Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Knižnica (blogy, články, informácie)

 

ČLÁNKY V SLOVENSKOM JAZYKU

 

Akčný plán na podporu slovenských klastrov je k dispozícii vďaka medzinárodnému projektu ClusterFY

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravila v rámci medzinárodného projektu ClusterFY, v spoluprácu s klastrovými organizáciami, Úniou klastrov Slovenska  a Ministerstvom hospodárstva SR „Akčný plán“ na podporu rozvoja klastrov.

Počas troch rokov prvej fázy projektu ClusterFY si partneri z ôsmich európskych krajín  vymieňali skúsenosti a informácie. Inšpiratívne podnety do národných akčných plánov priniesli aj príklady z praxe. Viac


Medzinárodný projekt ClusterFY pomohol priniesť nové výzvy pre klastre aj v roku 2020

Začiatkom roku 2020 boli pre klastre vyhlásené dve nové výzvy na podporu sieťovania podnikov, na príprave ktorých sa podieľala pracovná skupina vytvorená v rámci medzinárodného projektu ClusterFY.

Na medzinárodnom projekte ClusterFY participuje Slovenská inovačná a energetická agentúra spolu s ďalšími organizáciami zo siedmich krajín od začiatku roka 2017. V aktuálnej monitorovacej fáze sa zameriava na implementáciu aktivít uvedených v schválenom Akčnom pláne na podporu klastrovej politiky v Slovenskej republike. Viac


Seminár o podmienkach hodnotenia klastrov na Slovensku

Seminár o podmienkach hodnotenia klastrov aj s možnosťou využiť individuálne poradenstvo pripravila 2.7.2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci Národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky a medzinárodného projektu ClusterFY (Interreg Europe).

Podujatia sa zúčastnilo 40 predstaviteľov reprezentujúcich klastrové organizácie, Ministerstvo hospodárstva SR, Úniu klastrov Slovenska a SIEA. Na seminári boli predstavené dva spôsoby hodnotenia klastrových organizácií. Hodnotenie na základe kvality manažmentu, ku ktorému udeľuje Európsky sekretariát pre klastrové analýzy medzinárodný certifikát, je na Slovensku dostupné už niekoľko rokov. Druhým spôsobom je hodnotenie na základe na základe inovačnej výkonnosti tzv. národný systém certifikácie, v rámci ktorého je kvalita riadenia len jedným z hodnotiacich kritérií. Viac


Súčasťou záverečného stretnutia partnerov projektu ClusterFY v Košiciach bola aj exkurzia v inovatívnych firmách

Klastre v digitálnej ére je názov konferencie, ktorú v dňoch 14. až 16. októbra 2019 zorganizovala v Košiciach Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci medzinárodného projektu ClusterFY. Jej účastníci mali možnosť navštíviť aj inovatívne pracoviská.

Košice sa tak na pár dní stali centrom európskych klastrov z ôsmich krajín, ktoré od roku 2017 spolupracujú na projekte podporenom z medzinárodného programu INTERREG EUROPE. Predstavitelia klastrových organizácií zo Slovenska, Švédska, Litvy, Poľska, Holandska, Rumunska, Španielska a Grécka prezentovali počas záverečného ôsmeho stretnutia svoje skúsenosti a príklady z dobrej praxe. Viac


Pôsobenie klastrov na Slovensku a možnosti medzinárodnej spolupráce boli témou seminára pre moldavskú delegáciu

Informačný seminár pod názvom „Klastre na Slovensku – ich význam, pozícia, zdroje financovania a internacionalizácia“ zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) s podporou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu pre zástupcov moldavskej delegácie.

Podujatie sa konalo v Bratislave dňa 25. septembra 2019 za účasti zástupcov Ministerstva hospodárstva SR. Moldavská delegácia bola reprezentovaná predstaviteľmi Ministerstva hospodárstva a infraštruktúry, Moldavskej obchodnej a priemyselnej komory, Organizácie pre podporu malých a stredných podnikov a ďalších subjektov. Viac


Záujem slovenských klastrov o medzinárodnú certifikáciu rastie

Jedenásť klastrových organizácií získalo v uplynulom roku na Slovensku bronzový certifikát kvality riadenia udeľovaný Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy (ESCA). Z toho bolo deväť nových klastrov a dva recertifikované.

Počet klastrových organizácií s platným odznakom excelencie tak na Slovensku stúpol na šestnásť. Zoznam certifikovaných a recertifikovaných klastrov je zverejnený na webových stránkach ESCA (ECEI Bronze Label, ECEI Gold Label). Viac


„SWOT“ analýza súčasného stavu klastrovej politiky a priemyslu 4.0 na Slovensku

„SWOT“ analýza súčasného stavu klastrovej politiky a priemyslu 4.0 na Slovensku alebo predstavenie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb, problematiky klastrov, inovatívnych spoločností, priemyslu 4.0 a dostupnej podpory, boli hlavnou témou 1. regionálneho workshopu zúčastnených strán v rámci projektu Inno Industry, ktorý sa v priestoroch SBA uskutočnil 11. decembra 2019. Viac


Inšpirujte sa príkladmi dobrej praxe v oblasti digitalizácie a klastrových politík z Európy

Švédska digitalizačná metodika Kickstart, portugalské vouchery pre priemysel 4.0, ale aj slovenské sektorovo riadené inovácie, či platforma Industry4UM – to je len zopár z celkovo 30 identifikovaných príkladov dobrej praxe v rámci medzinárodného projektu INNO INDUSTRY, zameraného na podporu klastrov a ich úlohy v rámci transformácie priemyslu 4.0.

Podľa programu Interreg Europe je dobrá prax definovaná ako iniciatíva (napr. projekt, proces alebo metóda) v súlade s cieľmi programu, ktorá sa ukázala ako úspešná v jednom regióne a môže byť prínosná pre iné regióny. Preukázaný úspech znamená, že dobrá prax už priniesla hmatateľné a merateľné výsledky pri dosahovaní konkrétneho cieľa. 30 úspešných príkladov v rámci INNO INDUSTRY pochádza celkovo z 10 regiónov/krajín EÚ. Viac


INNO INDUSTRY – 3. regionálny stakeholders meeting alebo cesta k Akčnému Plánu

Dňa 9. 12. 2020 sa v priestoroch SBA za dodržania protipandemických opatrení uskutočnil 3. regionálny stakeholders workshop. Na programe bola diskusia k pripravovanému Akčnému plánu – hlavnému výstupu projektu, ktorý bude zrealizovaný v priebehu roka 2021. Akčný plán je 2 – 15 stranový dokument, ktorý popisuje ako bude zlepšený určitý národný podporný program/ politika v určitej oblasti na základe poznatkov nadobudnutých v projekte, najmä inšpirovaním sa príkladmi dobrej praxe od ostatných projektových partnerov. Mal by obsahovať detaily o konkrétnych opatreniach, časový rámec ich prijatia, identifikáciu hlavných stakeholderov a prípadné náklady a zdroje, ktoré budú potrebné pre ich zapracovanie. V úvode workshopu bol v stručnosti predstavený samotný výstup a prvotný návrh rôznych scenárov podporných opatrení – akcií, ktoré by v rámci neho mohli byť riešené, ktoré dal dokopy projektový tím SBA na základe doterajších diskusií, vývoja a prezentovaných zahraničných príkladov dobrej praxe v rámci projektu. Gro workshopu následne tvorila diskusia ohľadom týchto a ďalších návrhov opatrení. Viac

 


 

ČLÁNKY V ANGLICKOM JAZYKU

 

Evaluation of the Slovak Action Plan for Cluster Support Policy Improvement

The Slovak Action Plan for Cluster Organization Support Policy Improvement was approved on 17th December 2019. The aim of the Action Plan were improvements in the Policy Measure Scheme DM 18/2014 (Scheme to promote industrial cluster organizations).

The main goal was to minimize and remove of barriers and lower the obstacles that are preventing clusters and SMEs from collaborating with other business, academic and R&D institutions, increasing their ability to internationalize and increase their competitive position in wider European marketplace.
The Policy Instrument was focused formally on well-established clusters mainly those  high-tech oriented and internationally known & newly established clusters operating in less developed region. More.
 

A successful re-encounter of the ClusterFY partners

From 13th to 15th June 2022, the region of Castilla-La Mancha welcomed partners, stakeholders, and cluster experts from ClusterFY countries. This time, the University of Castilla-La Mancha hosted an event focused on how clusters are facing the pandemic era and how cluster policy instruments should be improved to help them in this new situation. During three days, partners and regional stakeholders had the opportunity to get an insight into the CLM ecosystem, its strengths, and potential. Moreover, during the Interregional Seminar, cluster experts from different organizations shared valuable clustering knowledge and experiences with the attendees. More.


Interreg project ClusterFY brings new challenges for Slovak clusters in 2020

At the beginning of 2020, two new calls for business networking were announced, which were prepared by a working group (WG) set up as part of the international ClusterFY project.

Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA) has been participating on ClusterFY project together with other organisations from seven European countries since the beginning of 2017. In the current monitoring phase, it focuses on the implementation of activities listed in the approved Action Plan to support cluster policy in the Slovak Republic. More


Clusters in Slovakia

An information seminar entitled “Clusters in Slovakia – their importance, position, sources of financing and internationalisation” was held for the Moldovan delegates by the Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA) with the support of the Slovak Agency for International Development Cooperation.

The event took place in Bratislava, Slovakia on September 25, 2019, with the participation of the representatives of SIEA and the Ministry of Economy of the Slovak Republic. The Moldovan delegation consisted of the representatives from the Ministry of Economy and Infrastructure of the Republic of Moldova, the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova, the Moldovan Organisation for Small and Medium Enterprises Sector Development and other entities. More


Clusters in the Digital Era

Clusters in the Digital Era is the title of the conference that was organised on 14th-16th of October in Košice by the Slovak Innovation and Energy Agency within the international project ClusterFY. Its visitors had the chance to visit innovative workplaces.

Košice became the centre of European clusters from 8 countries cooperating on Interreg Europe project since 2017. Representatives from Slovakia, Lithuania, Poland, Netherlands, Romania, Spain and Greece presented during the last eight project meeting their experience and good practices. More


The interest of Slovak clusters is growing

In 2019, eleven cluster organizations in Slovakia received a bronze management quality certificate awarded by the European Cluster Analysis Secretariat. Together with the previous five badges of excellence obtained in 2018, they show that the Slovak Republic is one of the leading countries that create favorable conditions and environment for the establishment and development of cluster organizations.  So the interest of Slovak clusters in international certification is growing.

At the same time, the Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA) managed to build an expert team trained within the European Cluster Analysis Secretariat (ESCA) and the European Cluster Excellence Foundation (EFCE).  More


 

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA