Zdravé potraviny a životné prostredie
20.11.2017

Spracovanie poznatkov z prieskumu metódou EDP pre doménu č. 5.

Uvádzame analýzu dotazníka prostredníctvom dotazníkového prieskumu, ktorý bol vytvorený pracovnými skupinami na MPRV SR a v SIEA. Všetky prípravné činnosti boli realizované v úzkej súčinnosti so stakeholdermi formou stretnutí pracovnej skupiny vytvorenej MPRV SR a analytickej pracovnej skupiny vytvorenej v SIEA v priebehu mesiacov jún a júl 2017, následne bol rozpracovaný obsah dotazníka a jeho programovanie v rámci profesionálny nástroj na zber dát Checkbox online.

Základným princípom, na ktorom je založený proces inteligentnej špecializácie, bolo definovanie oblastí špecializácie RIS3 v rámci procesu tzv. „entrepreneurial discovery process“ (EDP), t. j. odvodenie prioritných VVaI oblastí na základe podnikateľských príležitostí a potrieb definovaných stakeholdermi a to princípom zdola nahor. Do spolupráce boli zapojení zástupcovia podnikateľskej sféry, verejné výskumné organizácie, vysoké školy a univerzity, riadiace orgány relevantných programov SR, ústredné orgány štátnej správy.

Výsledky analýzy dotazníkového prieskumu pre doménu č. 5 vám ponúkame v priloženom dokumente.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA