Prvý rok inovovania Slovenska má prvé výsledky
14.6.2018

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk vznikol s cieľom vytvoriť zo Slovenska inovatívnu krajinu plnú nových nápadov, vlastného podnikania, kreatívneho myslenia a úspechov jeho obyvateľov.

Dvomi podaktivitami svoj cieľ realizuje, treťou meria. Podaktivita 1 sa zaoberá inovačným poradenstvom pre slovenské podniky, ich zástupcovia majú možnosť požiadať o 60 hodín bezplatného poradenstva. Zmyslom druhej podaktivity je vychovať na slovenských stredných a vysokých školách novú generáciu inovátorov, ktorí myslia kreatívne a neboja sa nových výziev. Okrem inovačných workshopov na školách realizuje semináre, konferencie, odborné súťaže, podieľa sa na veľtrhoch, výstavách a iných podujatiach pre širokú verejnosť. Inovačnú osvetu šíri aj prostredníctvom pravidelne vydávaných publikácií – svetových bestsellerov z oblasti inovácií. Prácou zamestnancov podaktivity 3 je analýza výsledkov činností národného projektu, zber dát, ich spracovanie a určenie potrieb inovačnej podpory.

Činnosť podaktivity 1

Podaktivita 1 v uplynulom období uskutočnila viacero druhov aktivít s cieľom poskytnúť podnikateľom základné informácie o národnom projekte Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky a o možnosti získania podpory formou poradenstva v oblasti inovácií. Od jesene minulého roka boli otvorené konzultačné centrá v Banskej Bystrici a v Bratislave. Národný projekt pripravuje otvorenie konzultačných centier v Žiline, Nitre a v Košiciach.

Začiatkom roka 2018 zástupcovia projektu pre podnikateľov a zástupcov samospráv zorganizovali podujatie Okrúhly stôl, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a v Liptovskom Mikuláši. Cieľom podujatia bolo šírenie povedomia o projekte, zároveň nemenej dôležité zistenie aktuálnych potrieb podnikateľov v oblasti inovácií a tiež preverenie potenciálu ďalšej spolupráce. Diskusia prebiehala podľa odborného scenára, aby sa účastníci cez konkrétne príklady, fakty a modelové situácie pozreli na inovácie z iného uhla pohľadu, oboznámili sa s aktivitami národného projektu a identifikovali potenciál a význam inovácií v ich podnikaní a ekonomickej situácii. Ďalším cieľom podujatia bola pomenovanie bariér a motivátorov pre implementáciu národného projektu a zber údajov pre komunikačnú stratégiu podaktivity 1.

Prezentácia projektu za účasti konzultantiek a speakrov počas celého roka priebežne prebiehala na TREND konferenciách, v roku 2017: Smart Cities, Horeca Jasná, v roku 2018: Lean manažment, Inteligentná budova, Horeca Martin, na HN konferenciách: Doprava, Future IT, Infotrendy a na špecializovaných konferenciách: Agroprogress Trnava, 48. ročník Fórum metrológov Tále, konferencia UVP Technicom Košice.

Zástupcovia prvej podaktivity sa zúčastnili aj veľtrhu CONECO Bratislava 2018 a výstavy ELO SYS Nitra 2018. Počas konferencií, veľtrhu a výstavy návštevníkov informovali o možnostiach ponúkaných národným projektom a ich využití v praxi. Získali množstvo kontaktov na možných žiadateľov o podporu formou poradenstva, odborných mentorov a hodnotiteľov žiadostí.

V priestoroch regionálnych konzultačných centier projekt ďalej plánuje organizovať odborné podujatia zamerané na tému inovácií, napríklad semináre, workshopy, moderované diskusie, inovačné kluby, diskusné fóra, workshopy a pod. podľa typu inovačných zámerov. Ich cieľom bude spájať existujúce výrobné podniky s inovátormi, spolupráca im môže priniesť množstvo výhod v podobe nových partnerstiev a spoločných projektov.

Činnosť podaktivity 2

Podaktivita 2 v uplynulom období realizovala niekoľko druhov aktivít zameraných na rozvoj inovačného povedomia študentov stredných a vysokých škôl a širokej verejnosti. Lektori národného projektu zorganizovali v akademickom roku 2017/2018 celkom 56 inovačných workshopov, z toho 51 na stredných školách a 5 inovačných workshopov na vysokých školách. Základom 5-hodinového workshopu je naučiť žiakov význam pojmov inovácia a kreativita, ich vzájomné prepojenie, z teórie sú to druhy mozgových kvadrantov a priebeh inovačného procesu. Z praktických zručností si osvoja jednotlivé podmienky kreatívneho myslenia, prostredníctvom testu, hry a rozhovorov si ho na vlastnej koži vyskúšajú a naučia sa konkrétnu techniku generovania nových nápadov.

Ozvláštnením programu pre stredné a vysoké školy bolo prizvanie hosťa – zadávateľa témy. Študenti tak riešili reálny problém z praxe, pričom zadávateľom bol primátor mesta, umelec, zástupca či generálny riaditeľ podniku. Zadávatelia ocenili nielen desiatky nových cenných nápadov od študentov, ale aj vysokú úroveň ich prezentácií. Komunikačné zručnosti sa stali súčasťou programu inovačných workshopov.

Okrem nich organizoval národný projekt niekoľko ďalších aktivít na školách. Pre žiakov základných škôl opäť vyhlásil výtvarnú súťaž Budúcnosť sveta. Aj tretí ročník bol zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia detí. Témou súťaže bola ochrana životného prostredia, stovky prihlásených diel prekvapili porotu vysokou úrovňou spracovania aj nápadu. Možnosť hlasovať mala aj verejnosť, víťazné dielo malo viac než 9-tisíc hlasov.

Pre vysokoškolských študentov zorganizoval národný projekt sériu seminárov s hosťami – inovátormi. Svoj príbeh predstavili generálni riaditelia alebo zástupcovia úspešných podnikateľských subjektov. Okrem seminárov a inovačných workshopov projekt usporiadal na dvoch vysokých školách hackathon. Zadávateľom témy súťaže bol opäť úspešný podnikateľ v oblasti digitalizácie športových prenosov, čím sa atraktívnosť samotného hackathonu zvýšila.

Národný projekt spolupracoval aj na hackathone EŠIF Idea Hack, ktorý vyhlasovala sekcia Centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V spolupráci s nimi išlo o druhé podujatie v uplynulom roku, prvým bola konferencia Slovensko na ceste k Smart Cities. Konferenciu zameranú na inteligentné mestá spoluorganizoval národný projekt aj v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR.

Aktívne sa projekt prezentoval na 34 podujatiach, boli to napríklad konferencia Mileniáli, konferencia Lean Manažment, veľtrh CONECO, konferencia HORECA 2018, veľtrh ELO SYS 2018, výstava stredných škôl Mladý tvorca a iné.

Medzi týmito podujatiami bol aj krst významnej pôvodnej publikácie 25 rokov inovácií na Slovensku. Okrem nej projekt vydal ďalšie dve atraktívne knihy – slovenské preklady dvoch svetových bestsellerov z oblasti inovácií – Digitálna disrupcia a Zmýšľanie inovátora. Publikácie sú bezplatne dostupné pre podnikateľov i odbornú verejnosť.

Činnosť podaktivity 3

Analytický útvar národného projektu zrealizoval v uplynulom období celý rad analýz a prieskumov, pričom pracoval len v minimálnom personálnom obsadení s jedným odborníkom – Ing. Jurajom Homoľom. Až na jar 2018 pribudol ďalší člen tímu, mladý ekonóm Marek Mišutka a predpokladáme rozšírenie v priebehu leta o ďalšieho nádejného analytika.

Činnosti sa sústredili predovšetkým na dve oblasti – analýzy výsledkov zisťovaní počas inovačných workshopov na stredných a vysokých školách a na tzv. EDP – Entrepreneurial Discovery Process pre aktualizáciu Stratégie inteligentnej špecializácie RIS3, činnosť zameraná na zber potrieb v oblasti podpory výskumu a inovácií spôsobom „bottom up“ – t. j. nie je to vláda alebo akékoľvek ministerstvo, ktoré určuje, čo je treba podporovať, ale sú to predovšetkým podnikatelia, ktorí definujú potreby podpory výskumu a inovácií definovaním obsahu produktových línií. Záverečné správy, ktoré na základe vstupov nášho analytického tímu spracovali Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, sú k dispozícii na https://www.opvai.sk/ris3/dolezite-dokumenty/. Celkovo viac ako 550 firiem a respondentov sa podieľalo na príprave týchto dokumentov a proces prípravy a výsledky boli vysoko ocenené aj zo strany Európskej komisie.

Podaktivita 3 okrem toho spracovala z celého procesu samostatnú správu, ktorá sa venuje všetkým doménam spoločne. V súčasnosti už zástupcovia podaktivity pracujú na ďalších štyroch nových a veľmi zaujímavých analýzach.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA