Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

TÍM SIEA na podporu klastrových organizácií

 

FAQ

Budovanie vlastného expertného zázemia  v oblasti posudzovania klastrov, vzdelávania, tvorby a implementácii klastrových politík, teda inými slovami budovanie kľúčových kompetencií organizácie, považuje Slovenská inovačná energetická agentúra (SIEA) za prioritnú úlohu.  

Prostredníctvom tímu odborníkov/expertov, ktorí prešli medzinárodnými stážami a školeniami  a pôsobia aj v rôznych pozíciách na európskej úrovni, získavajú klastrové organizácie prístup k odbornému poradenstvu v oblasti medzinárodnej certifikácie, k možnostiam participácie na medzinárodných projektoch v rámci spoločných pracovných skupín (napr. Stakeholder Group v rámci projektu ClusterFY), k analytickým výstupom až k možnosti podieľať sa príprave  stanovísk v kľúčových dokumentoch predkladaných za Slovenskú republiku.

Zloženie expertného tímu   

 

Ing. Artur Bobovnický, CSc.

Artur BobovnickýVyštudoval Slovenskú technickú univerzitu, odbor tepelná energetika, kde obhájil aj svoju dizertačnú prácu. Od  roku 2016 pôsobí  v  SIEA  vo funkcii riaditeľa sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce. Je zodpovedný za projektové riadenie v oblasti inovačnej,  energetickej a klastrovej politiky a koordináciu národných a medzinárodných projektov. V minulosti zastával významné manažérske pozície, napríklad v rokoch 2002-2003 bol prvým výkonným riaditeľom Slovenskej agentúry pre podporu investícií a obchodu (SARIO). Desaťročie pôsobil ako univerzitný lektor globálneho marketingu a marketingových stratégií v Trnave na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Od roku 2020 pôsobí ako člen pracovnej skupiny pre klastre pri Európskej komisii (European Expert Group on Clusters)  za Slovenskú republiku. V roku 2021, počas predsedníctva SIEA v Taftie, zastáva aj funkciu výkonného tajomníka v tejto organizácii.  

E-mail: artur.bobovnicky@siea.gov.sk


RNDr. Vladimír Borza 

Absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ Odboru programov a analýz v SIEA. Podieľa sa  na príprave a implementácii nástrojov na podporu inovácií a rozvoj klastrových organizácií. Participoval na medzinárodnom projekte ACE –„Achieving Cluster Excellence“ a súčasnosti  je koordinátorom projektu ClusterFY za slovenskú stranu. Je odborným hodnotiteľom projektov v rámci operačných programov „Výskum a inovácie“ a „Integrovaná infraštruktúra“. Absolvoval viaceré expertné školenia v oblasti klastrovej problematiky (Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Portugalsko). Je držiteľom medzinárodných certifikátov: „Associate Trainer in Cluster Management Excellence“ (Fundació Clusters i Competitivitat), ESCA Cluster Benchmarking Expert a ESCA Cluster GOLD Expert (European Secretariat for Cluster Analysis). 

E- mail: vladimir.borza@siea.gov.sk


Ing. Renáta Magulová

Renáta MagulováAbsolventka Stavebnej fakulty STU v Bratislave. V súčasnosti pracuje v SIEA na Odbore programov a analýz  na pozícii  projektového  manažéra. Podieľala  sa na príprave, koordinácii a implementovaní podporných schém MH SR. Participuje na medzinárodnom projekte ClusterFY v rámci programu Interreg Europe a rovnako aj prispieva k implementácii NP  „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“. Je odbornou hodnotiteľkou projektov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Absolvovala školenia Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy a získala medzinárodne uznávané certifikáty: ESCA Cluster Benchmarking Expert a ESCA Cluster GOLD Expert. 
E-mail: renta.magulova@siea.gov.sk


RNDr. Katarína Ružičková

Katarína RužičkováAbsolventka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pracuje v SIEA na Odbore programov a analýz ako projektový manažér. Podieľa sa na príprave, koordinácii a  administrácii podporných schém MH SR, participuje na medzinárodnom projekte v rámci krajín V4 a štátu Izrael a projekte ClusterFY. Rovnako je aj zapojená do implementácie národného projektu „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“. Absolvovala školenia Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy a získala medzinárodne certifikáty: ESCA Cluster Benchmarking Expert a ESCA Cluster GOLD Expert. 

E-mail: katarina.ruzickova@siea.gov.sk


Ing. Peter Adamovský, PhD.

Peter AdamovskýJe analytikom národného projektu SIEA „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ od februára 2018. V rámci svojej primárnej práce skúma podnikateľské prostredie, inovačnú výkonnosť a fungovanie inovačného ekosystému na Slovensku s cieľom hodnotenia aktuálneho stavu a poskytovania odporúčaní pre tvorbu politík. Okrem toho pôsobí ako lektor/odborný asistent na Ekonomickej univerzite v Bratislave (EUBA), kde absolvoval svoje  doktorandské štúdium so zameraním na  komparáciu vybraných inovačných systémov EÚ. Zúčastnil sa na  zahraničnej výskumnej stáže na Jönköping University. Ako redaktor pracoval  v periodiku „The Slovak Spectator“. Je držiteľom certifikátov Innovation in the Age of Disruption (INSEAD), Research Evaluation & Assessing Research Quality (European Academy for Taxes, Economics & Law) a Staff Training on „Evaluation Advanced “ (Taftie).

E-mail: peter.adamovsky@siea.gov.sk 


Mgr. Alexandra Vavrdová

Alexandra VavrdováAbsolventka medzinárodného manažmentu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a programu Erasmus na partnerskej univerzite „Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden“ v Nemecku. V súčasnosti pracuje v SIEA ako projektový manažér na Odbore programov a analýz. Podieľa sa príprave a implementácii nástrojov na podporu inovácií a rozvoja klastrovej politiky a ako nezávislý hodnotiteľ vypracováva odborné posudky k investičným zámerom. Činnosti finančného manažéra vykonáva na medzinárodnom projekte ClusterFY a momentálne tiež v Taftie počas predsedníctva SIEA.

E- mail: alexandra.vavrdova@siea.gov.sk
 

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA