Inovujme.sk odštartuje instagramový seriál #inovujemslovensko.sk
13.11.2020

Stačí iný pohľad a aj piatok 13. môže priniesť niečo pozitívne. Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk pripravil na tento novembrový termín štart instagramového seriálu #inovujemslovensko, ktorého súčasťou sa môže stať každý, kto inovuje a prispieva tak k zlepšeniu kvality svojho života a tým aj celej spoločnosti.

Cieľom nového seriálu #inovujemslovensko je implementovanie inovácií do každodenných činností, motivovanie a inšpirovanie verejnosti zavádzať inovácie do podnikania aj bežného života, zvýšenie povedomia o aktivitách národného projektu inovujme.sk ako aj predstavenie inovácií prostredníctvom tímu zamestnancov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá národný projekt v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra realizuje.

„Predstavovací“ seriál spočíva v uverejnení stručného neformálneho popisu a fotografie alebo videa zapojenej osoby pri činnosti, ktorú vykonáva inovatívne. V priebehu niekoľkých týždňov bude národný projekt na svojej sociálnej sieti zverejňovať „inovatívne predstavovanie“ členov tímu inovujme.sk a materskej agentúry.

Iniciatívu národného projektu podporil aj generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš: „Chceme zvyšovať povedomie o inováciách nielen technologických ale aj behaviorálnych a atraktívnou formou motivovať ľudí, aby zdieľali svoje inovatívne činnosti a inšpirovali tak aj ostatných.“

Pridanou hodnotou bude zapojenie širokej verejnosti a v neposlednom rade podpora a motivácia pozitívneho myslenia aj v neľahkej dobe, v ktorej sa spoločnosť momentálne nachádza.

Tím národného projektu inovujme.sk sa už teraz teší na každé „kreatívne JA“ v seriáli #inovujemslovensko.

Fotografiu so stručným neformálnym popisom a nižšie uvedenou formulkou GDPR môžu záujemcovia zasielať do súkromnej správy na Instagrame, na kontaktné emaily projektu, alebo stačí jednoducho svoju fotografiu alebo video zverejniť na svojom profile, označiť inovujme.sk a pridať do popisu hasthag #inovujemslovensko. Každú inováciu národný projekt prezdieľa na svojom profile.

Zaslaním fotografie a/alebo videa a k nim prislúchajúcim sprievodným popisom súhlasím s ich zverejnením prostredníctvom sociálnych sietí národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti Slovenskej ekonomiky – inovujme.sk a beriem na vedomie, že Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), IČO: 00002801, so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, ako prijímateľ podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a v doplnení niektorých zákonov v platnom znení, je v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov, oprávnená získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje užívateľa a cieľovej skupiny v rozsahu: meno, fotografie a/alebo videozáznam a k nim prislúchajúci sprievodný popis na archivačné účely a za účelom preukázania vynakladania poskytnutého príspevku Európskej komisie v súvislosti s realizáciou národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, kód ITMS2014+: 313 000 I692, v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra CCI 2014SK16RFOP001, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh v zmysle žiadosti o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPVaI-MH/NP/2016/1.2.2/2.2.2-01. Uvedené osobné údaje je SIEA tiež oprávnená získavať, spracúvať a zverejňovať v súvislosti s plnením úloh realizovaných vo verejnom záujme. Zaslaním všetkých údajov - meno, fotografie a/alebo videozáznam a k nim prislúchajúci sprievodný popis čestne vyhlasujem, že boli poskytnuté a zaslané slobodne. Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania projektu, t. j. do 30. 6. 2023, a počas doby udržateľnosti projektu, t. j. taktiež do 30. 6. 2023. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov SIEA zverejňuje na svojom webovom sídle: http://www.siea.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA