Národný projekt inovujme.sk sa po siedmich rokoch blíži k svojmu záveru
24.11.2023

Projekt má za cieľ zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Aké ciele sa podarilo splniť?

Aktivity projektu boli v priebehu jeho fungovania zamerané na informovanie podnikateľov, zamestnancov podnikov, študentov stredných a vysokých škôl a širokú verejnosť o význame inovácií v každodennom živote. A aby nezostalo len pri slovách, pomoc bola poskytovaná aj priamo pri ich vytváraní.

K dispozícii sú do ukončenia projektu 30. 11. 2023 konzultačné centrá v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach, v ktorých konzultanti poskytovali poradenské služby podnikateľom. 

Finančná podpora 

Podniky projekt podporoval prostredníctvom výziev. Tých bolo vyhlásených dokopy sedem. IPCEI (pre projekty spoločného európskeho záujmu), Inovačné poukážky BBSK, Inovačné poukážky Slovensko, Inovačné poukážky Slovensko 2.0, Inovačné poukážky Slovensko 3.0, Inovačné poukážky Zdravá spoločnosť, Inovačné poukážky Zdravá spoločnosť 2.0. Podnikatelia vypracovávali inovačné projekty, ktoré hodnotila odborná komisia. Dokopy bolo preplatených 474 poukážok v hodnote 7 540 000 eur. Za všetky spomenieme napríklad „rastúci“ detský bicykel, biomechanickú protetiku prstov alebo smart objednávanie termínu pre pacientov. 

Vzdelávanie o inováciách

Pre školy a verejnosť po celom Slovensku boli bezplatne realizované inovačné workshopy. V teoretickej a praktickej časti, počas hier, rozhovorov a záverečnej prezentácie sa účastníci učia kriticky myslieť, naučia sa kreatívnu techniku, ako prísť na nový nápad a premeniť ho na podnikateľský zámer. V ideálnom prípade môže byť inovatívne riešenie, ktoré vyšlo priamo od žiakov, zavedené na ich škole alebo vo firme, pre ktorú študenti vypracovávajú riešenie zadaného problému. Počas trvania projektu sa podarilo zrealizovať 280 takýchto workshopov, ktorých sa zúčastnilo 6540 študentov.

Súťaže

Súčasťou projektových aktivít boli aj hackatony, v ktorých zadávali témy napríklad podnikatelia alebo vedci a prihlásené tímy riešili spoločenský problém, ako napríklad slabá finančná gramotnosť alebo šírenie nepravdivých informácií.  

Analýzy a prognózy

Analytický tím mal na starosti analýzy, štúdie a prognózy. Vytvorené analytické a prognostické materiály, štúdie a publikácie sú a naďalej budú dostupné pre tvorcov politík v oblasti inovácií a pre širokú verejnosť na webovej stránke. Projekt má na konte 92 analýz.

Hlavnými aktivitami analytického tímu v podnikateľskom prostredí sú:
•    kvantitatívne a kvalitatívne prieskumy,
•    hodnotenie inovačnej výkonnosti ekonomiky SR,
•    ekonometrická analýza súčasného stavu a prognostika budúceho vývoja,
•    certifikácia klastrových organizácií,
•    tvorba odborných publikácií, informačných materiálov a odporúčaní pre decíznu sféru SR.

Publikácie a podujatia

Taktiež boli prekladané zahraničné publikácie z oblastí inovácií, sebarozvoja, kreativity a podnikania. Inovačnú osvetu projekt šíril na odborných konferenciách, seminároch, prednáškach, workshopoch či prostredníctvom online vzdelávacích aktivít. Všetci záujemcovia o poradenstvo v oblasti inovácií našli zástupcov projektu v prezentačných stánkoch na výstavách, veľtrhoch a festivaloch po celom Slovensku. Na 258 podujatiach bolo o inovačných aktivitách informovaných 17 397 účastníkov.

 

Národný projekt inovujme.sk (financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra) síce svoje fungovanie končí, no Slovenská inovačná a energetická agentúra bude naďalej implementovať projekty, ktorých cieľom je priama finančná pomoc pre malé a stredné podniky a podpora klastrových organizácií.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA