Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Kreatívne leto 2021 - Stropkov

 

Podujatie

Prihláste sa:

Chcete sa vzdelať, zabaviť, zoznámiť s fajn ľuďmi a objaviť v sebe kreativitu?

Pre študentov stredných a vysokých škôl, mladých podnikateľov a kohokoľvek s chuťou inovovať je určený bezplatný vzdelávací workshop Kreatívne leto. Počas 3 hodín sa účastníci okrem informácií z podnikateľskej praxe dozvedia, ako získať financie na svoj startup, osvoja si pozitívne myslenie, zabavia sa pri teste kreatívnych schopností a naučia sa, ako generovať nové nápady (nielen podnikateľské). Pre tých najkreatívnejších sú pripravené aj darčeky.

Názov podujatia
Kreatívne leto 2021 - Stropkov
Dátum začiatku
21.07.2021
Dátum ukončenia
21.07.2021
Miesto konania
Kultúrne stredisko, Stropkov

Registračný formulár:

Ďakujeme za registráciu
Pri registrácii došlo k neznámej chybe, skúste prosím proces opakovať neskôr
Zakliknutím poľa beriem na vedomie, že Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), IČO: 00002801, so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, ako prijímateľ podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a v doplnení niektorých zákonov v platnom znení, je, v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov, oprávnená získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje užívateľa a cieľovej skupiny v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktné údaje, fotografie a videozáznam z podujatia na archivačné účely a za účelom preukázania vynakladania poskytnutého príspevku Európskej komisie v súvislosti s realizáciou národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, kód ITMS2014+: 313 000 I692, v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra CCI 2014SK16RFOP001, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh v zmysle žiadosti o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPVaI-MH/NP/2016/1.2.2/2.2.2-01. Uvedené osobné údaje je SIEA tiež oprávnená získavať, spracúvať a zverejňovať v súvislosti s plnením úloh realizovaných vo verejnom záujme. Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto prezenčnej listine sú aktuálne, úplné a pravdivé a boli poskytnuté slobodne. Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania projektu, t. j. do 30.6.2023, a počas doby udržateľnosti projektu, t. j. taktiež do 30.6.2023. Následne budú všetky osobné údaje vymazané. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov SIEA zverejňuje na svojom webovom sídle: http://www.siea.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA