Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Aktuality

 

SIEA partnerom a aktívnym účastníkom medzinárodnej konferencie ENERGOFUTURA 2023

Národný energetický klaster NEK spolu s odbornými  partnermi, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE), zorganizoval dňa 18. mája 2023 v Košiciach 11. ročník medzinárodnej konferencie ENERGOFUTURA. Na konferencii sa zúčastnilo 85 expertov z oblasti energetiky, ekológie, odpadového hospodárstva, stavebníctva, inovácií a ďalších prierezových smerov.

Výstupom konferencie je aj recenzovaný zborník príspevkov. Zamestnanci SIEA spolu so zástupcami spoločnosti STELLA Group predstavili vo svojej prezentácii výsledky priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja dosiahnuté v rámci programu „Inovácie pre Slovensko a Izrael“.   
 

Bližšie informácie o priebehu podujatia nájdete v priloženom dokumente.

Prezentáciu predstaviteľov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry nájdete k dispozícii na stiahnutie na našej stránke.

 

Košice v centre slovenského a európskeho klastrového diania

V dňoch 29. – 30. marca 2023 sa stal Kulturpark Košice dejiskom dvoch samostatných a súčasne na seba nadväzujúcich klastrových podujatí – „Prvej národnej klastrovej konferencie“ a medzinárodného podujatia „Clusters meet Regions“ pod gesciou Európskej platformy pre klastrovú spoluprácu (European Cluster Collaboration Platform), v spolupráci s Ukrajinskou alianciou klastrov a sieťou Enterprise Europe Network. Organizátorom národnej konferencie bola Únia klastrov Slovenska, medzinárodné podujatie mala v réžii Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Význam tohto spojeného podujatia podčiarkla účasť vyše 250 delegátov zo Slovenska, Ukrajiny, Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka a vystúpenie dočasne povereného predsedu vlády SR Eduarda Hegera, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Petra Šveca a zástupkyne generálneho riaditeľa oddelenia pre rast Európskej komisie (EK) Maive Rute. Účastníkom sa zároveň na diaľku prihovoril predseda ukrajinskej vlády Denys Šmyhal. Medzi prítomných patrili aj zástupcovia ďalších európskych inštitúcií, ako aj predstavitelia mesta Košice a Košického samosprávneho kraja.

Prvá časť podujatia – Prvá národná klastrová konferencia, koordinovaná Úniou klastrov Slovenska (ÚKS) a venovaná zástupcom domácich klastrov a firiem, poukázala na funkčné národné a medzinárodné hodnotenie rozvoja klastrov a doterajšiu klastrovú spoluprácu na Slovensku. V rámci prezentácií a diskusií sa okrem iného riešili výsledky sedemročného úsilia SIEA v tejto oblasti vynaloženého v rámci národného projektu „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ (ZIVSE), zameraného okrem iného na podporu a budovanie silného a odolného klastrového ekosystému.

Prítomní delegáti prišli k spoločnému záveru, že počas uvedeného obdobia narástol počet registrovaných klastrových organizácií na vyše 30 aktívnych. Okrem toho sa prostredníctvom kombinácie dvoch certifikačných systémov zvýšila kvalita manažmentu klastrov a vzrástol záujem o zapájanie sa do medzinárodných projektov. Samotné klastre pozitívne vyhodnotili vzájomnú kooperáciu medzi SIEA, ÚKS, Ministerstvom hospodárstva SR a ďalších inštitúcií pri tvorbe podporných nástrojov (schémy/výzvy), budovaní siete a systému pravidelného stretávania sa pri riešení aktuálnych výziev. Účastníci sa zaoberali aj budúcim smerovaním priemyselných klastrov, významom pre regionálny hospodársky rozvoj, nástrojmi štátnej podpory a priamou participáciou klastrov na procesoch riešenia celospoločenských výziev, akými sú digitalizácia, podpora zelenej ekonomiky a obnoviteľných zdrojov a obnova ekonomiky v post-pandemickom období.

V nadväzujúcej druhej časti – medzinárodnom podujatí „Clusters meet Regions“ sa prítomní domáci i zahraniční delegáti venovali predstaveniu možností spolupráce a integrácie ukrajinských klastrov a firiem do hodnotových reťazcov EÚ. Keďže mnohé ukrajinské a európske podnikateľské subjekty stratili v dôsledku vojnového konfliktu svoje odberateľsko-dodávateľské vzťahy a trhy, na ktorých donedávna aktívne pôsobili, účastníci podujatia podporili myšlienky zakladania nových ekonomických partnerstiev a posilnenie spolupráce medzi jednotlivými podnikmi. Okrem toho sa zamerali na potrebu revitalizácie narušených vzťahov a zlepšenia diverzifikácie trhov.

Rečníci z európskych inštitúcií, Ukrajiny, Slovenska, Poľska, ďalších okolitých krajín, ako aj medzinárodných organizácií venovali svoje prezentácie a panelové vstupy konkrétnym krokom pre riešenie uvedenej problematiky a budúcej medzinárodnej spolupráce. V rámci podujatia SIEA zaznamenala viacero žiadostí a podnetov na zorganizovanie okrúhlych stolov a vzájomných stretnutí s ukrajinskými klastrami a asociáciami.

Výnimočná atmosféra, výnimoční ľudia a hlboká solidarita s Ukrajinou sa stali pojmami, ktoré charakterizovali a súčasne spájali obe podujatia.

 

Konferencia CLUSTERS MEET REGIONS

Prvá národná klastrová konferencia na Slovensku sa uskutoční 29. marca v v Kasárne/KulturPark v Košiciach. Jednou z tém konferencie budú príležitosti, ktoré prinesie klastrom nové programovacie obdobie.

Viac o konferencií si môžete prečitať TU.

Program prvej národnej klastrovej konferencie na Slovensku nájdete TU.

 

Vzdelávacia konferencia StartUP HUBu

V dňoch 16.-17. februára 2023 sa na Štrbskom plese konala vzdelávacia konferencia StartUP HUBu, ktorá bola zameraná na zvýšenie odbornej úrovne členov klastra a ich partnerov, s cieľom predstaviť účastníkom inovatívne nápady, produkty a služby začínajúcich startup-ov a high-tech podnikov.

Bohatý program podujatia zahŕňal prezentácie zástupcov klastra StartUP HUB, Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a vysoko inovatívnych firiem pôsobiacich v oblasti potravinárstva, gastronómie, nábytkárstva a obalových materiálov. Predstavené boli  aj príklady dobrej praxe z uplatnenia robotických riešení a umelej inteligencie  vo výrobe. Priestor bol rovnako  poskytnutý predstaveniu projektov na podporu zelenej ekonomiky. Medzinárodný rozmer konferencii dodalo vystúpenie predstaviteľky reprezentačnej kancelárie Taiwanu o možnostiach vzájomnej spolupráce.

Nasledovné prezentácie z podujatia sú k dispozícii na stiahnutie na našom webe:


•    Miroslav Poláček: Podpora inovácií a ich miesto v SR
•    Vladimír Tanistrák - Vladimír Borza – Peter Adamovský: Klastrová politika na Slovensku. Východiská - ciele - nástroje


 

Výzva pre podnikateľov, ktorí majú záujem preniknúť na trh Japonska

Bioeconomy Cluster ponúka slovenským podnikateľom, ktorí majú záujem preniknúť na japonskom trhu, jedinečnú výzvu, ktorá je určená pre MSP pôsobiace v 3 vybraných oblastiach:

  • Zdravé potraviny.
  • Biologické (prírodné) funkčné prísady – prísady, aditíva, iné technické pomocné látky.
  • Biologické riešenia – bio-hnojivá, biologické pesticídy, stimulanty a ďalšie bio-technologické riešenia pre oblasť poľnohospodárstva.

Vybrané MSP, ktoré majú záujem exportovať svoje produkty na japonský trh, majú možnosť získať nasledovné formy podpory:

  • Konzultačné služby – poradenstvo a služby konzultantov do výšky 3 000€ - na mieru šité poradenstvo k tomu, ako sa dostať na japonský trh, pomoc pri hľadaní obchodných partnerov a pod.;
  • Účasť na podnikateľskej misii – preplatenie cestovných nákladov do výšky 2 000€ - plánovaná je kolektívna misia do Japonska v júni 2023;
  • Účasť na školeniach zameraných na špecifiká japonského trhu (vstup na trh, regulácie, marketing a pod.).

Bližšie informácie ohľade výzvy a procesu uchádzania sa o uvedené formy podpory sú dostupné TU.

 

 

Reštart slovensko – kórejskej spolupráce na bilaterálnej úrovni

Nosné témy konzultačného programu KSP

V dňoch 12.-14. októbra 2022 sa konalo stretnutie zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) a kórejských predstaviteľov programu KSP  („Knowledge Sharing Program“). V rámci pobytu delegácie Kórejskej republiky na Slovensku sa uskutočnila návšteva spoločnosti KIA SLOVAKIA, dodávateľského závodu Sungwoo Hitech a prebehli konzultácie so zástupcom Slovenského centra produktivity.

    

KSP predstavuje  komplexný konzultačný program, ktorý ponúka Kórejská republika prostredníctvom Ministerstva stratégie a financií a implementačnej agentúry KDI – Korean Development Institute. Program je založený na aktívnej spolupráci a konzultácii kórejských konzultantov s národnými orgánmi a organizáciami zodpovednými za výskum, vývoj a inovácie.  KSP možno označiť aj za platformu pre rozvojovú spoluprácu, ktorej cieľom je zdieľať poznatky s partnerskými krajinami a vytvoriť pevný základ pre rozšírenie hospodárskej a politickej spolupráce.

SIEA participovala na tejto spolupráci už od roku 2017, kedy táto bola viazaná na skupinu krajín V4. Jej výstupom boli viaceré  hodnotné publikácie (2016/2017 KSP - „Science, Technology and Innovation Policies for Economic Development: Korea and Visegrad Group“; 2017/2018 KSP – Innovation policy for SMEs in the Era of Industry 4.0“). Neskôr  vzhľadom na pandémiu COVID-19 a jej dôsledky oslabol záujem niektorých krajín zo zoskupenia o ďalšiu kooperácia. Z tohto dôvodu sa slovenská spolupráca transformoval na bilaterálnu úroveň.                         

Pre nové obdobie  je plánovaná spoločná kooperácia do nasledovných oblastí: 

-   Diagnóza a analýza priemyslu 4.0 medzi Slovenskom a Kóreou,  
-   Príkladová štúdia podporných politík pre inovatívne malé a stredné podniky (MSP),  
-  Odporúčania pre tvorbu politík a pre podporu nástrojov pre MSP so zameraním na zvýšenie 
    ich efektívnosti.  

Za slovenskú stranu budú participovať na vzájomnej spolupráci  Ing. Artur Bobovnický, CSc., Mgr. Martin Svoboda, RNDr. Vladimír Borza,  Bc. Michal Mühl,  Ing. Frederik Mudri a Ing. Peter Prónay.


 

Dotácie pre klastre schválené MH SR

Ministerstvo hospodárstva SR schválilo dňa 4. októbra 2022 dotácie pre priemyselné klastrové organizácie v sume 234 263,49 EUR. Súhrnná tabuľka schválených projektov v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií“ je zverejnená na stránke MH SRÚčelom poskytnutia dotácie je podporiť vznik a rozvoj priemyselných klastrových organizácií na regionálnej a nadregionálnej úrovni a zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrov prostredníctvom podpory ich vzájomnej spolupráce ako aj posilnenie ich postavenia v medzinárodnom meradle.


 

Klastre v centre európskej pozornosti

V dňoch 26. - 27. septembra 2022 sa v Prahe uskutočnil 8. ročník Európskej klastrovej konferencie. Na konferencii sa stretli manažéri klastrov, tvorcovia politík a experti z celej Európskej únie, ktorí  diskutovali o najnovších trendoch v klastrových politikách. Cieľom podujatia bolo podnietiť politickú diskusiu  o výzvach, ktoré je potrebné riešiť, aby sa posilnila úloha a pridaná hodnota klastrov pri implementácii aktualizovanej priemyselnej stratégie EÚ, ako aj v iných kľúčových európskych iniciatívach ovplyvňujúcich priemysel.

B2B - najobľúbenejšia forma stretnutí a výmeny informácií počas konferencie

Podujatie organizovala Európska komisia s podporou „European Cluster Collaboration Platform“ (ECCP) a v spolupráci s Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR v rámci českého predsedníctva v Rade EÚ.  Za Slovensko na podujatí zúčastnili  zástupcovia Únie klastrov Slovenska (UKS), Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA)  a niektorých klastrov ako Bioeconomy, REPRIK a TEEK. Účastníci konferencie mali možnosť zúčastniť sa návštev viacerých klastrov (Mechatronický klaster, Nanoprogress,  Clutex  a ďalšie) ako aj Centra pre rozvoj inžinierskeho výskumu (VÚTS).

Spoločná fotografia zástupcov SIEA s členmi Národnej klastrovej asociácie Českej republiky

Zástupcovia SIEA sa zúčastnili viacerých pracovných stretnutí. Rokovanie s maďarskými kolegami bolo orientované na spoločnú participáciu na projekte v oblasti vzdelávania v rámci Interreg Danube. S predstaviteľmi Nannoprogressu boli diskutované ich konkrétne poznatky so založením medzinárodného klastra. S ukrajinskou delegáciou prebehli konzultácie o možnosti vzájomnej spolupráce.    
 

 

 

Záverečné stretnutie projektu ClusterFY

V dňoch 12. - 14. septembra 2022 sa v holandskom Groningene uskutočnilo záverečné stretnutie predstaviteľov projektu  ClusterFY v rámci Interreg Europe. Programu sa zúčastnili zástupcovia zo všetkých ôsmych partnerských krajín. Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) zastupoval  projektový vedúci RNDr. Vladimír Borza.

Hodnotiacu časť otvorila  projektová  riaditeľka Rima Dijkstra, ktorá  v súhrnnej  forme vyzdvihla prínosy tohto medzinárodného projektu. Následne zástupcovia z partnerských krajín prezentovali konkrétne výstupy pre klastrové ekosystémy so zameraním na regionálne dopady v každej krajne, inštitucionálne zmeny, zlepšenia a rozvoj profesionality klastrových manažérov a ich tímov.  

SIEA predstavila dosiahnuté výsledky v prezentácii “Evaluation of the Slovak Action Plan for Cluster Support Policy Improvement“, ktorá je k dispozícii na Slovenskom klastrovom monitore v sekcii Knižnica – odborné publikácie a prezentácie. 

V rámci druhého bloku s názvom „Úvod a diskusia k príchodu EDIH („European Digital Innovation Hub“) do regionálnych ekosystémov a ich spolupráca s klastrami“ boli prezentované najmä informácie z Holandska a  Švédska. Za Slovensko diskusii boli prezentované poznatky z prípravy projektu EXPANDI 4.0.
   
Záverom možno konštatovať, že tento projekt z pohľadu svojej dĺžky, počtu partnerov a množstva realizovaných aktivít patrí k najúspešnejším v oblasti klastrového zamerania v SR.

 

 

Národné hodnotenie klastrov, 19.8.2022

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) od mája 2022 zastrešuje v Slovenskej republike Národné hodnotenie výkonnosti klastrov (NHVK) na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR. V auguste 2022 prebehlo druhé kolo posudzovania výkonnosti klastrov a tri nové klastre nadobudli úroveň pokročilej rozvinutosti. Kompletné výsledky hodnotenia vrátane bodových rozmedzí nájdete TU.

 

 

Workshop k Výzve na podporu klastrov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) zorganizovala dňa  4. augusta 2022 poradenský workshop k príprave žiadostí o dotáciu v rámci výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií.

Program stretnutia bol zameraný na konkrétne aspekty prezentovanej Schémy minimálnej pomoci na podporu klastrových organizácií 2022-2023 (DM-6/2022) a príslušnej výzvy (oprávnené organizácie, projekty a náklady, výška a intenzita pomoci, časový harmonogram a iné).  

Výška dotácie je max. 85 % oprávnených výdavkov projektu, čiže príjemca  musí spolufinancovať riešenie z vlastných zdrojov vo výške 15 %. Podmienkou je, aby žiadateľ prešiel procesom certifikácie zo strany Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Disponibilné prostriedky vyčlenené na túto výzvu sú vo výške 250 000 eur.
 
Žiadosti o dotácie vo výške 10 až 55 tisíc eur (podľa podmienok uvedených vo výzve) môžu priemyselné klastrové organizácie predkladať na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v termíne do 26. augusta 2022. Bližšie v priloženej prezentácii.   

 
 

 

 

Workshop k príprave žiadostí o dotáciu v rámci výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s MH SR organizuje 4. augusta 2022 poradenský workshop k príprave žiadostí o dotáciu v rámci výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií, ktorú ministerstvo zverejnilo 22.7.2021. Viac informácií nájdete TU

 

 

Výzva MH SR na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií. Jej cieľom je podporiť vznik a rozvoj priemyselných klastrových organizácií na regionálnej a nadregionálnej úrovni a zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrov prostredníctvom podpory ich vzájomnej spolupráce ako aj posilnenie ich postavenia v medzinárodnom meradle.

Kompletné znenie výzvy nájdete TU.

Informácie o všetkých dotáciách v roku 2022 nájdete TU.

 

 

Národné hodnotenie výkonnosti klastrov pokračuje 

Po úspešnom, pilotnom kole „Národného hodnotenia výkonnosti klastrov“ (NHVK), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) začína druhé kolo hodnotenia. Prihlášky s požiadavkou na národné hodnotenie možno zasielať na: nhk@siea.gov.sk.  

Na základe záujmu klastrových organizácií, SIEA určí časový harmonogram a poradie hodnotenia. Podmienky certifikácie ako aj kritériá hodnotenia sú uvedené na https://www.inovujme.sk/sk/aktuality v informácii „SIEA spúšťa národné hodnotenie výkonnosti klastrov“.

Kontaktná osoba:
RNDr. Vladimír Borza
E-mail: vladimir.borza@siea.gov.sk
 
SIEA odborným garantom konferencie ECO & ENERGY Innovation

Konferencia s medzinárodnou účasťou ECO & ENERGY Innovation sa uskutočnila 15.-16. júna 2022 v Pezinku pod gesciou Národného energetického klastra (NEK). Odborným garantom konferencie bola Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). 

Okrem prezentácií zo Slovenska, na konferencii odzneli príspevky z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rakúska. Výsledkom konferencie je recenzovaný zborník s 29 prezentáciami a abstraktmi príspevkov o úspešných inovačných riešeniach a prístupoch pre podnikateľskú verejnosť v oblasti inovácií, obnoviteľných zdrojov energie, environmentálnych aspektov projektovania stavieb a recyklačnej ekonomiky. 

Súčasťou rokovania konferencie boli dve sprievodné  aktivity s regionálne zameranými príspevkami k témam regionálnych energetických a environmentálnych inovačných klastrov - IPEEK a REPRIK.  Po podrobnom preštudovaní príspevkov možno badať afinitu k spolupráci, prípadne etablovaniu cezhraničných slovensko-maďarských a slovensko-poľských klastrov v blízkej budúcnosti.  

Zástupcovia SIEA sa vo svojich prezentáciách zamerali najmä na dôležité projekty spoločného európskeho významu v oblasti vodíka, eko-inovácie a porovnanie modelov hodnotenia klastrových organizácií.  

Excelentný výber vyše 30-tich rečníkova a skvelá organizácia podujatia potvrdzujú bohaté skúsenosti klastra NEK z organizovania podujatí tohto zamerania. Medzi ďalšími partnermi konferencie boli Technická univerzita Košice, Slovenská komora stavebných inžinierov a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. 

Zborník prezentácií a abstraktov úspešných inovácií, ktorý je výsledkom konferencie ECO & ENERGY Innovation, nájdete na stiahnutie aj na webe inovujme.sk.    

Know-how klastrov vo forme pozičného dokumentu: Vznik pracovnej skupiny pre aplikovaný výskum 

Na základe odporučenia „Stakeholder Working Group“ bola dňa 21. júna 2022 ustanovená pracovná skupina pre oblasť aplikovaného výskumu, ktorá má za cieľ prezentovať súčasný stav zapájania sa klastrov do výskumno-vývojových a inovačných projektov, pomenovať prekážky a sformulovať aktuálne požiadavky a námety na podporu výskumu, vývoja a inovácií vo forme spoločného stanoviska klastrových organizácií, ktoré bude adresované príslušným orgánom štátnej správy (MH SR, MŠVVaŠ SR  a Úradu predsedu vlády SR). 
 
V pracovnej skupine participujú zástupcovia priemyselných klastrov (NEK, SPK, SAPI, INOVATO, SBaA, IIC), Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Členstvo v pracovnej skupine je otvorené, kedykoľvek môžu vstúpiť aj ďalšie klastre a subjekty.       
 
Stakeholder Working Group, založená predovšetkým z klastrov, pôvodne združovala len klastre participujúce na projekte ClusterFY a zástupcov SIEA sa časom rozšírila aj o predstaviteľov  MH SR, SBA a UKS a stala sa mienkotvornou  platformou pre prípravu odborných stanovísk a klastrových politík. Výstup pracovnej skupiny by mal byť prezentovaný v októbri 2022. 

Asociácia FINAS – Fintech & Insurtech Asociácia Slovenska oslávila prvé výročie

FINAS – Fintech & Insurtech Asociácia Slovenska oslávila v júni 2022 svoje prvé výročie. Vznikla s jasnou víziou byť súčasťou kľúčového ekosystému finančných centier Európy prioritne zameraných na finančné inovácie a od počiatku vzniku stihla položiť stabilný základ pre naplnenie tejto vízie. Viac o asociácii aj o oslave prvého výročia sa dozviete na ich stránkach.

Národné hodnotenie výkonnosti klastorov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zabezpečuje v Slovenskej republike od mája 2022 činnosti súvisiace s Národným hodnotením výkonnosti klastrov (NHVK) na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR. 9. júna 2022 prebehlo prvé kolo posudzovania výkonnosti klastrov, pričom šesť z klastrov uchádzajúcich sa o NHVK uspelo a získalo jednu z troch úrovní hodnotenia. Výsledky nájdete k nahliadnutiu TU.

Projekt INNO INDUSTRY – záverečná konferencia a stretnutie partnerov v Slovinsku

Dňa 26.5.2022 sa uskutočnila záverečná konferencia a stretnutie partnerov medzinárodného projektu INNO INDUSTRY v Slovinsku. Účelom konferencie bolo propagovať výsledky projektu, ktorými sú akčné plány, dobré príklady praxe, dosiahnuté zmeny politík a ďalší kontakt aktérov projektu (stakeholderov) na medzinárodnej úrovni. Viac o záverečnej konferencii sa dozviete TU.

Klastrové doobedie v SIEA

Pravidelné stretnutie stakeholderov - predstaviteľov klastrových organizácií, Únie klastrov Slovenska, MH SR,  SBA a zástupcov SIEA sa uskutočnilo dňa 19. mája 2022 v Bratislave.  Medzi nosné trémy podujatia patrilo predstavenie systému Národného hodnotenia výkonnosti klastrov a  aktualizovanej Schémy DM na podporu priemyselných klastrov. Pre viac informácií. Pre viac informácií.     

 

SIEA spúšťa národné hodnotenie výkonnosti klastrov

Od 6. mája 2022 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) začína zabezpečovať činnosti súvisiace s národným hodnotením výkonnosti klastrov (NHVK) v Slovenskej republike na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR.        

Cieľom  hodnotenia  je posúdenie výkonnosti klastrov a ich zaradenie na základe získaného bodového hodnotenia do jednej z troch základných skupín (mierne pokročilý, pokročilý  alebo rozvinutý klaster). Zo získaných dát bude možné mapovať  vývoj a zmeny v klastrovom ekosystéme ako aj nastaviť podmienky a nástroje pre podporu jeho rozvoja. 

Hodnotenie na národnej úrovni nadväzuje na doterajšiu realizovanú hodnotiacu prax prostredníctvom Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA), ktorá posudzuje predovšetkým kvalitu riadenia klastrových organizácií. Národné hodnotenie je koncipované širšie a je zamerané na klastrovú výkonnosť. Význam ESCA certifikácie zostane zachovaný. Kritériá národného hodnotenia zohľadňujú, či klastre majú platnú ESCA certifikáciu ako aj  druh získaného stupňa excelencie (bronz/ striebro/ zlato).  

Hodnotiteľmi sú nominovaní pracovníci SIEA, ktorí majú prax v oblasti hodnotenia a sú držiteľmi medzinárodných  certifikátov (“ESCA trained cluster benchmarking expert“, „ESCA GOLD label expert“ prípadne certifikátu vydávaného „European Foundation for Cluster Excellence“).  

Hodnotenie je dvojstupňové, v prvom klaster preukazuje, že napĺňa definíciu klastra a má všetky predpoklady pre budúci rozvoj. V druhom stupni, na základe podrobných kritérií sa klastre už rozčleňujú do jednotlivých kategórií na základe ich výkonnosti.        

Hodnotenia sú vykonávané pravidelne v dvojročných obdobiach formou asistovaného hodnotenia, vždy v prvom kvartáli roku. Klastrová organizácia môže v prípade potreby požiadať o hodnotenie aj mimo týchto pravidelných termínov. 

V prvom kole, v priebehu mája, budú mať možnosť požiadať o hodnotenie začínajúce klastre s dobou existencie do troch rokov. Následne budú hodnotené ostatné klastre.    

Hodnotenia sa zúčastňujú dvaja odborní hodnotitelia a klastrový manažér. Zástupca Únie klastrov Slovenska  môže byť prítomný ako pozorovateľ.

Proces hodnotenia sa realizuje v sídle klastra, v prípade nepriaznivej pandemickej situácie alebo v zdôvodnenom prípade sa môže uskutočniť on-line formou. 

Vyhodnotenie je platné  dva roky a vystavenie certifikátu  zo strany SIEA  je bez poplatku. Termíny hodnotenia budú oznámené na webovom sídle SIEA a na Slovenskom klastrovom monitore.  

Do národného systému podpory klastrov a k nemu prislúchajúcemu  hodnoteniu sú zaradené výlučne priemyselné klastre registrované ako záujmové združenia právnických osôb. Hodnotenie  sa netýka komôr, asociácií,  občianskych  združení a iných organizácií aj v prípade, keby sa zaoberali priemyslom a inováciami. 

Prihlášky s požiadavkou na národné hodnotenie klastrov možno podávať od 6.5. 2022 na: nhk@siea.gov.sk

Požadovanú listinnú dokumentáciu, uvedenú tu V PRÍLOHE, je potrebné predložiť  počas hodnotenia.

 

Kontaktná osoba:
RNDr. Vladimír Borza
Tel.: +421 907 988 316
E-mail: vladimir.borza@siea.gov.sk
 

Centrum excelentnosti kybernetickej bezpečnosti podporí inovatívne vzdelávanie študentov stredných odborných škôl

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti otvoril v uplynulom týždni „Centrum excelentnosti kybernetickej bezpečnosti“ na podporu vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti. V spolupráci s členom klastra, Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Liptovskom Hrádku, bol tento pilotný projekt zrealizovaný ako ukážka inovatívneho vzdelávania študentov stredných odborných škôl v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súlade s použitím moderných riešení, ktoré sú rovnako využívané na monitoring kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike.

Pre viac informácií.

Riaditeľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Milan Daniš a predseda Clustra Kybernetickej Bezpečnosti,  Ján Lichvár

Riaditeľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej Milan Daniš a
predseda Clustra Kybernetickej Bezpečnosti Ján Lichvár

Zástupcovia členov Clustra Kybernetickej bezpečnosti Milan Brach,
Ján Lichvár, Jozef Süss, Peter Jankovský a Vladimír Mlynárčik

Zástupcovia Clustra Kybernetickej Bezpečnosti Ján Lichvár a 
Petra Lichvárová a zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej  
agentúry Artur Bobovnický a Vladimír Borza
 

FINAS získaním bronzového certifikátu
ukončil klastrové hodnotenia ESCA za rok 2021

Rok 2021 z pohľadu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) a súčasne Národného projektu Inovujme.sk môžeme považovať za mimoriadne úspešný. Za minulý rok sa podarilo certifikovať jeden klaster na strieborný odznak excelencie a jedenásť klastrov získalo bronzový certifikát. Viaceré z týchto klastrov patria do kategórie nových perspektívnych klastrov v počiatočnom štádiu vývoja ako napríklad INOVATO, SME BOOSTER AND INNOVATION CLUSTER, RADA SLOVENSKÝCH EXPORTÉROV, FINAS a ďalšie.  

Tieto úspechy sa nedostavili samé, predchádzali tomu „Klastrové dopoludnia SIEA“ organizované pre skupinu stakeholderov ako aj individuálne konzultácie s klastrovými organizáciami. Kompletný zoznam certifikovaných klastrov podľa jednotlivých rokov je dostupný na našom klastrovom monitore (https://www.inovujme.sk/sk/udelene-klastrove-certifikaty). 

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať certifikát Cluster Management Excellence Label BRONZE. Bola to náročná cesta, ale popasovali sme sa s ňou. Čas venovaný tvorbe podkladov pre získanie certifikátu je pre nás cenná skúsenosť pre naše ďalšie plánovanie a aktivity rozvoja nášho mladého sektora ekonomiky, ktorý sa snažíme rozvíjať. Ďakujeme za podporu agentúre SIEA a jej klastrovému tímu za cenné rady pri odborných konzultáciách“. Uviedol prezident FINAS, Davy Čajko.

 

Pomoc Ukrajine – informácia k európskym iniciatívam  

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine radi by sme upriamili Vašu pozornosť na pomoc prostredníctvom európskych iniciatív, orientovanú na klastre a ich členské organizácie. 

Konkrétne sa jedná o európsku klastrovú podporu pre Ukrajinu (EU Clusters Support Ukraine Forum), ktorá naďalej zhromažďuje ponuky a dopyty od klastrov a iných subjektov, ktoré sa týkajú poskytovania humanitárnej pomoci Ukrajine a podpore ukrajinských utečencov v členských štátoch EÚ. Túto iniciatívu založila platforma ECCP. Na tomto fóre môžete zdieľať informácie, registrovať svoje ponuky pomoci, navrhovať spoluprácu a žiadať o pomoc s cieľom uľahčiť obstarávanie a dodanie naliehavých humanitárnych požiadaviek. Sem patria predovšetkým  potraviny, hygienické výrobky, lieky ako aj špecifické  vybavenie na zabezpečenie ubytovania vrátane prístreškov, oblečenia a posteľnej bielizne.

Prieskum o narušených dodávateľských reťazcoch (survey on disruptions in supply chains) zostáva otvorený pre európske spoločnosti a stakeholderov do 25. apríla 2022. Tieto informácie sú priebežne zbierané za účelom pripraviť čo najadekvátnejšie odpovede na zistené nedostatky. Otázky prieskum sú jasne formulované, vyplnenie dotazníka zaberie maximálne päť minút.   

V závere by sme Vás poprosili o šírenie tejto informácie medzi Vašimi členmi, organizáciami a stakeholdermi.   
 

Štart procesu národného hodnotenia klastrov na Slovensku  

Dňa 24. marca 2022 Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) poverilo Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) činnosťami súvisiacimi so zabezpečením národného hodnotenia výkonnosti priemyselných klastrov v Slovenskej republike. MH SR plánuje zohľadniť národné hodnotenie aj pri podpore klastrov z verejných zdrojov. Uvedené hodnotenie dáva možnosť  pre monitorovanie stavu a vývoja klastrových organizácií  a jeho výsledky sa v budúcnosti stanú východiskom pre tvorbu politík v tejto oblasti. 

Filozofia a kritéria hodnotenia vznikali v súčinnosti  so  „Stakeholder Working Group“, ktorá bola prvotne založená v rámci medzinárodného projektu ClusterFY,  pričom  neskôr sa neformálnym spôsobom pretavila na komunikačnú platformu všetkých zúčastnených aktérov v slovenskom klastrovom ekosystéme.     
 

SIEA gratuluje NEK k 10. výročiu jeho založenia

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) gratuluje kolektívu Národného energetického klastra (NEK) k dosiahnutiu 10. výročia  vzniku klastrovej organizácie.

NEK sa svojou činnosťou a aktivitami po desiatich rokoch vypracoval medzi významné a stabilné organizácie slovenského klastrového ekosystému o čom svedčí viacnásobné obhájenie bronzového odznaku excelencie, výskumno-vývojové aktivity, účasť v medzinárodných projektoch a školiace a vzdelávacie programy pre svojich členov ako aj pre odbornú verejnosť.

Veríme, že aj ďalšia desaťročnica sa bude niesť v znamení rozvoja inovácií, podpory obnoviteľných energetických zdrojov a inteligentných riešení v rámci priemyslu 4.0.               

Kolektív SIEA

SIEA PREDSTAVILA NÁVRH  NÁRODNÉHO HODNOTENIA INOVAČNEJ VÝKONNOSTI KLASTROV   


Dňa 21. februára 2022 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) na zasadnutí „Stakeholder Working Group“ predstavila návrh národného hodnotenia priemyselných klastrov z pohľadu inovačnej výkonnosti. Stretnutia, ktoré sa uskutočnilo prezenčnou formou v kombinácii s Webex prepojením sa zúčastnilo 16 zástupcov reprezentujúcich klastre, Ministerstvo hospodárstva SR, Úniu klastrov Slovenska, SBA a SIEA. Hlavné zásady pre národné hodnotenie a kritériá prezentovali riaditeľ sekcie inovácií Artur Bobovnický a riaditeľ odboru programov a analýz Vladimír Borza.          

Cieľom predloženého hodnotenia je sledovanie a vyhodnocovanie inovačnej výkonnosti klastrových organizácií v strednodobom a dlhodobom horizonte  (minimálne v trojročných periódach),  mapovanie zmien v klastrovom ekosystéme s cieľom prispôsobenia relevantných nástrojov, výšky a intenzity pomoci a oprávnených aktivít. Návrh systému hodnotenia má v konečnom dôsledku  umožniť klastrom čerpanie dotácií  podľa ich preukázaného stupňa rozvoja (mierne pokročilý, pokročilý, rozvinutý). 

Na rozdiel od  medzinárodného hodnotenia Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy (ESCA), ktoré posudzuje kvalitu manažmentu, uvedené hodnotenie je zamerané na inovačnú výkonnosť klastra. Samozrejme, že oba typy  posudzovania sú navzájom prepojené, inovačná výkonnosť zahŕňa vo svojom  hodnotení aj dosiahnutú úroveň ESCA certifikácie (bronz, striebro zlato). 
Klastre majú v nasledujúcom období do 8.3. priestor pre prezentovanie svojich pripomienok. Záverom stretnutia Alexandra Vavrdová predstavila najnovšie informácie z projektu ClusterFy v rámci Interreg Europe.     

Veríme, že začiatkom apríla predstavíme spoločný materiál, ktorý bude zohľadňovať pripomienky zúčastnených strán a súčasne bude predstavovať novú kvalitatívnu úroveň spolupráce rozhodujúcich hráčov klastrového ekosystému.    
 

 

Certifikácia klastrov podľa kritérií Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA) bola témou príspevku, ktorý zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) odprezentovali na  podujatí projektu INNO INDUSTRY v rámci Interreg Europe. Organizátorom „INNO INDUSTRY STUDY VISIT & INTERREGIONAL STAKEHOLDERS WORKSHOP SLOVAKIA 2022“ bola Slovak Business Agency (SBA).   

Workshop, organizovaný online formou, bol tematicky orientovaný na podporu a transformáciu klastrov v podmienkach priemyslu 4.0. S prezentáciou vystúpili aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, SBA a jednotlivých klastrov (ako napríklad  IT Valley Košice, Slovenský plastikársky klaster, Priemyselný inovačný klaster). Viac informácií k podujatiu nájdete na webe SBA. Viac informácií k podujatiu nájdete na webe SBA. 

https://www.npc.sk/sk/projektove-aktuality/cluster-support-and-transformation-towards-industry-40-online-studijna-cesta-slovensko/

 

Workshop projektu ClusterFY  
predstavil výsledky analytickej štúdie

„Dopady pandémie na klastre: potreby, výzvy a proces obnovy“

Dňa 11. januára 2022 sa uskutočnil online workshop projektu ClusterFY s cieľom predstaviť výsledky analytickej štúdie, ktorá mapuje dopady pandémie na klastrový ekosystém partnerských krajín. Prezentovaná štúdia vychádza z národných prieskumov - spracovaných dotazníkov 38 klastrov. Podujatia sa zúčastnilo viac ako  40 účastníkov, za Slovensko zástupcovia SIEA, MH SR, SBA, Únie klastrov ako aj  jednotlivých priemyselných klastrov. 

Partnerské krajiny sa zhodli na závere, že pandémia mala okrem negatívnych vplyvov na klastre ako sú napríklad finančné problémy klastrových členov, meškanie (prípadne rušenie)  projektov alebo narušené dodávateľské reťazce aj pozitívne. 

Spoločnosti sa museli adaptovať na trhové podmienky a potreby ovplyvnené pandémiou, presunúť svoje pôsobenie do digitálnej sféry a zabezpečiť tak efektívny pracovný proces. Tieto kroky viedli k úspešnému udržaniu i prosperite klastrov. Identifikovali tiež potrebu či už finančnej alebo aj technickej pomoci na udržanie a flexibilitu vykonávaných aktivít.

V rámci webináru vystúpila s prezentáciou aj Dr. Emily Wise expertka na klastre zo švédskej LUND Univerzity, ktorá sa týkala obdobne problematiky dopadu pandémie na inovačný ekosystém (regióny, klastre a firmy) z pohľadu  TCI Network-u. 

 

 

 

 

Dopady pandémie na klastrový ekostystém

Diskusia výsledkov prieskumu v rámci projektu ClusterFY

Dňa 23. novembra 2021 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov  Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), Ministerstva hospodárstva SR (MH SR), klastrových manažérov participujúcich na projekte ClusterFY a predstaviteľov Únie klastrov Slovenska (UKS).  Cieľom stretnutia bola diskusia výsledkov prieskumu dopadov pandémie COVID-19 na klastrový ekosystém Slovenska a sformulovanie spoločných odporúčaní na podporu klastrov na národnej úrovni.                    

Za Slovensko sa prieskumu zúčastnili priemyselné klastre najmä z oblasti IT, elektromobility, energetiky, cirkulárnej ekonomiky, spracovania plastov, automobilového priemyslu a biotechnológií.     Všetky zúčastnené klastre sú držiteľmi ESCA certifikátu v oblasti kvality klastrového manažmentu.

Z prieskumu vyplynulo, že viac ako 55% manažérov klastrov hodnotí dopad pandémie na ich klastrovú organizáciu ako negatívny.  43% klastrov donútila táto situácia prehodnotiť svoju stratégiu alebo obchodný model. 71 % respondentov uviedlo, že v dôsledku pandémie posilnilo a dobudovalo svoju digitálnu infraštruktúru. Zlepšenie digitálnych technológií vo svojich organizáciách deklarujú aj ostatné  partnerské krajiny (Litva 67%, Holandsko 75%, Španielsko: 80%, Švédsko 86%). Dotazníky tiež prezradili aj takú zaujímavosť, že klastre mali iba sporadicky spracovaný krízový plán vzhľadom k tomu, že  pred vznikom pandémie bolo veľmi ťažké identifikovať jednotlivé riziká.      

V rámci diskusie na stretnutí boli navrhnuté opatrenia za slovenskú stranu, ktoré budú zapracované do projektového výstupu za všetky zúčastnené krajiny a súčasne predložené Ministerstvu hospodárstva SR ako podklad pre potreby prípadnej výzvy. 

Námety a opatrenia sa týkajú jednotlivých klastrov a ich štruktúr, ako napríklad aktualizácia obchodného modelu, vzdelávanie ľudských zdrojov, nové služby a pod., a súčasne zasahujú do širšej podpory klastrového ekosystému, napríklad vytváraním podmienok pre priame zapájanie klastrov do plánu obnovy ako oprávnených príjemcov štátnej pomoci, poskytovanie dotácií na dobudovanie digitálnej infraštruktúry a zvyšovanie odborných zručností zamestnancov.
 

 

Inovácie, medzinárodná certifikácia, trendy, publikácie a pripravované podujatia - kľúčové témy klastrového doobedia

Dňa 21. októbra 2021 sa uskutočnilo už tradičné Klastrové doobedie v SIEA, organizované pod hlavičkou pracovnej skupiny „Cluster Stakeholder Group“, ktorej práce sa aktívne zúčastňujú  slovenské priemyselné klastre,  Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Slovak Business Agency (SBA), Únia klastrov Slovenska (UKS) a Ministerstvo hospodárstva SR.  

Podujatie bolo predovšetkým orientované na spoločnú disemináciu výsledkov dvoch klastrových projektov ClusterFY a INNO INDUSTRY v rámci Interreg Europe, o ktorých informovali  Artur Bobovnický, Vladimír Borza a Alexandra Vavrdová.  

 

Významným míľnikom pri budovaní klastrového ekosystému na Slovensku bolo aj ohodnotenie Slovenského plastikárskeho klastra strieborným certifikátom Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy len pár dní pred týmto podujatím.  V tomto roku už boli vyhodnotené aj ďalšie dva slovenské klastre a ocenené bronzovým certifikátom výnimočnosti. V súčasnosti je v štádiu posudzovania ďalších šesť klastrov s cieľom dosiahnuť bronzový certifikát.      

Tradičný program bol obohatený o nový bod – informáciu o aktuálnych trendoch v hospodárstve, vede a výskume, v rámci ktorého zaznela prednáška o prelínaní humanity a technológií. 

 

 

Zástupkyne Ministerstva hospodárstva SR Zuzana Fáberová a Romana Hlaváčková  informovali o pripravovanom Operačnom programe Slovensko a o predpokladaných možnostiach podpory rozvoja klastrového ekosystému.    

Na záver, v rámci diskusie, informoval o pripravovanej medzinárodnej konferencii ENERGOFUTURA 2022 a jej  programovom obsahu generálny  tajomník Národného energetického klastra (NEK) Tomáš Novotný, analytické výstupy z oblasti slovenského exportu pod názvom „Krehká realita slovenského exportu“, „DUBAJ EXPO BIZNIS MANUÁL: Podnikajte v Emirátoch“ predstavil  Daniel Pleško z Rady slovenských exportérov a o novej publikácii – učebnici  nie len pre stredné  školy „Internet vecí“  informovala Miriama Hučková, výkonná riaditeľka Košice IT Valley.    

Krehká realita slovenského exportu

Analýza Krehká realita slovenského exportu upozorňuje na vážne nedostatky slovenského vývozu do zahraničia. V spolupráci Rady slovenských exportérov a Katedry medzinárodného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave preto vznikla Analýza vývoja slovenského exportu s dôrazom na výsledky zahraničného obchodu SR v rokoch 2019 a 2020 vrátane návrhu opatrení a spolupráce relevantných subjektov. Analýza je dostupná na nasledujúcom linku: Krehká realita slovenského exportu

DUBAJ EXPO BIZNIS MANUÁL: Podnikajte v Emirátoch

Rada slovenských exportérov zostavila odbornú správu o zjednodušení podnikania v Spojených arabských emirátoch, ktorá má napomáhať obchodnej činnosti v tejto krajine. Táto správa má za cieľ informovať o špecifikách jednotlivých obchodných činností, o možných spôsoboch podnikania a nákladoch s tým spojených, o vízovej povinnosti a platnom daňovom systéme a tiež poskytnúť dôležité informácie týkajúce sa vývozu a dovozu z/do krajiny. Manuál je dostupný na nasledujúcom linku: DUBAJ EXPO BIZNIS MANUÁL: Podnikajte v Emirátoch

Internet veci - učebnica nie len pre stredné školy 

Ak chceme inovatívne vzdelávať, musíme mať inovatívne vzdelávacie materiály. Nová učebnica prináša súčasný a perspektívny pohľad na Internet vecí v kontexte digitálnej transformácie spoločnosti. Pôvodne elektronický dokument dostal vďaka IT firmám aktuálne fyzickú podobu. Viac ako tisícka kusov učebnice tak putuje do pätnástich slovenských stredných škôl.

„Budúcnosť podnikov sa ukrýva v riešeniach takzvaných 'Internet of Things' (IoT), ktoré môžu zabezpečiť konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva. S rýchlo sa vyvíjajúcimi technológiami však požiadavky zamestnávateľov po kvalifikovanej pracovnej sile rastú. Sme radi, že sme mohli vydanie učebnice Internet vecí podporiť a prispieť tak k skvalitneniu vyučovacieho procesu. V neposlednom rade aj podpore ľudského kapitálu,“ povedala Miriama Hucková, výkonná riaditeľka klastra Košice IT Valley. (Zdroj:https://www.minedu.sk/internet-veci-ucebnica-nie-len-pre-stredne-skoly-jej-vydanie-podporili-it-firmy/)

 

Medzinárodný projekt ClusterFY mapuje dopady na európske klastre 

Slovenské klastrové organizácie sa môžu zapojiť do medzinárodného prieskumu o dopadoch pandémie COVID-19. Prieskumu, ktorý je pripravený v rámci medzinárodného projektu ClusterFY, sa zúčastnia aj priemyselné klastrové organizácie z Litvy, Švédska, Holandska, Španielska, Grécka a Rumunska. Pre viac informácií.

 

Certifikácie na bronz a striebro majú zelenú. Bude mať Slovensko prvý strieborný klaster? 

Aj v tomto polroku sa môžu slovenské klastre uchádzať o získanie odznakov excelencie od Európskeho sekretariát pre klastrové analýzy (ESCA). Vďaka národnému projektu „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ môžu získať certifikáty bezodplatne, avšak musia spĺňať náročné kritériá. Pre viac informácií.

 

Medzinárodný projekt  na podporu klastrov sa predlžuje o jeden rok

Medzinárodný projekt ClusterFY, v rámci programu Interreg Europe, môže pokračovať v dodatočných aktivitách ďalších 12 mesiacov. Projektové konzorcium zložené zo siedmych subjektov, reprezentované štátnymi agentúrami, výskumno-vývojovými organizáciami, regionálnymi inštitúciami a univerzitou (MITA, SNN, Hudiksavall Kommun, SMRDA, UCLM, CERTH a SIEA) získalo významné rozpočtové zdroje v celkovej  výške 413 564,50 eur (pri 15% spolufinancovaní) na riešenie aktuálnych tém v súvislosti s mapovaním súčasného „postkovidového stavu“. Zber relevantných dát  pre vypracovanie dopadovej analýzy a návrh nástrojov  na zlepšenia klastrových politík v jednotlivých štátoch a regiónoch, ako reakciu na dopady vzniknuté v dôsledky pandémie, by mali predstavovať nové projektové výstupy. Pre viac informácií.

 

Podpora klastrov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, na podporu klastrov, boli vypísané dve konkrétne výzvy - OPII-MH/DP/2020/9.5-28 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na podporu sieťovania podnikov a OPII-MH/DP/2020/10.3-29 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji. Obidve výzvy boli pripravované vo vzájomnej interakcii MH SR a SIEA, ktorá takto implementovala Akčný plán na podporu rozvoja klastrov na Slovensku, spracovaného prostredníctvom medzinárodného projektu ClusterFY. Pre viac informácií.

 

Poznatky z monitorovania a hodnotenia klastrov

Zdroje, námety, návrhy a odporúčania k diskusii o ďalšom rozvoji klastrovej politiky na Slovensku. Pre viac informácií.

 

Klastre vo svetle európskych odporúčaní

Európska expertná skupina pre klastre, pôsobiaca v rámci poradných štruktúr Európskej komisie,  publikovala v marci  2021 odporúčaciu správu (European Expert Group on Clusters – RECOMMENDATION REPORT 12/15/2020 ), ktorá zahŕňa námety pre budúce smerovanie klastrov. Pre viac informácií.

 

 

 

Aktivity financované z programov EÚ na podporu klastrov

 

Good practice:

How SIEA successfully implements „Action Plan for Cluster Support“ within the ClusterFY Project in Slovakia

On February 28, 2020 Ministry of Economy of the Slovak Republic opened a call for the submission of applications for the provision of a non-repayable financial contribution aimed at supporting business networking in Slovakia within the framework of the Operational Program Integrated Infrastructure (previously known as Operational Program Research and Innovations). For more information.

 

ClusterFY (Program Interreg Europe)

 

Cieľom projektu ClusterFY je zlepšovať regionálne/národné politické nástroje na podporu klastrov a vytvoriť podmienky pre integráciu klastrov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, tiež prispieť k zvyšovaniu potenciálu ich hodnotových reťazcov, rastu schopností komercionalizovať znalosti a vytvárať revolučné inovačné riešenia – hlavne v prioritných oblastiach inteligentnej špecializácie SR. 

Web: 

https://www.interregeurope.eu/clusterfy/ 

 

Zdroj: YouTube

 

Akčný plán, výstup projektu:

SLOVAK ACTION PLAN FOR CLUSTER ORGANIZATION SUPPORT POLICY IMPROVEMENT

Výzvy EŠIF: 

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-  2020_vyzva_28_klastre/ 


https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/28-02-2020_vyzva_29_klastre_v_ba_kraji/ 
 


INNO INDUSTRY

Projekt INNO Industry je zameraný na zlepšenie poskytovania inovácií politík v rámci priemyselného odvetvia 4.0.  Jeho cieľom je zvýšenie počtu klastrov, ktoré vyvíjajú aktivity podporujúce prechod na priemysel 4.0 a to prostredníctvom zlepšenia a transformácie národných a regionálnych klastrových politík v Európe. Slovenskú republiku v projekte zastupuje projektový partner Slovak Business Agency (SBA).

Web:

www.interregeurope.er/innoindustry/

Informácie o projekte SBA:

www.sbagency.sk/zlepsenie-poskytovania-inovacii-politik-v-ramci-priemyselneho-odvetvia-40-v-europe#.YEiLwNZFxPa 


 

ACE – ACHIEVING CLUSTER EXCELLENCE 

Cieľom projektu bolo posilnenie úrovne riadenia klastrov prostredníctvom medzinárodného benchmarkingu klastrov kandidujúcich na bronzový certifikát “klastrovej excelencie”, školení expertov a vytipovaní najvhodnejších kandidátov na ocenenie “Gold label” z klastrov v jednotlivých účastníckych krajinách a regiónoch. Pre viac informácií.

 


 

CENTRAMO

Cieľom projektu CENTRAMO (Cluster Excelence Network for TRAining and MObility) bolo zvýšiť kvalitu riadenia klastrov zoskupených do sietí v participujúcich krajinách. Pre viac informácií.

 


 

ClusterCOOP

Cieľom projektu ClusterCOOP bolo vytvoriť a zlepšiť podmienky vzájomnej spolupráce klastrov v krajinách strednej a východnej Európy. Zameriaval sa na pomoc klastrom lepšie využívať ich inovačné kapacity, na zvyšovanie ich konkurencieschopnosti, aby mohli v dlhodobom horizonte efektívne spolupracovať a tým si zlepšiť svoje postavenie v stredoeurópskom regióne a v Európskom hospodárskom priestore. Pre viac informácií.
 


 

Aktivity slovenských klastrov

 


IT Valley cluster Košice 

www.kosiceitvalley.sk/ 

Je zapojený do projektov: 

•    CHAIN REACTIONS - Driving smart industrial growth through value chain innovation, program Interreg Central Europe 2019-2022
•    CYBER – Regional policies for competitive cybersecurity SMEs, program Interreg Europe 2018-2023
•    KOŠICE 2.0 projekt realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia

Vyvíjané vnútorné aktivity:

•    v rámci programu Interreg Europe zapojený do aktivít projektu ClusterFY v pozícii stakeholder


Bioeconomy Cluster

www.bioeconomy.sk

 

Je zapojený do projektov: 

•    Danube S3 Cluster – Transnational cluster cooperation active on agro-food, based on smart specialization approach in Danube region – Interreg DTP
•    CHAIN REACTIONS – Driving smart industrial growth through value chain innovation – Interreg Central Europe
•    GoDanuBio – Participative ecosystems for fostering the revitalization of rural-urban cooperation through governing Danube circular-bioeconomy – Interreg DTP
•    CO-FRESH – Co-creating sustainable and competitive fruits and vegetables´ value chains in Europe - Horizon 2020


House of Events Innovation (HOI)

www.heicluster.sk/ 

 

 

Vyvíjané vnútorné aktivity:

•    Predstavenie nového konceptu dobíjania účtov zákazníkov v klastri a optimalizácia procesu off line prevádzky podujatia
•    Analýza štatútu štandardov na udelenie certifikátu "Ekofriendly a ZeroWaste event"


Národný energetický klaster (NEK)

www.nek.sk

 

 

Vyvíjané aktivity:

•    NEK participuje, v spolupráci s inými organizáciami, v pozícii stakeholder na projektoch SHREC a ClusterFY v rámci programu Interreg Europe a v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme na projekte DanuP-2-Gas
•    V spolupráci so Živnostenským spoločenstvom mesta Zvolen sme účastníkmi národnej platformy MSP pod projektom SAMP SASE 
•    Aktivity v rámci schváleného projektu „Koncipovanie a rozvoj integrovanej inovačnej infraštruktúry a vedomostnej bázy v európskom priestore klastrovej organizácie NEK“ 

Pre viac informácií o klastri:

 


 Priemyselný inovačný klaster

 www.industryinnovationcluster.sk

 

 

Je zapojený do projektu:

•    Posilnenie digitálnej transformácie priemyslu Slovenska prostredníctvom Priemyselného inovačného klastra, OP Integrovaná infraštruktúra

Pre viac informácií o klastri:


IT klaster žilinského regiónu

www.itkraj.sk/ 

 

 

Vyvíjané vnútorné aktivity:

•    vznik Regionálneho inovačného centra


Slovenský plastikársky klaster (SPK)

www.spklaster.sk/ 

 

 

Je zapojený do projektov:

•    Regioplast 2030 – „Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva“, program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
•    Extratex - European TEXtile-TRAnsport-Sustainability paradigm for industrial clusters EXcellence in cross-sector innovation; Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises
•    Percy - International Cluster Cooporation for Recycling of Polymers; Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises
•    Epic - Educational Package for SMEs to Increase their Innovation capabilities and productivity
•    Erasmus+ Programme: Strategic Partnerships for vocational education

Vyvíjané vnútorné aktivity:

•    Príprava InCluNet - Podpora sieťovania organizácii v odvetví spracovania plastov a v pridružených odvetviach  
•    aktivity zamerané na podporu aplikovaného výskumu a podporu vzdelávania v oblastiach, kde chýbajú zamestnancom potrebné zručnosti a vedomosti
•    aktívne zapojenie sa do pracovných skupín v Nitrianskom, Trenčianskom a Prešovskom regióne
•    podieľanie sa na tvorbe „Prvej verzie stratégie rozvoja ľudských zdrojov pre sektor Chémiu a farmáciu“ prostredníctvom svojho menovaného zástupcu v Sektorovej rade pre chémiu a farmáciu
•    zapojenie sa do projektov v pozícii stakeholder, napr.v rámci programu Erasmus+ v projekte Moulf4plast „TRAINING ON PLASTIC MOULD MAKING“ a v rámci programu Interreg Europe v projekte ClusterFY
•    podanie prihlášky do projektu COS-STRAT-20-3-05 Strategic alliances for the uptake of advanced technologies by SMEs on the economic recovery

Pre viac informácií o klastri:

 


Združenia inteligentného priemyslu (Industry4UM)

industry4um.sk

 

 

Vyvíjané vnútorné aktivity:

•    príprava realizácie Industry 4.0 Tripu, série skupinových návštev v spolupráci s rakúskym klastrom Mobilitycluster ACStyria 
•    odborné výstupy pre priemysel - v spolupráci s Asociáciou kybernetickej bezpečnosti Ripple20
•    online diskusné fórum „Akých absolventov VŠ potrebuje digitálne transformujúci sa podnik?“ v spolupráci so spoločnosťou Trexima Bratislava
•    prieskum o úrovni aplikácie Industry 4.0 do slovenských podnikov


Klaster Automatizačnej techniky a robotiky (AT+R) 

www.itkraj.sk/

 

 


SME Booster & Innovations Cluster 
 

https://www.sbic.sk/

 

 

Pre viac informácií o klastri:

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA