Informačný seminár pre novovzniknuté klastre
5.3.2020

Princípy fungovania klastrov, príležitosti ich rozvoja a dobré príklady z praxe najmä zo Slovenska a z krajín V4 boli nosnými témami programu informačného seminára pre nové klastrové organizácie, ktorý zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Na podujatí, ktoré sa konalo 20. februára 2020 v Bratislave, sa tiež hovorilo o stratégii inteligentnej špecializácie, formách internacionalizácie, minimálnych požiadavkách na európsku certifikáciu, sieťovaní aktérov a benchmarkingu.

Medzi účastníkmi boli okrem nových klastrov, ako sú napríklad Slovak Smart City Cluster alebo Potravinárska komora Slovenska, aj niektoré ďalšie už etablované, ktoré prejavili záujem o zoznámenie sa s aktuálnymi minimálnymi kritériami na získanie bronzového certifikátu, udeľovaného Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy (ESCA).

Vznik a rozvoj klastrov je jedným z významných predpokladov rozvoja ekonomiky a odvetví na regionálnej báze. Ich medzinárodný benchmarking umožňuje vzájomné porovnanie slovenských klastrových organizácií v medzinárodnom priestore, pričom získanie certifikácie vytvára predpoklady pre prístup k participácii na výskumno-vývojových a pro-inovačne orientovaných medzinárodných projektoch.

Záujem jednotlivých klastrových organizácií na Slovensku o medzinárodný benchmarking manažmentu klastrových organizácií z roka na rok rastie aj vďaka aktivitám, ktoré pripravuje SIEA, v posledných rokoch aj v rámci Národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti Slovenskej ekonomiky - inovujme.sk. Vzhľadom k veľkému záujmu SIEA plánuje pripraviť v prvom polroku 2020 ďalšie podujatie zamerané na informačný transfer v tejto oblasti.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA