Nové trendy vo vzdelávaní
13.6.2022

Svet sa mení veľmi dynamicky. Obrovská zmena je najviditeľnejšia pri nových technológiách. Nový svet si však zároveň vyžaduje neustále zdokonaľovanie zručností ľudí. A to nielen v bežnom, ale aj pracovnom živote.

Aj vzdelávací sektor sa musí prispôsobiť tomuto trendu a odrážať skutočnosť, že sa časom budú vyžadovať iné zručnosti, než v minulosti. Zároveň je nutné meniť a prispôsobovať aj vzdelávací proces. Mnohé z pracovných miest, v ktorých budú pracovať dnešní študenti, ešte ani neexistujú. Vzdelávací proces by tak mal rýchlo reagovať na neustále zmeny. Aj toto sú niektoré z nových trendov vo vzdelávaní ľudí:

 

Personalizované učenie sa

Aj keď cieľom väčšiny predmetov vyučovaných v škole je zlepšiť schopnosti študenta, cesta k úspechu sa môže u jednotlivých študentov líšiť. V tradičnom prostredí triedy poznáme prípady, keď niektorí študenti dokážu pochopiť koncepty rýchlejšie ako ostatní a naopak. S modernými vzdelávacími nástrojmi si budú môcť všetci študenti prispôsobiť svoju vzdelávaciu cestu výzvami založenými na úrovni svojich zručností. To všetko bez toho, aby to obmedzovalo ich kolegov alebo pedagógov. Každý študent dostane vzdelávací plán, ktorý je založený na tom, čo vie, a ako sa dokáže danú vec čo najlepšie naučiť.

 

Geniálna hodina

Táto metóda sa spája predovšetkým so spoločnosťou Google, kde zamestnanci môžu stráviť až pätinu času v týždni prácou na projektoch, ktoré ich zaujímajú. Samozrejme v prípade, že z toho bude mať úžitok aj samotná spoločnosť. Motivácia na štúdium a prácu tak prichádza zvnútra, nie zvonku. Veľkou myšlienkou spoločnosti Google je to, že zamestnanci motivovaní zvedavosťou a vášňou sú šťastnejší, kreatívnejší a produktívnejší. Geniálna hodina v školskom prostredí znamená, že každý študent sa v rámci hodiny venuje tomu, čo považuje za dôležité. Učitelia a rodičia sú v pozorovacej role.

Online vzdelávanie

Vzdelávanie na diaľku zažilo obrovský boom najmä počas pandémie koronavírusu v rokoch 2020-2021. Školy a učitelia vtedy nemali inú možnosť, než experimentovať práve s online vzdelávaním. Výhody sú flexibilita a nízke náklady. Navyše je táto forma tiež dostupná pre širší okruh študentov, pretože sa tu stráca pojem „miesto“. Online výučba búra bariéry vo vzdelávaní a otvára dvere širšiemu okruhu študentov.

 

Projektové učenie

Vyučovacia metóda, ktorá aktívne zapája študentov do projektov z reálneho života. Hlavnou myšlienkou je, že študenti sa učia praxou, pričom učitelia pôsobia ako sprostredkovatelia. Cieľom je, aby študenti skúmali a následne odpovedali na autentickú, pútavú a komplexnú otázku alebo problém. Takýmto spôsobom vedia rozvíjať kritické myslenie, kreativitu, spoluprácu a komunikačné zručnosti.

 

Virtuálna a rozšírená realita

Virtuálna a rozšírená realita môžu zlepšiť vzdelávanie tým, že študentom poskytnú nezabudnuteľné a pohlcujúce zážitky, ktoré by inak neboli v danom priestore možné. A čo je dôležité, všetko sa to môže odohrávať priamo v triede. Tieto technológie pomáhajú vysvetliť náročné témy, na ktoré obyčajné obrázky nestačia. Vďaka virtuálnej realite na štúdiu medicíny môžu napríklad študenti “zažiť” skutočné operácie, a to bez akéhokoľvek rizika.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA