Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Certifikácia klastrových organizácií

 

Čo je certifikácia klastrov?

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ponúka pre registrované klastrové organizácie na Slovensku možnosť národnej certifikácie v rámci Národného hodnotenia klastrov (NHK) s cieľom zvýšenia výkonnosti klastra. Okrem toho sa slovenské klastre môžu individuálne zapojiť do certifikácie Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA), ktorá slúži na hodnotenie riadenia a prístupu k špecializovaným dátam v oblasti ich pôsobenia. Certifikované klastre podľa oboch metodík poskytujú firmám lepšie podmienky a kooperáciu pri exportovaní, preto ich možno považovať tiež za jednu z možností podpory exportu. 

Aké sú minimálne kritéria pre certifikáciu klastrov na základnú?

Z hľadiska NHK musí žiadateľ minimálne spĺňať definíciu klastra, byť registrovaný v registri záujmových združení právnických osôb, vykonávať podporu alebo realizáciu inovácií, zvýšenie konkurencieschopnosti alebo exportných aktivít, mať prijatú stratégiu klastrovej organizácie a mať osobu vykonávajúcu činnosť v mene klastrovej organizácie. Konkrétne kritériá budú upresnené v procese hodnotenia.

Udelenie ESCA značky kvality podľa jednotlivých typov úrovní (bronz /striebro/ zlato) je podmienené splnením predpísaných kritérií v pôsobnosti ESCA. V prvom rade žiadateľ - uchádzajúca sa organizácia musí obhájiť svoj štatút „klastrovej organizácie“ a to splnením „Kritérií spôsobilosti“ pre značku kvality v oblasti riadenia klastrov. Viac o kritériách pre certifikáciu klastrov

Ako sa môžete uchádzať o certifikáciu vášho klastra?

Prihlásiť sa môžete zaslaním e-mailu prostredníctvom tohto odkazu

Certifikácia/recertifikácia klastrov 2011 – 2023

  1. Rok 2011/2016 - ESCA 15 klastrov (14 Bronze Labels/1 Gold Label)
  2. Rok 2018 - ESCA 5 klastrov (4 Bronze Labels/1 Gold Label)
  3. Rok 2019 - ESCA 8 klastrov (8 Bronze Labels)
  4. Rok 2020 - ESCA 10 klastrov (9 Bronze Labels/1 Gold Label) 
  5. Rok 2021 - ESCA 12 klastrov (9 Bronze Label/1 Silver Label)
  6. Rok 2022 - ESCA 1 klaster (1 Bornze Label), NHK 10 klastrov (2 rozvinutý, 7 pokročilý, 1 mierne pokročilý)
  7. Rok 2023 - ESCA 1 klaster (1 Bronze Label), NHK 2 klastre (1 rozvinutý, 1 pokročilý) 

SIEA 2011 - 2023. 12 rokov budovania odborných kapacít

 

Počty certifikácií/re-certifikácií klastrov - ESC a NHK

 

 

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA