Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 

Konzultačné centrá nájdete v týchto mestách: Bratislava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Košice.
Konzultačné centrá sú otvorené každý pracovný deň od 9:00 – 15:00 h. Odporúčame sa vopred dohodnúť na stretnutí s konzultantom na príslušnej pobočke.
Áno, stretnutie je možné aj mimo konzultačného centra. 
V každom konzultačnom centre sú odborní konzultanti, ktorí ochotne poskytnú administratívnu podporu a pomoc pre žiadateľov o inovačné poukážky, budú Vašou podporou počas celého procesu od podania žiadosti o inovačnú poukážku až po ukončenie inovačného projektu.
Poskytnutie pomoci formou inovačných poukážok je určené pre fyzické alebo
právnické osoby, ktoré majú sídlo podnikania na území SR okrem územia BBSK
a vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov.

Oprávnené aktivity:
-    poradenské služby zamerané na akceleráciu inovácií,
-    služby spojené s výskumom a vývojom.

Bližšiu špecifikáciu jednotlivých oprávnených aktivít nájdete v Príručke pre žiadateľa/prijímateľa.

Prijímateľ je povinný zrealizovať inovačný projekt v spolupráci s oprávneným
riešiteľom v súlade s opisom inovačného projektu definovanom v schválenej žiadosti
o inovačnú poukážku do 3 mesiacov od vystavenia inovačnej poukážky.
Žiadateľ realizuje cenový prieskum pred samotným predložením žiadosti o inovačnú
poukážku. Žiadateľ musí v rovnakom čase osloviť minimálne 3 potenciálnych
riešiteľov, ktorí sú oprávnení poskytovať službu/dielo definované v OIP, ktorým zašle opis inovačného projektu a zadá rovnaký termín na 
predloženie návrhu cenovej ponuky (minimálna lehota je 5 pracovných dní od
zaslania e-mailu).
Oprávnený riešiteľ musí byť zapísaný v zozname oprávnených riešiteľov
zverejnených na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR
https://www.inovujme.sk/sk/podniky.
Riešiteľ sa môže zapísať do zoznamu OR na Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do Zoznamu oprávnených riešiteľov inovačných projektov v rámci NP ZIVSE zverejnenej na webovom sídle https://www.inovujme.sk/sk/podniky. Registrácia a inštrukcie k zápisu do Zoznamu OR sú zverejnené na webovom sídle https://www.inowa.siea.sk/ 
 
V rámci výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pričom jednou z podmienok je, že sú registrované na Slovensku a sídlo alebo prevádzku musia mať v Banskobystrickom samosprávnom kraji.
Nie, nemôže. Od začiatku podnikania oprávneného riešiteľa ku dňu podania Žiadosti o zaradenie do zoznamu oprávnených riešiteľov musí uplynúť viac ako 12 mesiacov a zároveň činnosti, ktoré vie riešiteľ realizovať v rámci inovačných projektov, musia byť zapísané v obchodnom registri SR, resp. živnostenskom registri SR minimálne 6 mesiacov pred dátumom odoslania žiadosti pre zaradenie do zoznamu oprávnených riešiteľov.
Na základe vystavenej inovačnej poukážky (IP) prijímateľ realizuje inovačný projekt
po dobu maximálne 3 mesiace od vystavenia IP a predloží žiadosť o preplatenie IP
(ŽoPIP), v rámci ktorej predkladá aj neuhradenú faktúru oprávneného riešiteľa. SIEA
po overení ŽoPIP a jej príloh vydá oznámenie o schválení/neschválení ŽoPIP a
prevedie prijímateľovi finančné prostriedky vo výške IP, ktorej výška je stanovená v
zmluve IP na bankový účet prijímateľa. Prijímateľ je povinný najneskôr do 5
pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutého
predfinancovania od SIEA na jeho účet previesť tieto finančné prostriedky od SIEA a
finančné prostriedky z vlastných zdrojov oprávnenému riešiteľovi na úhradu
nezaplatenej faktúry OR.
Po ukončení inovačného projektu a predložení žiadosti o preplatenie inovačnej poukážky, v rámci ktorej predkladá aj neuhradenú faktúru oprávneného riešiteľa, a následnom preplatení ŽoPIP SIEA, je prijímateľ povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutého predfinancovania od SIEA na jeho účet previesť tieto finančné prostriedky od SIEA a finančné prostriedky z vlastných zdrojov oprávnenému riešiteľovi na úhradu nezaplatenej faktúry oprávneného riešiteľa.
Zvýšenie inovačného a kreativného myslenia u študentov stredných a vysokých škôl. Na workshope sa učia, ako prísť na nový nápad, rozbehnúť svoje vlastné podnikanie a odprezentovať ho vizuálne aj verbálne. 
Vzdelávací program je určený pre žiakov posledných dvoch ročníkov stredných škôl a študentov vysokých škôl. 
Ak máte záujem prihlásiť Vašu školu na workshop, napíšte nám na emailovú adresu inovujme@siea.gov.sk.
Workshopy realizujeme počas celého školského roka a dĺžka trvania je 5 hodín. 

Študentov, ktorí majú nápad a chcú rozbehnúť svoje vlastné podnikanie, prepájame s rôznymi startupovými platformami a úspešnými firmami. Škola dostane Certifikát o absolvovaní inovačného workshopu. 

Áno, ale jeho účastníci, teda žiaci školy, musia byť zakaždým iní. Každý študent sa môže zúčastniť len jedenkrát. 
Škola zaň neplatí, celý projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie. 
Štandardne ide o jednu triedu, teda 25 až 30 žiakov. Vo výnimočných prípadoch po individuálnej dohode je možné zrealizovať workshop aj pre viac študentov. 
Okrem školy a jej študentov môžu byť prítomní aj zástupcovia miest, obcí, podnikov, startupov, umelci. Figurujú na workshope ako zadávatelia témy, ktorú študenti riešia. 
Okrem techniky kreatívneho myslenia si osvoja pozitívny prístup, flexibilitu, kritické myslenie, spôsob práce v tíme, prezentačné zručnosti, informácie o podnikaní a každý účastník získa aj malý darček. 
Program je celodenný, no pedagógovia ho tematicky zvyčajne zaraďujú k predmetom, ako je ekonómia, ekonomika, psychológia práce či občianska náuka. 
Hackathon je súťaž a zároveň kreatívna a rýchla forma, ako hľadať nové riešenia na zadané témy. Tie určí hosť - podnikateľ, vedec, alebo iný odborník z praxe.  
Sociálny hackathon je určený predovšetkým pre študentov vysokých škôl, ale aj pre širokú verejnosť. 
Knižné preklady sú zadarmo, môžete ich získať na podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje národný projekt Inovujme.sk, alebo nám napíšte na náš email a my Vám knihu zašleme. 
Inovačnú osvetu a informácie o projekte poskytujeme na odborných konferenciách, seminároch, prednáškach, workshopoch, sociálnych sieťach, prostredníctvom online vzdelávacích aktivít či na tejto webovej stránke. 
Záujemcovia o poradenstvo v oblasti inovácií nájdu zástupcov projektu v prezentačných stánkoch na výstavách, veľtrhoch a festivaloch po celom Slovensku.  
Klaster (z angl. cluster) je podľa definície M. Portera, ktorý tento termín zaviedol a popularizoval, „geograficky blízka skupina vzájomne prepojených firiem a súvisiacich inštitúcií v konkrétnom odbore, prepojených spoločnými rysmi a komplementaritami“. Geografický rozsah klastra nie je presne určený a môže zodpovedať jednému mestu alebo aj niekoľkým štátom. Prepojené firmy a asociované inštitúcie vytvárajú klaster založením záujmového združenia právnických osôb.
Spoločnosti združené v klastri môžu pôsobiť  s vyšším stupňom efektívnosti, využívať špecializované aktíva dodávateľov s kratším reakčným časom. Výskumné inštitúcie môžu dosiahnuť vyšší stupeň inovácií. Znalostné „spill over“ efekty a tesná interakcia so zákazníkmi a inými firmami prispievajú k tvorbe väčšieho množstva ideí a podporujú intenzívny tlak na inovácie, pričom klastrové prostredie znižuje náklady výskumu a vývoja.
Klastre môžeme rozdeliť do viacerých skupín podľa zvolených kritérií: napr. 1. typ: klastre založené na hodnotovom reťazci, ktoré sú tvorené firmami v dodávateľsko – odberateľskom reťazci finálneho producenta, napr. automobilový priemysel, kde je na konečného výrobcu napojené veľké množstvo dodávateľských firiem; 2. typ: klastre založené na kompetenciách, orientované skôr na aplikáciu konkrétnych riešení, napr. IT technológie. V slovenskej praxi delíme klastre na technologické klastre a klastre cestovného ruchu. Samozrejme je možné ďalšie členenie do kategórií a podľa zamerania - v Maďarsku nájdeme klastre medicínske (stomatologické), v Taliansku klastre textilné, odevné, obuvnícke, v Španielsku klastre zamerané na solárnu a veternú energiu a pod.
Klaster na Slovensku môže vyvíjať svoje aktivity formou  združenia právnických osôb. Jeho vznik sa riadi podľa § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.

Klaster je založený na spolupráci viacerých členov, ktorí si navzájom prinášajú výhody. Odporúča sa, aby zloženie klastra bolo čo najpestrejšie. Klastrové organizácie môžu byť definované ako organizované úsilie s cieľom podporovať rast a konkurencie schopnosť členov. 

Ako príklady kľúčových aktérov klastra možno uviesť: MSP, veľké podniky, VaV organizácie, univerzity, stredné školy, iné vzdelávacie organizácie, konzultačné centrá, VÚC, mestá atď.

Klastre často vznikajú spontánne na základe aktivity lokálnych aktérov, ktorí chcú profitovať zo synergického pôsobenia faktorov daného regiónu, ako sú napr. prítomnosť dodávateľov a odberateľov, kvalifikovaná pracovná sila, špecifické zdroje a infraštruktúra. Niektoré klastre vznikajú z dôvodu existencie prírodných daností na danom území. Počiatočná výhoda môže naštartovať kumulatívny proces, pričom následne začnú pôsobiť výhody priestorovej koncentrácie.

Pri zakladaní klastra je počet členov indiferentný a nie je definovaný.  Avšak pri certifikácii prostredníctvom európskeho certifikačného orgánu, na základe skúseností na bronzový stupeň excelencie, je optimálny počet viac ako 15 členov.

Vývoj a úspešný rozvoj klastra závisí od riadenia, zloženia a interakcie medzi účastníkmi klastra a v neposlednom rade od kvality manažmentu.

Pre plynulé zabezpečovanie chodu klastra sa z praxe odporúča, aby klaster zamestnával klastrového manažéra a to aspoň na polovičný trvalý pracovný pomer pri klastroch menších a úmerne svojmu rastu riešil aj riadenie klastra viacerými zamestnancami. Na Slovensku máme klastre aj s viac ako dvomi zamestnancami a prejavuje sa to v ich aktivite  a aj úrovni certifikácie.

Na Slovensku pôsobí od roku 2010 Únia klastrov Slovenska ako záujmové združenie právnických osôb s cieľom podpory rozvoja klastrov a klastrovej politiky na Slovensku. Bližšie informácie sú uvedené  na stránke:  www.uksk.sk
Okrem registrácie na klastrových platformách Európskej platformy pre klastrovú spoluprácu (The European Cluster Collaboration Platform), resp. prostredníctvom Európskeho klastrového observatória (The European Cluster Observatory) má klaster možnosť sa dostať do európskeho povedomia aj prostredníctvom zapojenia sa do medzinárodných projektov, účasti v špecializovaných sieťach a pod. Ďalším silným nástrojom internacionalizácie je medzinárodná certifikácia prostredníctvom Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA). Registrácia na týchto platformách je dôležitým kritériom pri certifikácii.
Európsky sekretariát pre klastrové analýzy (ESCA) podporuje excelenciu riadenia klastrov pomocou benchmarkingu a označovania kvality klastrov. Na základe plnenia hodnotiacich kritérií prideľuje bronzový, strieborný alebo zlatý odznak excelencie, ktorý je medzinárodne uznávaný. Je to nástroj na podporu klastrových organizácií s cieľom zlepšiť ich kapacity a schopnosti v oblasti riadenia. Každý certifikovaný klaster okrem hodnotenia a pridelenia certifikátu získava hodnotné odporúčania ESCA pre zlepšenie a to v celom spektre ukazovateľov. Je veľký rozdiel či je alebo nie je klaster je certifikovaný, ako aj  či má bronzový alebo zlatý certifikát. Mať certifikát kvality znamená vlastniť vstupenku do európskeho klastrového priestoru. Certifikácia klastrov nie je žiadnym módnym trendom, ale nevyhnutnosťou pre medzinárodnú spoluprácu. Bližšie na: https://www.cluster-analysis.org/.
Podrobnejšie informácie k vyššie uvedenej výzve sú dostupné na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR:, https://www.opvai.sk/media/101690/faq-k-v%C3%BDzvam-28_29.pdf.
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA