Bezplatné konzultačné služby pre všetky podniky z celého Slovenska
10.5.2017

S pomocou inovácií na ceste k úspešnejšiemu podnikaniu.
Nový národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky - inovujme.sk má za cieľ rozširovať povedomie spoločnosti o inováciách, vychovať na školách novú generáciu inovátorov a pomáhať spoločnostiam z celého Slovenska napredovať, získať konkurenčnú výhodu a zlepšiť svoje postavenie na slovenskom či európskom trhu.

Byť úspešný = inovovať

V dnešnej globálnej konkurencii majú podniky čoraz ťažšiu úlohu udržať svoje postavenie. Musia prichádzať s vylepšenými a dokonalejšími výrobkami a službami, udržiavať ich optimálny pomer ceny a výkonu a brať ohľad aj na individuálne potreby zákazníkov. Inovácia, originalita, nápad sú v súčasnosti dôležitou podmienkou úspechu v podnikateľskom aj verejnom sektore. Sú zdrojom ekonomického rastu národného hospodárstva a tiež prostriedkom pre zvyšovanie kvality života Slovákov vo všetkých regiónoch. „Základom pre vyššiu inovačnú výkonnosť podnikov je priaznivé pro-inovačné prostredie v spoločnosti a vybudovaný inovačný ekosystém. Hlavným nositeľom potenciálu v tejto oblasti je práve podnikateľský sektor,“ hovorí Artur Bobovnický, riaditeľ Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, ktorá je realizátorom národného projektu inovujme.sk

Pomocná ruka pre miernych inovátorov

V európskom meradle sa Slovensko radí len k miernym inovátorom, spomedzi krajín V4 je na predposlednom mieste za Českom a Maďarskom. Nízka schopnosť slovenských podnikov inovovať vychádza z nedostupnosti špecializovaných informácií, nedostatočnej systémovej podpory výskumu a inovácií, ako aj zo systému vzdelávania, ktoré ešte stále len hľadá cestu, ako naučiť mladú generáciu kriticky myslieť a nebáť sa prichádzať s vlastnými myšlienkami. Oporným bodom národného projektu inovujme.sk je vznik regionálnych konzultačných centier. Vzniknú v piatich slovenských mestách (Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina a Košice) a bezplatne budú podnikom a začínajúcim podnikateľom poskytovať špecializované inovačné a technologické odborné poradenstvo.

Na počiatku je nápad

Jednotlivé regionálne konzultačné centrá sa otvárajú postupne, do konca roka 2017 už budú poradenstvo poskytovať vo všetkých piatich mestách. Prostredníctvom tejto siete a externých konzultantov a mentorov môžu podnikatelia zo všetkých odvetví a akejkoľvek veľkosti firmy získať rady v oblasti inovácií produktov, technológií, služieb. Konzultácie im prinesú nové informácie z oblasti inovačného manažmentu, inovačné riešenia v ich podnikoch, podporia ich internacionalizáciu na vnútornom trhu Európskej únie a na trhoch tretích krajín. Na ich základe môžu slovenskí podnikatelia optimalizovať interné procesy, zvyšovať efektivitu, úroveň manažmentu kvality, rozvíjať klastre a zapájať sa do medzinárodných organizácií. Pri poradenstve sa bude klásť dôraz na individuálnu potrebu každého žiadateľa. Konzultanti budú brať do úvahy jeho zručnosti, kompetencie a stratégiu vo vzťahu k potrebám trhu.

„Podnikateľ môže podať žiadosť o poradenstvo dvomi spôsobmi. Buď elektronicky vyplnením formulára na webovej stránke projektu, alebo pri osobnom stretnutí s konzultantmi, či už priamo v konzultačnom centre, alebo na niektorom z podujatí organizovaných v rámci projektu. Vo formulári žiadateľ predstaví inovačný nápad alebo zámer, ktorý by chcel konzultovať a následne realizovať. Samotné individuálne poradenstvo poskytnú konzultanti formou mentoringu s cieľom sfunkčniť nápad, preniesť ho do formy produktu, inovovaného procesu alebo biznis modelu,“ opisuje priebeh poradenstva Artur Bobovnický.

Cenné informácie od inovačných lídrov

V priestoroch regionálnych konzultačných centier budú okrem individuálneho poradenstva organizované aj rôzne špecializované odborné podujatia s cieľom rozvoja inovačného ducha, ako napríklad diskusné fóra, semináre, inovačné kluby, webináre, workshopy, osobné stretnutia s rečníkmi v rámci konferencií a podobne. Prednášajúci budú regionálni, národní, prípadne medzinárodní experti v oblasti inovácií. Jednotlivé podujatia budú zamerané na konkrétne témy a určené pre vybranú skupinu záujemcov. Podnikateľov do skupín rozdelia konzultanti podľa inovačného zámeru, oblasti podnikania, alebo podľa typu poradenstva. Samozrejmosťou je umožnenie voľného vstupu aj iným záujemcom z radov podnikateľov, štátnych zamestnancov, študentov či akademických pracovníkov.

Kto radí?

Zamestnanci regionálnych konzultačných centier sú odborníkmi v oblasti inovácií, majú skúsenosti z praxe, napríklad s realizáciou výskumno-vývojových a inovačných aktivít v prostredí podnikov, investičných fondov či start-upov. Absolvovali niekoľko školení týkajúcich sa inovačného rozvoja, aspektov poskytovania štátnej pomoci a rozvoja prezentačných či komunikačných zručností. Ich odborná úroveň však bude zvyšovaná priebežne počas celej realizácie národného projektu, aby boli stopercentne kvalifikovaní a pripravení konzultovať a rozpracovať akýkoľvek inovatívny nápad.

Výška pomoci podnikateľom

Každé individuálne poradenstvo pre slovenské podniky, ktoré trvá okolo 2 mesiacov, má svoju nákladovú cenu, ktorá je hradená zo zdrojov EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy) a podľa súčasných odhadov sa pohybuje medzi 7.500 až 9.500 eur. Tieto peniaze nie sú poskytované podnikateľovi v podobe nenávratného finančného grantu, ale vo forme poskytnutých poradenských služieb.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA