Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Slovenský klastrový monitor

 

Čo je klaster?

Klaster definoval profesor Porter ako geografickú koncentráciu vzájomne prepojených firiem, špecializovaných dodávateľov, poskytovateľov služieb, firiem v príbuzných odvetviach a inštitúcií (napr. univerzity, obchodné zväzy) v určitej oblasti (sektore), ktoré si jednak konkurujú, ale aj spolupracujú. Vlastnú definíciu neskôr upravil, pričom klaster definoval ako geograficky blízku skupinu vzájomne prepojených podnikov a pridružených inštitúcií, spájaných spoločnými prvkami a vzájomnými komplementaritami (Porter, 2000). 

Aké výhody prináša členstvo v klastri jeho členom?

Firmy združené v klastri môžu pôsobiť s vyšším stupňom efektívnosti a využívať špecializované aktíva dodávateľov s kratším reakčným časom v porovnaní s prípadom, ak fungujú izolovane. Výskumné inštitúcie môžu dosiahnuť vyšší stupeň inovácií. Znalostné „spill over“ efekty a tesná interakcia so zákazníkmi a inými firmami prispievajú k tvorbe väčšieho množstva ideí a podporujú intenzívny tlak na inovácie, pričom klastrové prostredie znižuje náklady výskumu a vývoja. Podniky, ktoré sú súčasťou klastra, čerpajú z členstva množstvo benefitov, ktoré pomáhajú zvyšovať ich produktivitu (napríklad prístupom k špecializovaným zdrojom, zdieľaním nákladov a investícií, benchmarkingom členov), ich prístupu k informáciám, možnosti propagácie a internacionalizácie, prístup k inováciám a celkovo ich konkurencieschopnosť.

Viac informácií o klastroch v analýzach a publikáciách SIEA:
Medzinárodná certifikácia klastrov na Slovensku, Bobovnický, A. – Borza, V.- Duman, P.- Vavrdová, A., SIEA 2018, ISBN: 978-80-88823-70-4


 

Klastrová politika v podmienkach Slovenska, Balog, M.,  SIEA 2015, ISBN 978-80-88823-61-2

 

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA