Národná klastrová konferencia na Slovensku sa blíži. Aký program čaká pozvaných účastníkov?
21.3.2023

Slovenská inovačná a energetická agentúra bude súčasťou prvej Národnej klastrovej konferencie na Slovensku 29. marca v priestore Kasárne/Kulturpark v Košiciach. 

Konferencia je súčasťou medzinárodného podujatia (Clusters meet Regions).
Priemyselné klastrové organizácie predstavujú odvetvovo alebo prierezovo zamerané zoskupenia malých a stredných podnikov, veľkých podnikov, organizácií akademického prostredia, štátnej a verejnej správy a ďalších podporných inštitúcií. Práve pre svoju komplexnú štruktúru, rozsiahle skúsenosti, odbornosti a know-how svojich členov vedia efektívne a koordinovane zdieľať svoje personálne, odborné, ako aj infraštruktúrne kapacity. Tieto skúsenosti a vytvorená štruktúra ich priam predurčujú na koordináciu a riadenie projektov v oblasti aplikovaného výskumu. Cieľom konferencie je prehĺbenie existujúcich a vytváranie nových väzieb medzi jednotlivými klastrami a zefektívnenie ich koordinácie.

Zoznámte sa s programom podujatia.

8:00 – 8:45 | REGISTRÁCIA 

8:45 | OTVORENIE KONFERENCIE 
Martin Svoboda, riaditeľ sekcie konkurencieschopnosti MH SR 
Daniel Ács, prezident Únie klastrov Slovenska 
Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ SIEA 
pitching projektov, každý v rozsahu do 5 minút, predpokladaná účasť 10 projektov, moderuje Daniel Ács 

9:15 – 10:20 | PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV PROJEKTOV PODPORENÝCH OP II 

10:20 – 11:00 | CHAT
Diskusia na tému výsledkov slovenských klastrov a stanovenie východísk pre smerovanie podpory rozvoja klastrov do budúcnosti. Diskutovať budú Daniel Ács a Artur Bobovnický spolu s účastníkmi konferencie
 
11:00 – 11:20 | PRESTÁVKA 
 

11:20 - 11:30 I NP VYTVOR.ME - POMOC PODNIKATEĽOM V OBLASTI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU
Tomáš Varadínek, riaditeľ NP Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku 

11:30 – 11:50 | ZELENÁ A DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA PRIEMYSLU – ECDI AKO NÁSTROJE DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE 
Michal Műhl, hlavný projektový manažér ECDI EXPANDI 4.0 

11:50 – 13:10 | AKÉ PRÍLEŽITOSTI POSKYTNE KLASTROM NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBIE? 
Prezentácia o budúcej podpore klastrov OP Slovensko a POO, vrátane národného projektu Centrum klastrovej excelentnosti. Nasleduje panelová diskusia za účasti zástupcu MH SR a ÚKS - Zuzana Fáberová a Daniel Ács, moderuje Artur Bobovnický 

13:10 – 13:20 | ZÁVER KONFERENCIE, ZHRNUTIE 

13:20 – 14:00 | NETWORKING A OBED 

Súčasťou programu je prezentácia vodíkových technológií NP ŽIŤ ENERGIOU.

Od 14:00 sa všetci účastníci Národnej klastrovej konferencie môžu zároveň registrovať na podujatie Clusters Meet Regions, ktoré sa začína o 14:00 v priestoroch Kulturpark Košice.

Program v PDF

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA