero inovatívnych nápadov slovenských podnikateľov. Dvanásť sedemminútových relácií tak nielen slúžilo ako propagačný prostriedok aktivít národného projektu, ale zároveň poskytlo inšpiráciu a motiváciu pre ďalšie slovenské podniky.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie. Realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA