Zverejnenie správy Vyhodnotenie procesu EDP RIS3 2017
29.3.2018

Správa je k dispozícii na stiahnutie.

Správa Vyhodnotenie procesu EDP je analytickým dokumentom, ktorého zameranie vychádza z Implementačného plánu RIS3. Popisuje a vyhodnocuje zber dát v rámci piatich domén RIS3:

  • Automobily pre 21. storočie
  • Priemysel pre 21 storočie
  • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
  • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
  • Zdravé potraviny a životné prostredie

Zber dát bol realizovaný metódou tzv. „entrepreneurial discovery process“ (EDP). Do spolupráce boli zapojení zástupcovia podnikateľskej sféry (priemyselné zväzy), verejné výskumné organizácie, vysoké školy a univerzity, riadiace orgány relevantných programov SR, ústredné orgány štátnej správy (nositelia podpory prostredníctvom grantových schém) s cieľom identifikovať možné príležitosti na inovácie a inovačné procesy.

SIEA v rámci celého procesu zohrala nezastupiteľnú úlohu analytickej jednotky, ktorá zastrešovala zber vstupov v rámci jednotlivých doménových platforiem, spracovala prvotné vstupy do podoby tabuliek.

Táto správa vznikla na základe realizácie činností, ktoré boli financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.

Stiahnite si správu Vyhodnotenie procesu EDP RIS3 2017.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA