Svetové bestsellery o inováciách, ktoré sa oplatí prečítať
5.4.2019

Tri svetové bestsellery z oblasti inovácií si teraz môžete prečítať v slovenskom jazyku vďaka národnému projektu inovujme.sk. Tituly Zmýšľanie inovátora, Digitálna disrupcia a Technológia vs. humanita dávajú podnety na zamyslenie sa nad vývojom budúcnosti a ľudstva.

Jednou z činností národného projektu inovujme.sk realizovaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou je vydávanie publikácií s témou inovácií. Ide o svetoznáme knihy, ktoré dosiaľ neboli preložené do slovenčiny či češtiny.

Dve z nich, Technológia vs. humanita od svetoznámeho futurológa Gerda Leonharda a Digitálna disrupcia od kolektívu autorov Kurta Matzlera, Franza Bailoma, Stephana Friedricha von den Eichena a Markus Anschober, sú k dispozícii aj na stiahnutie v pdf formáte v záhlaví článku. Tretia publikácia, Zmýšľanie inovátora od Georgea Courosa, je dostupná len v tlačenej forme. Všetky tri knihy v tlačenej forme je možné bezplatne získať v konzultačných centrách projektu inovujme.sk v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Technológia vs. humanita je bestseller od svetoznámeho futurológa Gerda Leonharda. Mal by rozšíriť a urýchliť diskusiu o tom, ako zabezpečiť, využiť a kontrolovať vývoj v oblasti vedy a techniky tak, aby plnil svoj hlavný účel - slúžil ľudstvu a podporoval jeho napredovanie. Je manifestom pre digitálne práva a skúmanie mnohých oblastí života, ktoré sú v súčasnosti ovplyvnené narušením technológie bez regulácie alebo politiky. Leonhard vyjadril kritické názory na transhumanizmus a technologickú centralizáciu. Zdôrazňujúc európsku tradíciu humanistických hodnôt a filozofie sleduje cestu technologickej rovnováhy. Ako futurista – a čoraz častejšie aj ako súčasník – tiež dúfa, že dodáva naliehavosť otázkam budúcnosti, ktoré mnohí považujú za nepochopiteľné alebo nehodné pozornosti.

Stiahnuť knihu Technológia vs. humanita

Ďalšou knihou vydanou národným projektom inovujme.sk je Digitálna disrupcia. Autor Kurt Matzler spolu so svojimi kolegami patrí v nemecky hovoriacich krajinách k najznámejším odborníkom v oblasti riadenia a jeho schopnosť podávať komplexné problémy jednoduchým spôsobom je známa. Dielo pojednáva o súčasnom svete, ktorý napreduje rýchlosťou, ktorá tu doteraz nebola. Vedomosti, schopnosti a technológie sa zrýchľujú faktorom 2 (každé dva roky sa všetko znásobuje) a veľakrát strácame schopnosť vidieť tieto zmeny ucelenou optikou, ktorá nás vedie k hľadaniu odpovedí na našej vlastnej úrovni – ako sa vysporiadame s týmito všadeprítomnými zmenami? Čo musíme spraviť, aby sa zmeny stali pre nás príležitosťou a nie hrozbou?

Stiahnuť knihu Digitálna disrupcia

Zmýšľanie inovátora je publikácia od autora Georga Courosa, ktorý pracuje ako riaditeľ edukačnej divízie pre inovatívne učenie v kanadskom regióne Parkland a jeho cieľom je vytvoriť inovatívne prostredie pre učiteľov aj žiakov na každej škole v regióne. Publikácia prináša učiteľom iný pohľad na tradičnú výuku striktne sa opierajúcu o sylabus. Kladie dôraz na význam inovatívnosti – hovorí, že inovatívne myslenie je jedným zo základov úspechu v súčasnosti, a preto by učitelia mali v študentoch podporiť kritické myslenie a kreativitu. Venuje sa významu inovatívneho myslenia v súčasnosti a ponúka príklady z reálneho života učiteľov, ktorí úspešne inovovali vlastnú prácu.

Preklad a vydávanie publikácií je jednou z činností národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk. Realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra, spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA