Inovačné poukážky pre
Banskobystrický kraj
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

PODNIKY

 

Inovačné poukážky Slovensko

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) oznamuje žiadateľom o Inovačnú poukážku, že dňa 05. 11. 2021 uzatvára Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky s číslom IP_SK_121, vyhlásenej dňa 06. 10. 2021 (ďalej len „Výzva“).

V zmysle uvedeného si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že v systéme INOWA už nie je možné pristúpiť k vytvoreniu novej, ani odoslaniu rozpracovanej žiadosti o inovačnú poukážku (ďalej len „ŽoIP“), t.j. nie je možné predložiť žiadnu ŽoIP v rámci uvedenej Výzvy.

 

Cieľ inovačných poukážok

 

 • zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom inovácie vlastných produktov, služieb, procesov alebo zefektívnenia svojho obchodného modelu
 • podporovanie aktivít zameraných na digitálnu transformáciu a komercializáciu inovatívnych riešení
 • stimulovanie inovačných procesov v podnikoch prostredníctvom podpory spolupráce s externými partnermi

 

Pomoc pre podniky

 

 • výška inovačnej poukážky je minimálne 2 000 EUR do maximálne 10 000 EUR s intenzitou pomoci do 85% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu inovačného projektu
 • preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania 
 • žiadateľovi môže byť poskytnutá pomoc vo forme inovačnej poukážky v rámci tejto výzvy maximálne jedenkrát
 • výzva vyhlásená 06. 10. 2021 od 14:00 v trvaní 1 mesiac (do 05. 11. 2021)

 

Oprávnení žiadatelia

FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, ktoré:

 

 • sídlo Žiadateľa majú na území SR, okrem Banskobystrického samosprávneho kraja,
 • vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov ku dňu predloženia žiadosti o Inovačnú poukážku

 

Oprávnení riešitelia

 

 • riešiteľ sa môže zapísať do Zoznamu OR na základe Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do Zoznamu oprávnených riešiteľov inovačných projektov v rámci NP ZIVSE
 • registrácia a inštrukcie k zápisu do Zoznamu OR sú zverejnené nižšie v časti: Dokumentácia k otvorenej výzve oprávnených riešiteľov

 

Využitie inovačných poukážok

 

 • poradenské služby zamerané na akceleráciu inovácií, ktoré podniku umožnia pripraviť a implementovať inovatívne riešenia pre zlepšenie procesov alebo uviesť nový produkt na trh. Činnosti poradenstva sú zamerané na mapovanie, plánovanie, implementáciu, analýzu, technickú uskutočniteľnosť inovácií v podniku a ďalšie
 • služby spojené s výskumom a vývojom, ktoré podniku umožnia podporiť vývoj inovatívnych riešení a zlepšovať činností zamerané na budovanie vlastných výskumných a vývojových kapacít.

 

Viac informácií o využití inovačných poukážok nájdete: Oprávnené aktivity

 

Viac informácií o spôsobe zapojenia do výzvy nájdete: Ako získať inovačnú poukážku

 

Dokumentácia pre výzvu

 1. Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č.4.
 2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 3. Príručka pre Žiadateľa/Prijímateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 4. Žiadosť o poskytnutie pomoci prostredníctvom Inovačnej poukážky (ŽoIP)
 5. Cenový prieskum
 6. Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky
 7. Prehľad pomoci de minimis za posledné 3 fiškálne roky
 8. Žiadosť o preplatenie Inovačnej poukážky (ŽoPIP) s Prílohou č.1. k ZoPIP: Záverečná správa s Odovzdávajúcim a preberacím protokolom k výstupom podporeným prostredníctvom IP

 

Dokumentácia k otvorenej výzve oprávnených riešiteľov

 1. Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do Zoznamu oprávnených riešiteľov inovačných projektov v rámci NP ZIVSE
 2. Zoznam oprávnených riešiteľov inovačných projektov v rámci NP ZIVSE

 

 

Podporná dokumentácia pre výzvu - žiadateľ

 1. Žiadosť o IP SR_Vzorový príklad č. 1
 2. Príklady neoprávnených aktivít
 3. Vyhodnotenie cenového prieskumu_Hodnota_IP
 4. Vyhodnotenie cenového prieskumu_automatický prepočet

 

Podporná dokumentácia pre výzvu - riešiteľ

 1. Odporúčaný predmet činnosti

 

Často kladené otázky a odpovede

Ak ste nenašli požadovanú informáciu, kontaktujte regionálne konzultačné centrum. 

 

----------------------------------------------------------------------

 

Inovačné poukážky IPCEI

 

Cieľ inovačných poukážok

 

 • podporiť podniky, ktoré majú potenciál efektívne sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií a mikroelektroniky
 • podporiť tieto podniky vytvorením kvalitnej projektovej dokumentácie pre účely notifikačného procesu na základe Oznámenia Európskej komisie, ktorá má charakter komplexného dokumentu (typu feasibility study) alebo jednotlivých jeho častí, na vytvorenie ktorého nemá žiadateľ vytvorené interné kapacity, zručnosti a skúsenosti

 

Oprávnení žiadatelia

PRÁVNICKÉ osoby, ktoré:

 

 

Oprávnení riešitelia

 

FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, ktoré sú zverejnené v databáze riešiteľov inovačných projektov MH SR a/alebo SIEA . Otvorená výzva a ostatné informácie k oprávnenosti riešiteľov MH SR sú zverejnené na webovom sídle MHSR https://www.mhsr.sk/inovacie/podporne-nastroje/vouchre a/alebo na webovom sídle SIEA https://www.inovujme.sk/sk/podniky v časti „Dokumentácia pre výzvu“ pre Inovačné poukážky IPCEI, kde je zverejnená aj Otvorená výzva pre oprávnených riešiteľov SIEA a Žiadosť o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov SIEA

 

Využitie inovačných poukážok pre IPCEI

Oprávnenou aktivitou Inovačného projektu realizovaného prostredníctvom inovačnej poukážky sú poradenské služby zamerané na akceleráciu inovácií v jednej z dvoch oblastí poradenstva:

 

 1. Poradenské služby zamerané na tvorbu dokumentácie pre proces notifikácie IPCEI - Vytvorenie dokumentu Project Portfolio podľa templatu, ktorý je definovaný EK a je súčasťou dokumentácie výzvy IPCEI H2, dostupné na https://www.siea.sk/inovacie/projekty-ipcei/vyzva-ipcei-2020/ a výzvy IPCEI mikrolektronika, dostupné na https://www.siea.sk/inovacie/projekty-ipcei/vyzva-ipcei-2021/  vrátane Funding Gap Questionnaire – template EK
 2. Poradenské služby zamerané na tvorbu dokumentácie pre proces notifikácie IPCEI – Vybrané jednotlivé kapitoly dokumentu Project Portfolio, alebo Funding Gap Questionnaire podľa výberu a potreby žiadateľa

 

Dokumentácia pre výzvu

 

 1. Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č.4.
 2. Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok IPCEI v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 3. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok IPCEI v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 4. Príručka pre Žiadateľa/Prijímateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok IPCEI v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 5. Žiadosť o poskytnutie pomoci prostredníctvom Inovačnej poukážky (ŽoIP)
 6. Cenový prieskum
 7. Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky
 8. Prehľad pomoci de minimis za posledné 3 fiškálne roky
 9. Žiadosť o preplatenie Inovačnej poukážky (ŽoPIP) s Prílohou č.1. k ZoPIP: Záverečná správa s Odovzdávajúcim a preberacím protokolom k výstupom podporeným prostredníctvom IP
 10. Otvorená výzva oprávnení riešitelia
 11. Žiadosť o zaradnie do databázy oprávnených riešiteľov
 12. Databáza oprávnených riešiteľov (Zoznam OR)

 

Podporná dokumentácia pre výzvu

 

1.    Vyhodnotenie cenového prieskumu_Hodnota_IP

2.    Vyhodnotenie cenového prieskumu_automatický prepočet

 

Konzultácie k výzvam

 

V regionálnych konzultačných centrách záujemcovia získajú komplexné poradenstvo k aktuálne prebiehajúcim výzvam. V prípade potreby sú zamestnanci  konzultačných centier k dispozícii telefonicky, alebo aj formou osobného stretnutia vo firme záujemcu    Kontakty na regionálne konzultačné centrá

 

Obsah konzultácií je zameraný na poskytnutie:

 

 • informácií o formách podpory podnikateľov v rámci národného projektu
 • spôsob podania žiadosti o podporu formou inovačnej poukážky

 

----------------------------------------------------------------------

 

ARCHÍV

 

----------------------------------------------------------------------

 

Inovačné poukážky pre Banskobystrický samosprávny kraj

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) oznamuje žiadateľom o Inovačnú poukážku, že dňa 22. 09. 2021 uzatvára aktuálne pozastavenú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky s číslom IP_BBSK_121, vyhlásenej dňa 22. 06. 2021 (ďalej len „Výzva“).
 
V zmysle uvedeného si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že v systéme INOWA už nie je možné pristúpiť k vytvoreniu novej, ani odoslaniu rozpracovanej žiadosti o inovačnú poukážku (ďalej len „ŽoIP“), t.j. nie je možné predložiť žiadnu ŽoIP v rámci uvedenej Výzvy. Taktiež si Vás SIEA dovoľuje informovať, že sa bude možné opätovne zapojiť do aktuálne pripravovanej výzvy pre Banskobystrický samosprávny kraj, ktorá bude vyhlásená v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.
 
Zároveň chceme informovať žiadateľov o Inovačnú poukážku o predĺžení termínu na vydanie oznámení o ŽoIP k tejto výzve z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených ŽoIP. Taktiež si Vás SIEA dovoľuje uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie oznámení o ŽoIP.

 

Cieľ inovačných poukážok

 

 • zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom inovácie vlastných produktov, služieb, procesov alebo zefektívnenia svojho obchodného modelu
 • podporovanie aktivít zameraných na digitálnu transformáciu a komercializáciu inovatívnych riešení
 • stimulovanie inovačných procesov v podnikoch prostredníctvom podpory spolupráce s externými partnermi

 

Pomoc pre podniky

 

 • výška inovačnej poukážky je od 2 000 do 15 000 eur až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov
 • preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania 
 • žiadateľovi môže byť poskytnutá inovačná poukážka maximálne dvakrát a to na dve rôzne oprávnené aktivity spolu v hodnote    15 000 eur
 • výzva vyhlásená 22. 6. 2021 v trvaní 3 mesiace

 

Oprávnení žiadatelia

FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, ktoré:

 

 • majú sídlo podnikania alebo prevádzkareň v BBSK
 • vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov

 

Oprávnení riešitelia

 

FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, ktoré sú zverejnené v databáze riešiteľov inovačných projektov MH SR. Otvorená výzva a ostatné informácie k oprávnenosti riešiteľov sú zverejnené na webovom sídle https://www.mhsr.sk/inovacie/podporne-nastroje/vouchre

 

Využitie inovačných poukážok

 

 • inovačné vzdelávanie: školenia, semináre a budovanie inovačných kapacít
 • akcelerácia inovácií: poradenské služby zamerané na mapovanie, plánovanie, implementáciu, analýzu a technickú uskutočniteľnosť inovácií v podniku
 • služby a poradenstvo v oblasti výskumu a vývoja

 

Viac informácií o využití inovačných poukážok nájdete: Oprávnené aktivity

 

Viac informácií o spôsobe zapojenia do výzvy nájdete: Ako získať inovačnú poukážku

 

Dokumentácia pre výzvu

 

 1. Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov v znení dodatku č.4.
 2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 3. Príručka pre Žiadateľa/Prijímateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom Inovačných poukážok v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
 4. Žiadosť o poskytnutie pomoci prostredníctvom Inovačnej poukážky (ŽoIP)
 5. Cenový prieskum
 6. Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky
 7. Prehľad pomoci de minimis za posledné 3 fiškálne roky
 8. Žiadosť o preplatenie Inovačnej poukážky (ŽoPIP) s Prílohou č.1. k ZoPIP: Záverečná správa s Odovzdávajúcim a preberacím protokolom k výstupom podporeným prostredníctvom IP

 

Podporná dokumentácia pre výzvu

 1. Žiadosť o IP_Vzorový príklad č. 1
 2. Žiadosť o IP_Vzorový príklad č. 2
 3. Príklady neoprávnených aktivít
 4. Vyhodnotenie cenového prieskumu_Hodnota_IP
 5. Vyhodnotenie cenového prieskumu_automatický prepočet

 

Často kladené otázky a odpovede

Ak ste nenašli požadovanú informáciu, kontaktujte regionálne konzultačné centrum. 

 

Konzultačné centrá pôsobia v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Žiline a Košiciach.

 

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA