INPROFUTURE
17.5.2022

Kick off Meeting“ projektu INPROFUTURE 
V rámci programu ERASMUS+  sa uskutočnilo úvodné zasadnutie partnerských organizácií projektu INPROFUTURE (Mapping of SME Digital Transformation – Industry Professionals Future Education), ktoré sa konalo pod záštitou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v Bratislave v dňoch 23.-24. marca 2022. 
 

Projekt INPROFURURE sa zameriava na budúce vzdelávanie dospelých zamestnancov v priemysle v oblasti digitálnej transformácie malých a stredných podnikov (MSP). Vychádza z doterajšej praxe na národnej úrovni a súčasne je inšpirovaný návrhom Európskej komisie vytvoriť „digitálny kompas“ na meranie digitálnych schopností MSP a ich zamestnancov do roku 2030.

Digitalizácia v prostredí MSP často zlyháva v dôsledku nedostatku prehľadu a skúseností z toho, ako môžu digitálne technológie podporovať výrobu, logistiku a prístup na trh. Zamestnancom chýbajú digitálne zručnosti na to, aby podporovali proces transformácie a zamýšľali sa ako môže ich spoločnosť fungovať efektívnejšie a s menšími zdrojmi. Pre všetky MSP je dôležitý transformačný proces, ktorý je spojený s motiváciou zamestnancov a ich prípravou na používanie digitálnych nástrojov a riešení.

Na projekte v trvaní 24 mesiacov participujú okrem SIEA zástupcovia maďarskej agentúry Progress Consult kft. (vedúci partner projektu ) a nórskej organizácie Prios Kompetanse AS. Zúčastnené organizácie majú dlhoročné skúsenosti s podporou inovácií a programov zameraných na budovania kapacít na podporu MSP.

Partneri prostredníctvom spolupráce s poskytovateľmi vzdelávania dospelých, inštruktormi a školiteľmi  vytvoria spoločne  program, ktorý  by mal by mal priniesť možnosti ako prekonať prekážky vo firmách pri zvyšovaní digitálnych kompetencií zdola nahor.

Úlohou SIEA je vytvoriť nástroj na mapovanie digitálnej výkonnosti MSP a vyhodnocovanie digitálnych zručností. Zároveň sa bude spolupodieľať na príprave digitálnej príručky pre MSP.

Účastníci stretnutia - zľava: Enikő Jarmaczki, František Kozmon, Vladimír Borza, Katarína Ružičková, Zsolt Vincze, Alexandra Vavrdová, Adi Konedareva Tomáš Varadínek  Jo Sakariassen a Michal Mühl. 

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA