Prvá národná klastrová konferencia na Slovensku sa uskutoční 29. marca v Košiciach
2.3.2023

Významné podujatie ponúkne návrhy riešení na podporu klastrov, možnosti participácie klastrových organizácií a ich spolupráce vo výzvach a podporných nástrojoch, zameraných na projekty aplikovaného výskumu, inovácií, energetiky či využívania obnoviteľných zdrojov.

Prvá Slovenská národná klastrová konferencia bude realizovaná 29.3.2023 v Kasárne/KulturPark v Košiciach pri medzinárodnom podujatí Clusters meets Regions. V súčasnosti na Slovensku evidujeme vyše 30 aktívnych priemyselných klastrov. Z toho 30% má menej ako 3 roky. Slovenské klastre predstavujú významnú ekonomickú silu - združujú firmy a organizácie s vyše 100 000 zamestnancami a s celkovým ročným obratom takmer 23 mld. EUR. Na európskej platforme European Cluster Collaboration Platform (ECCP) je registrovaných v súčasnosti 17 slovenských priemyselných klastrov. V rámci ESCA hodnotenia má 22 klastrov platné bronzové hodnotenie, v kategórách striebro a zlato po jednom. Pri porovnaní so susednými krajinami (V4 + Rakúsko) má Slovensko naviac platných bronzových certifikátov. Okrem medzinárodného hodnotenia zameraného na kvalitu manažmentu sú v SR aplikované kritériá národného hodnotenia, ktoré sú orientované na klastrovú výkonnosť. Doteraz bolo vyhodnotených desať klastrov, ktoré boli na základe získaného bodového hodnotenia zaradené do jednej z kategórií mierne pokročilý, pokročilý a rozvinutý klaster. Potreba spoločného podujatia ako prostriedku na sieťovanie je viac ako potrebná.  

Priemyselné klastrové organizácie predstavujú odvetvovo alebo prierezovo zamerané zoskupenia malých a stredných podnikov, veľkých podnikov, organizácií akademického prostredia, štátnej a verejnej správy a ďalších podporných inštitúcií. Práve pre svoju komplexnú štruktúru, rozsiahle skúsenosti, odbornosti a know-how svojich členov vedia efektívne a koordinovane zdieľať svoje personálne, odborné, ako aj infraštruktúrne kapacity. Tieto skúsenosti a vytvorená štruktúra ich priam predurčujú na koordináciu a riadenie projektov v oblasti aplikovaného výskumu. I napriek už realizovanej forme podpory nie je však tento potenciál v dostatočnej miere rozpoznaný v národnom ani v medzinárodnom meradle. 

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA