Zlúčenie operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným programom Výskum a inovácie
22.1.2020

Operačný program Výskum a inovácie bol ukončený. Európska komisia rozhodla s účinnosťou od 13. 12. 2019 o zlúčení operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným programom Výskum a inovácie v rámci programového obdobia 2014 – 2020.

Riadiacim orgánom operačného programu Integrovaná infraštruktúra je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Ministerstvo hospodárstva SR plní funkciu sprostredkovateľského orgánu s delegovanými právomocami na implementáciu projektov v oblasti podpory výskumu, inovácií a konkurencieschopnosti podnikov.

Slovenská inovačná a energetická agentúra pokračuje v implementácii národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. V samotných procesoch realizovaných projektov nedochádza týmto zlúčením k žiadnym procesným zmenám.

Znamená to, že pre žiadateľov o poradenstvo v podobe inovačných workshopov, ako aj pre účastníkov odborných podujatí či príjemcov odborného poradenstva ostáva systém poskytovanej podpory, okrem formálnych zmien v súvisiacich dokumentoch, zachovaný.

Na stránke www.inovujme.sk sú priebežne upravované a zverejňované vzory tlačív, formuláre, záväzné dokumenty a ostatné mediálne komunikáty, v ktorých sú aktualizované grafické a textové odkazy na príslušný operačný program v súlade s Dizajn manuálom OPII. V prípade doplňujúcich otázok môžu záujemcovia kontaktovať konzultačné centrá projektu.

Viac informácií nájdu aj na www.opvai.sk alebo www.mhsr.sk.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA