Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

 


Odborné publikácie a prezentácie

 

KLASTRE NA SLOVENSKU: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť certifikácie klastrov

Publikácia je kľúčovým prameňom informácií o certifikácii klastrových organizácií, ktoré  združujú konkurenčné, ale zároveň spolupracujúce podniky, akademické a vedecké inštitúcie, ako aj samosprávy a občianske iniciatívy na Slovensku. Po prvý raz bola predstavená počas slávnostného otvorenia 2. národnej klastrovej konferencie v Trnave 11. marca 2024.

Prvá klastrová organizácia vznikla na Slovensku v roku 2004, aktuálne je aktívnych 35 priemyselných klastrov. Publikácia mapuje vývoj slovenského klastrového prostredia a certifikačný proces za posledných desať rokov a je jedinečná vo svojej komplexnosti spracovania. Skúsený autorský kolektív je zložený z klastrových odborníkov SIEA a Ministerstva hospodárstva SR.

Medzinárodný rozmer dodáva publikácii porovnanie slovenských klastrov s klastrami v krajinách V4 a EÚ, ktoré poskytol Európsky sekretariát pre klastrové analýzy (ESCA). Informácie sú dostupné aj v anglickej mutácii.

Publikácia je zároveň poďakovaním všetkým propagátorom klastrov, manažérom, špecialistom z oblasti certifikácie a hodnotenia ako aj administratívnym a „terénnym“ pracovníkom v regiónoch, ktorí odkrývajú potenciál klastrových organizácií pre slovenskú ekonomiku.

Okrem analytického hodnotenia stavu klastrového prostredia obsahuje aj názory klastrových manažérov, ktorí približujú význam certifikácie, odhaľujú prekážky, príležitosti a výzvy, s ktorými sa stretávajú pri budovaní silných a konkurencieschopných klastrov.

„Certifikácia ESCA našej organizácie pomohla v precíznom zadefinovaní cieľov, prehĺbeniu vnútroklastrovej spolupráce a systematickému zberu výstupov našich aktivít.“ – Ing. Rudolf Pojezdala, riaditeľ Energetického klastra Prešovského kraja.

„Sme radi, že podmienky hodnotenia sú nastavené ambiciózne a motivujú klastre k dosahovaniu čoraz lepších výsledkov. Súčasne sa tešíme na ďalšie príležitosti, ktoré SIEA ponúka v sieťovaní klastrov, či zdieľaní informácií.“ – Denisa Rášová, predsedníčka Circular Slovakia.

„Výsledok certifikácie nám ukázal naše slabé miesta najmä vo vnútornom riadení klastra, čo nás donútilo strategicky dlhodobo plánovať finančné zdroje najmä pre personálne kapacity klastra. Certifikácia bola jednoznačným prínosom pre naše stratégie a pre nastavenie orientácie činnosti klastra na zahraničné partnerstvá a spoločné projekty, ktoré sú pre našu alianciu nevyhnutnosťou.“ – doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD., predsedníčka Slovenskej batériovej aliancie.

KLASTRE NA SLOVENSKU: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť certifikácie klastrov_SK.pdf na stiahnutie

CLUSTERS IN SLOVAKIA: An Overview of Certification, Its Past, Present, and Future_EN.pdf download

KLASTRE NA SLOVENSKU: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť certifikácie klastrovKLASTRE NA SLOVENSKU: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť certifikácie klastrov

 

2. Národná klastrová konferencia 11. – 12. 3. 2024

Informácie a výstupy z podujatia

 

Franz Bailom - INNO-VERSE: Simplify Innovation with AI (7,05 mb, pdf)

Edmund Škorvaga - Systém podpory v gescii MH SR Výskum, vývoj, inovácie a podpora MSP (936 kb, pdf)

Vladimír Tanistrák, Martin Svoboda - Klastrová politika na Slovensku, Východiská - ciele – nástroje (575 kb, pdf)

Helmut Kergel - Cluster Management Excellence and its Benefits for Cluster Internationalisation (1,2 mb, pdf)

Dominik Lelkes - Vybrané aspekty prínosu inovačného klastra pre obranu a bezpečnosť SR (993 kb, pdf)

Martin Benko - Slovenské športové inovačné centrum - klaster (7,8 mb, pdf)

 

 

Potravinové právo

Publikácia je prvou svojho druhu na knižnom trhu nielen v Slovenskej, ale i v Českej republike. Autorský kolektív skúsených vysokoškolských pedagógov z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a odborníkov zo súdnej a potravinárskej praxe (Najvyšší súd Slovenskej republiky, Potravinárska komora Slovenska) prináša systematický výklad základných princípov a inštitútov potravinového práva, pričom vychádza predovšetkým z vnútroštátneho právneho poriadku a z právnych noriem Európskej únie. Reflektuje tiež aktuálnu rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych najvyšších súdnych autorít, ako aj rozhodovaciu činnosť Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva. Autori venujú osobitnú pozornosť aktuálnej problematike označovania potravín a bezpečnosti potravín, nechýba ani podrobné spracovanie úradných kontrol potravín a trestania v potravinovom práve.

Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt, využiť ju však môžu i študenti v študijnom odbore potravinárstvo. S ohľadom na obsah a na spracovanie možno knihu odporučiť aj sudcom, advokátom, zamestnancom orgánov úradnej kontroly potravín a tiež subjektom v potravinárskej praxi. 

 

Cirkulárne Slovensko 2022

Cirkulárne Slovensko 2022 Brožúra príkladov dobrej praxe

 

Cirkulárna ekonomika na Slovensku v číslach

Vedecko - výskumné a expertné kapacity v obehovom hospodárstve

Vedecko - výskumné a expertné kapacity v obehovom hospodárstve

 

Commercial Use of the Results of Industrial Research and Experimental Development and Their Contribution to Environmental Protection

 

Klastrová politika na Slovensku

 

Evaluation of the Slovak Action Plan for Cluster Support Policy Improvement

Národný energetický klaster: Zborník prezentácií a abstraktov úspešných inovácií

Adamovský, P.- Kozmon, F.: INOVÁCIAMI K EKOLOGICKEJŠIEMU SLOVENSKU. 

Bobovnický, A.- Harnišová, E.: Dôležité projekty spoločného európskeho významu v oblasti vodíka, súčasný stav a perspektívy v SR. 

Borza, V.- Magulová, R.- Ružičková, K.: KLASTRE - DVA MODELY HODNOTENIA. Certifikácia vs. Národné hodnotenie výkonnosti klastrov. 

 

 

https://portal.spklaster.sk/images/Inovacie_v_oblasti_spracovania_plastov.pdf

Publikácie slovenských exportérov

Publikácie SEVA   

 

Marketing Identity 2018  

Artur Bobovnický – Vladimír Borza – Katarína Ružičková: NÁSTROJE INTERNACIONALIZÁCIE KLASTROV (SLOVENSKÁ REPUBLIKA), 

Artur Bobovnický – Alexandra Vavrdová: DOBRÉ PRÍKLADY PRAXE V OBLASTI KLASTROV, 

Renáta Magulová – Eva Harnišová – Vladimír Borza: SÚČASNÝ STAV ROZVOJA KLASTROV NA SLOVENSKU, 

Katarína Ružičková – Eva Harnišová: SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA BUDUJE EXPERTNÉ KAPACITY V OBLASTI POSUDZOVANIA KLASTROV A VZDELÁVANIA. 


Clusters in Slovakia –their Importance, Position, Sources of Financing, Mapping and Certification

 

 

Video – rozhovor  s názvom „Úloha klastrov pri rozvoji inovácií“ 

 

Zdroj: YouTube

 

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA