Záujem slovenských klastrov o medzinárodnú certifikáciu rastie
7.1.2020

11 klastrových organizácií získalo v uplynulom roku na Slovensku bronzový certifikát kvality riadenia udeľovaný Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy. Z toho bolo 9 nových klastrov a 2 klastre boli recertifikované. Spolu s predchádzajúcimi piatimi odznakmi excelencie získanými v roku 2018 patrí Slovenská republika k popredným krajinám, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky a prostredie pre vznik a rozvoj klastrových organizácií. Súčasne sa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) podarilo vybudovať expertný poradenský tím vyškolený v rámci Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA) a Európskej nadácie pre klastrovú excelenciu (EFCE). Za posledné tri roky certifikáty získali štyria experti z radov SIEA.

Uvedený vývoj na Slovensku nie je náhodný, ale má svoje opodstatnenie v takmer desaťročnej histórii, odkedy SIEA začala intenzívne participovať na viacerých medzinárodných projektoch so zameraním na lepšie využívanie inovačných kapacít klastrov, zlepšovanie podmienok ich vzájomnej spolupráce v krajinách strednej a východnej Európy, participáciu v medzinárodných sieťach a platformách, európsku certifikáciu, budovanie vlastného expertného zázemia a v neposlednom rade na vytvorení silnej „Stakeholder Group“ v rámci projektu ClusterFY.

Táto expertná skupina, zložená zo zástupcov klastrov, Únie klastrov Slovenska, Ministerstva hospodárstva SR a SIEA (tvorená najmä koordinátormi národných a medzinárodných projektov), sa stala neformálnou platformou pre vzájomný informačný transfer, hľadanie vhodných foriem kooperácie a spolupodieľanie sa pri kreovaní podmienok pre podporu klastrov v rámci štátnej schémy Ministerstva hospodárstva SR.

Nové klastre na Slovensku vznikajú „zdola nahor“, z iniciatívy firiem, výskumno-vývojových inštitúcií a stredných či vysokých škôl, a to v perspektívnych oblastiach prepojených na RIS3 - Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. Ako príklad môžu slúžiť klastre pôsobiace v oblasti kreatívneho a digitálneho priemyslu (China – CEEC Blockchain Centre of Excellence, House of Events Innovation), energetiky (SBaA – Slovenská Batériová Aliancia), informačných technológií pre priemysel (Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM, Industry Innovation Cluster) a ďalšie.

Ďalším pozitívnym trendom, ktorý môže slúžiť ako „dobrý príklad praxe“ pre ostatné krajiny, je udomácnenie sa systému viaczdrojového financovania klastrových aktivít od národného projektu cez príslušnú schému MH SR až po samotnú účasť jednotlivých klastrov v medzinárodných projektoch.

Podpora medzinárodnej certifikácie klastrov a budovanie expertného tímu SIEA je rovnako jedným z cieľov národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, podaktivity č. 3 – Prognostika a hodnotenie inovačnej výkonnosti. Zoznam certifikovaných a recertifikovaných klastrov je uvedený na webových stránkach ESCA (ECEI Bronze Label, ECEI Gold Label).

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA